รายงานประจำเดือน :       ปี :      
ค้นหาตามรายชื่อ :    
จำนวนวันที่ประชุม  7  วัน
Tuesday, 3rd February 2015


Weerachat
10:00
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เชิญเข้าร่วมตอบแแบสอบถาม ในการเก็บข้อมูลโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในวันที่ 3 ก.พ.2558 เวลา 10.00-15.30 น. ห้อง 501 ชั้น 5 อาคาร 3
panist
10:00
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เชิญเข้าร่วมตอบแแบสอบถาม ในการเก็บข้อมูลโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในวันที่ 3 ก.พ.2558 เวลา 10.00-15.30 น. ห้อง 501 ชั้น 5 อาคาร 3Wednesday, 4th February 2015


Panist+Patthama
09:00
กพร.แจ้งกำหนดตรวจประเมิน Site Visit วันที่ 4ก.พ. 2558 เวลา 09.00-12.00 น.Tuesday, 17th February 2015


all itc
08:30
Audit ISOWednesday, 18th February 2015


all itc
08:30
Audit ISOWednesday, 25th February 2015


panist
09:00
ประชุมกรม ณ เชียงใหม่Thursday, 26th February 2015


panist
09:00
ประชุมกรม ณ เชียงใหม่Friday, 27th February 2015


panist
09:00
ประชุมกรม ณ เชียงใหม่Main Page    Log out