รายงานประจำเดือน :       ปี :      
ค้นหาตามรายชื่อ :    
จำนวนวันที่ประชุม  26  วัน
Wednesday, 1st March 2017


Panist
09:30
เชิญประชุม คณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 4 วันที่ 1 มีนาคม 2560 เวลา 9.30-14.00 น ห้อง 722 //หนังสือจาก กองแผนงานและวิชาการ//
Arkom, Pornphitak, Somsak
09:30
ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ ๔ ณ ห้องประชุม ๗๒๒ อาคาร ๑๔ ชั้น ๗ เวลา ๐๙.๐๐-๑๔.๐๐ น.
Juthadit
09:30
สวส.เชิญประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อประเมินพื้นที่ใช้สอยอาคาร ในวันที่ 1 มี.ค.2560 เวลา 09.30-12.00 น. ประชุม A 204 อาคาร 1 ชั้น 2Thursday, 2nd March 2017


Anusorn
09:00
ประชุม ILAB แทนพี่อาคม สำนักเครืองสำอาง 09.00-12.00 น.Friday, 3rd March 2017


Arkom, Pornphitak, Chanisa, Anusorn, Seehanart
09:00
KW ขอเชิญประชุม คณะกรรมการ ระบบ AMS และ ระบบสารบรรณ ในวันที่ 3 มีนาคม 60
Pornphitak+Chanisa+Seehanat
10:30
เข้าร่วมประชุมครั้งที่3 โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบงานและฐานข้อมูลในวันที่ 3 มค. 60 เวลา 10.30 น. ณ ห้อง ประชุมศทส. ชั้น 8 อ.9Saturday, 4th March 2017


Ananya+Kanokpith
08:30
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักยุทธศาสตร์ กรมวิทย์ รุ่นที่ 1 วันที่ 4 - 5 มี.ค.2560 ณ โรงแรมรามาร์การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ //หนังสือเชิญมาจากผน.//Sunday, 5th March 2017


Ananya+Kanokpith
08:30
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักยุทธศาสตร์ กรมวิทย์ รุ่นที่ 1 วันที่ 4 - 5 มี.ค.2560 ณ โรงแรมรามาร์การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ //หนังสือเชิญมาจากผน.//Monday, 6th March 2017


ALL HEAD
08:30
ผน.เชิญเข้าอบรมความรู้ด้านงบประมาณ การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี ในวันที่ 6 มี.ค. 2560 ห้อง 110 อาคาร 14 ชั้น 1//เอกสารเวียนแล้ว เลขรับที่ 0274//***เลื่อนออกไปก่อนไม่มีกำหนด***
Ananya+Panist
09:30
สล.ฝ่ายพัสดุ เชิญประชุมเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านจัดซื้อ/จัดจ้างของหน่วยงาน ในวันที่ 6 มี.ค. 2560 เวลา 09.30 น. ห้อง 722 อาคาร 14 ชั้น 7
Arkom+Puttama+Anusorn
13:30
ประชุมตรวจรับระบบรับส่งตัวอย่าง 13.30 - 16.30 น.Tuesday, 7th March 2017


All ITC - Vehicle
08:30
ศทส. จัดอบรมตามโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบครุภัณฑ์ยานพาหนะ (Vehicle) ณ ห้องประชุม 801 อาคาร 8 ชั้น 8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เวลา 08.30-16.30 น. สำหรับ ศวก. ผ่านระบบ Video Conference
Patthama
09:30
ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปบทเรียนการตรวจประเมินผลการปฏิบัติาชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมวิทย์ฯ ณ โรงแรมที.เค.พาเลซ แจ้งวัฒนะ เวลา 09.30 -16.00 น.Wednesday, 8th March 2017


Juthadit
10:00
Sitem data center
Juthadit,Panist,Arkom
14:00
หารือ GMS ETDA สพธอ. ประชุมติดตั้งระบบ Government Monitoring System (ThaiCERT GMS)ร่วมกับ TKC.Co.,LTD.Thursday, 9th March 2017


Arkom+Rungnapa
08:00
อบรมการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน การคลังของส่วนราชการ ในวันที่ 9-10 มี.ค. 2560 ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ กรุงเทพฯ//หนังสือเชิญจากฝ่ายคลัง//เวียน mail เลข 0156 และ 0339
Pornphitak, Somsak+Panist+Narongchai
10:00
ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานจัดประชุมฯ (GHSA) เพื่อสรุปผลการจัดประชุม ห้องประชุม 722 ชั้น 7 อาคาร 14 เวลา 10.00-13.30 น.Friday, 10th March 2017


Arkom+Rungnapa
08:00
อบรมการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน การคลังของส่วนราชการ ในวันที่ 9-10 มี.ค. 2560 ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ กรุงเทพฯ//หนังสือเชิญจากฝ่ายคลัง//เวียน mail เลข 0156 และ 0339
ALL ITC
08:30
วันสถาปนากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์Saturday, 11th March 2017


Anusorn+Chanisa
08:30
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักยุทธศาสตร์ กรมวิทย์ รุ่นที่ 1 วันที่ 11 - 12 มี.ค.2560 ณ โรงแรมรามาร์การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ //หนังสือเชิญมาจากผน.//Sunday, 12th March 2017


Anusorn+Chanisa
08:30
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักยุทธศาสตร์ 11-12 มี.ค.2560 ณ โรงแรมรามาร์การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ //หนังสือเชิญมาจากผน.//Monday, 13th March 2017


Panist, Arkom, Pornphitak, Somsak, Narongchai
13:30
ขอเชิญประชุมเตรียมงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 วันที่ 13 มีค. 60 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 314 อาคาร 14 ชั้น 3 กรมวิทย์ฯ//หนังสือเชิญจากผน.//Tuesday, 14th March 2017


All ITC - AMS
08:30
ศทส. จัดอบรมตามโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ (AMS) ณ ประชุม 801 อาคาร 8 ชั้น 8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เวลา 08.30-16.30 น. สำหรับ ศวก. ผ่านระบบ Video Conference [[ท่านรองพิเชฐ เป็นประธาน]]
Ananya+Arkom+Kanokpith
13:00
กคจ.ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในฯสำหรับประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ปี 2560 ในวันที่ 14 มี.ค. 2560 เวลา 13.00-14.00 น.ห้อง 110 ชั้น 1 อาคาร 14Wednesday, 15th March 2017


Panist
09:30
ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 25 : วันที่ 15 มี.ค. 2560 เวลา 09.30 - 11.30 น. ห้อง ฟินิกซ์ 3 อาคารศูนย์แสดงสินค้าอิมแพ็ค (บริเวณด้านหน้าฮอล์ 7)เมืองทองธานี จ.นนทบุรี //หนังสือจากผน.//Thursday, 16th March 2017


ALL ITC
07:00
กิจกรรมทำบุญตักบาตร ผน.+ศทส.ร่วมเป็นเจ้าภาพ ในวันที่ 16 มี.ค. 2560 เวลา 07.00 น. ณ ห้อง 101 อาคาร 14 ชั้น 1Friday, 17th March 2017


Panist
13:00
สล.ปชส.เชิญประชุมคณะกก.ข้อมูลข่าวสารเผยแพร่แก่ประชาชนของกรม เพื่อพิจารณาคำร้อง ขอเข้าตรวจสอบฯ ในวันที่ 17 มี.ค. 2560 เวลา 13.00 น.ห้อง 815 อาคาร 14 ชั้น 8Monday, 20th March 2017


khumpa+Arkom+Panist
09:30
ผน.เชิญประชุมปรึกษาหารือการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ การบริหารจัดการองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในวันที่ 20 มี.ค. 2560 เวลา 09.30 -14.00 น.ห้อง 314 ชั้น 3 อาคาร 14Tuesday, 21st March 2017


Panist
09:00
ประชุมกรมฯ ครั้งที่ 3/2560 ในวันที่ 21 มี.ค. 2560 เวลา 09.00-12.30 น.ห้อง 110 ชั้น 1 อาคาร 14
Juthadit+Pornphitak+Kanokpit
10:30
แจ้งเข้าประชุมและดำเนินการ บำรุงรักษาดเครื่องควบคุมอุปกรณ์ระบบประชุมทางไกลฯ ในวันที่ 13 มีค. 2560 ระหว่างเวลา 09.30-16.30น.(เลื่อนจากเดิม 14 มี.ค.60) (เลื่อนจาก 13 มี.ค.60)(เลื่อนจาก 22 มี.ค.60)
Panist
12:10
ร่วมงาน Samsung display solution imagine a future ในวันที่ 21 มี.ค. 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ณ โรงแรม เซนทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ห้องบางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ชั้น 22 //หนังสือจาก บริษัทไทยซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด//***จองรถแล้ว ล้อหมุนเวลา 12.10 น.***
Juthadit-Pattama+Chutima
14:00
ขอนัดประชุมโครงการสื่อสารข้อมูลประจำเดือน มีนาคม 2560 วันที่ 21 มีค. 60 เวลา 14.00-15.00น.Wednesday, 22nd March 2017


Panist, Arkom, Pornphitak, Chutima, Weerachat, Somsak, Anusorn, Seehanart, Khumpa, Narongchai, Kanokphich
08:30
คณะทำงานฝ่ายโสตและทัศนูปกรณ์ ร่วมปฏิบัติงานประชุมวิชาการที่อิมแพค เมืองทองธานี 22 - 24 มี.ค. 2560Thursday, 23rd March 2017


Panist, Arkom, Pornphitak, Chutima, Weerachat, Somsak, Anusorn, Seehanart, Khumpa, Narongchai, Kanokphich
08:30
คณะทำงานฝ่ายโสตและทัศนูปกรณ์ ร่วมปฏิบัติงานประชุมวิชาการที่อิมแพค เมืองทองธานี 22 - 24 มี.ค. 2560
Juthadit+Pornpitak+Kanokpich
10:30
กำหนดการเข้าทำการตรวจเช็ค UPS ประจำเดือน มีนาคม 2560 วันที่ 23 มี.ค. 60 เวลา 10.30-16.00 น.Friday, 24th March 2017


Panist, Arkom, Pornphitak, Chutima, Weerachat, Somsak, Anusorn, Seehanart, Khumpa, Narongchai, Kanokphich
08:30
คณะทำงานฝ่ายโสตและทัศนูปกรณ์ ร่วมปฏิบัติงานประชุมวิชาการที่อิมแพค เมืองทองธานี 22 - 24 มี.ค. 2560Monday, 27th March 2017


Juthadit+Pornpipak+Kanokpich
09:00
วีไอพี แอร์ แจ้งกำหนดการตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ วันที่ 27 มีค. 60 เวลา 09.00-10.00
Panist
13:30
คณะกก.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรณ เชิญประชุมเพื่อเตรียมจัดงานจริยธรรมน้อมนำใจบุคลากรกรมวิทย์ ในวันที่ 27 มี.ค. 2560 ณ ห้องประชุม 815 อาคาร 14 ชั้น 8Tuesday, 28th March 2017


All ITC
09:30
ขอเชิญประชุมประจำเดือนมีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม SE-310 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
Arkom, Pornphitak
13:30
ประชุม เรื่อง พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลฯกับสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ห้องประชุมสำนักรังสีฯ อ.8 ช.7Wednesday, 29th March 2017


Ananya
08:30
กคจ.เชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการป้องกันการทุจริตสำหรับเครือข่าย "ข้าราชการไทยไร้ทุจริต" กรมวิทยาศาสตร์ หัวข้อ"ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติ ต้านทุจริต" ในวันที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 08.30-16.30 น.ห้องประชุม 110 ชั้น 1 อาคาร 14 ***เวลา 13.00 น. ออกเดินทางยังพิพิธภัณฑ์ต้านโกง ถนนพิษณุโลก กรุงเทพ***Thursday, 30th March 2017


Arkom, Chanisa, Anusorn - AMS Final
09:30
ประชุมตรวจรับงานงวดสุดท้าย โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ (AMS)
Juthadit+Chutima+Seehanat
13:30
ขอเชิญนัดประชุมโครงการจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ประจำเดือนมกราคม เวลา 13.30-14.30น. (เลื่อนจากในวันที่ 24 มีค. 60)Main Page    Log out