รายงานประจำเดือน :       ปี :      
ค้นหาตามรายชื่อ :    
จำนวนวันที่ประชุม  22  วัน
Wednesday, 1st June 2016


Arkom
07:30
อบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 30 ปี 2559 วันที่ 23 พ.ค. 17 มิ.ย.2559 ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี(***ต้นเรื่องจากฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สล.)
Pornphitak
07:30
อบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 26 ปี 2559 ในวันที่ 30 พ.ค. - 17 มิ.ย. 2559 ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี (ต้นเรื่องจากฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สล.)
Panist
08:30
กระทรวงICT เชิญอบรมหลักสูตร Governmet pre-CIO in Digital Economy ERA ในวันที่ 18พ.ค-16 มิ.ย.2559 (เฉพาะวันพุธและวันพฤหัสบดี) ณ สถาบันวิชาการ ทีโอที จังหวัดนนทบุรี ***ศึกษาดูงาน ณ บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด ในวันที่ 17 มิ.ย. 2559***Thursday, 2nd June 2016


Arkom
07:30
อบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 30 ปี 2559 วันที่ 23 พ.ค. 17 มิ.ย.2559 ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี(***ต้นเรื่องจากฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สล.)
Pornphitak
07:30
อบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 26 ปี 2559 ในวันที่ 30 พ.ค. - 17 มิ.ย. 2559 ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี (ต้นเรื่องจากฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สล.)
Panist
08:30
กระทรวงICT เชิญอบรมหลักสูตร Governmet pre-CIO in Digital Economy ERA ในวันที่ 18พ.ค-16 มิ.ย.2559 (เฉพาะวันพุธและวันพฤหัสบดี) ณ สถาบันวิชาการ ทีโอที จังหวัดนนทบุรี ***ศึกษาดูงาน ณ บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด ในวันที่ 17 มิ.ย. 2559***
Juthadit,Kanokpitch
13:30
ตรวจรับบำรุงรักษา VDO ConfFriday, 3rd June 2016


Arkom
07:30
อบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 30 ปี 2559 วันที่ 23 พ.ค. 17 มิ.ย.2559 ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี(***ต้นเรื่องจากฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สล.)
Pornphitak
07:30
อบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 26 ปี 2559 ในวันที่ 30 พ.ค. - 17 มิ.ย. 2559 ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี (ต้นเรื่องจากฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สล.)
Panist
09:30
สกช.เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ work on "Professional Skill for International Cooperation Phase II"วันที 3 มิ.ย. 2559 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 902 ชั้น 9 อาคาร 14
ALL ITC
13:30
ประชุมศทส.(เลื่อนเป็นวันจันทร์ที่ 6)
Panist
13:30
ประชุม ISO ห้อง 804 อาคาร 8Monday, 6th June 2016


Arkom
07:30
อบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 30 ปี 2559 วันที่ 23 พ.ค. 17 มิ.ย.2559 ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี(***ต้นเรื่องจากฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สล.)
Pornphitak
07:30
อบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 26 ปี 2559 ในวันที่ 30 พ.ค. - 17 มิ.ย. 2559 ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี (ต้นเรื่องจากฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สล.)
ALL ITC
09:30
ประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุม ศทส. SE-310 ชั้น 3 อาคาร 1 เวลา 09.30-12.30 น.
ALL ITC
13:00
ข้าราชการ+ลูกจ้างประจำ ฟังผลตรวจติดตามสุขภาพและรับยา วันที่ 6 มิ.ย. 2559 เวลา 13.00-15.30 น. อาคาร 2 ชั้น 1Tuesday, 7th June 2016


Arkom
07:30
อบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 30 ปี 2559 วันที่ 23 พ.ค. 17 มิ.ย.2559 ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี(***ต้นเรื่องจากฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สล.)
Pornphitak
07:30
อบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 26 ปี 2559 ในวันที่ 30 พ.ค. - 17 มิ.ย. 2559 ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี (ต้นเรื่องจากฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สล.)
ALL ISD
09:30
MA NSW
Juthadit,Chutima,Kanokpitch
10:30
Transition System นำเสนอ Solution Infoblox
Panist
13:30
คณะกก.จัดตั้งพิพิธภัณฑ์กรมฯ เชิญประชุมวันที่ 7 มิ.ย. 2559 เวลา 13.30 น.ห้อง 816 อาคาร 14 ชั้น 8
Patthama, Anusorn, Khumpa
13:30
ประชุมตรวจรับระบบรับส่งตัวอย่าง กับ บริษัทดีทรัช ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 เวลา 13.30 น. ห้องประชุม SE-310Wednesday, 8th June 2016


Arkom
07:30
อบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 30 ปี 2559 วันที่ 23 พ.ค. 17 มิ.ย.2559 ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี(***ต้นเรื่องจากฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สล.)
Pornphitak
07:30
อบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 26 ปี 2559 ในวันที่ 30 พ.ค. - 17 มิ.ย. 2559 ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี (ต้นเรื่องจากฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สล.)
Panist
08:30
กระทรวงICT เชิญอบรมหลักสูตร Governmet pre-CIO in Digital Economy ERA ในวันที่ 18พ.ค-16 มิ.ย.2559 (เฉพาะวันพุธและวันพฤหัสบดี) ณ สถาบันวิชาการ ทีโอที จังหวัดนนทบุรี ***ศึกษาดูงาน ณ บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด ในวันที่ 17 มิ.ย. 2559***
Juthadit
08:30
กพร.เชิญเข้าร่วมการตรวจประเมินรางวับคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ในพื้นที่ (site visit) ในวันที่ 8 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30-13.00 น.ห้อง 801 อาคาร 8 ชั้น 8
Khumpa
10:00
ประชุมระบบคัดกรองทารกแรกเกิด อาคาร 10 ชั้น 4Thursday, 9th June 2016


Arkom
07:30
อบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 30 ปี 2559 วันที่ 23 พ.ค. 17 มิ.ย.2559 ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี(***ต้นเรื่องจากฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สล.)
Pornphitak
07:30
อบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 26 ปี 2559 ในวันที่ 30 พ.ค. - 17 มิ.ย. 2559 ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี (ต้นเรื่องจากฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สล.)
Panist
08:30
กระทรวงICT เชิญอบรมหลักสูตร Governmet pre-CIO in Digital Economy ERA ในวันที่ 18พ.ค-16 มิ.ย.2559 (เฉพาะวันพุธและวันพฤหัสบดี) ณ สถาบันวิชาการ ทีโอที จังหวัดนนทบุรี ***ศึกษาดูงาน ณ บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด ในวันที่ 17 มิ.ย. 2559***
Patthama, Naruporn+Ananya
13:30
กองแผนเชิญประชุมร่วมกับโปรแกรมเมอร์ระบบติดตามแผนงานและงบประมาณ(DOC)เวลา 13.30 น. ห้องประชุม 314 อาคาร 14 ชั้น 3Friday, 10th June 2016


Arkom
07:30
อบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 30 ปี 2559 วันที่ 23 พ.ค. 17 มิ.ย.2559 ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี(***ต้นเรื่องจากฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สล.)
Pornphitak
07:30
อบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 26 ปี 2559 ในวันที่ 30 พ.ค. - 17 มิ.ย. 2559 ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี (ต้นเรื่องจากฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สล.)
Panis+Pornphitak+Seehanart+Anusorn+Khumpa
08:30
ประชุม Join KPIs NSW (เลื่อน ยังไม่มีกำหนด)
Panist
08:30
อบรมที่ TOT นนทบุรี
Panist
13:30
ร่วมอวยพรวันเกิดท่านรองวารุณี อาคาร 14 ชั้น 8 ห้อง 815Monday, 13th June 2016


Arkom
07:30
อบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 30 ปี 2559 วันที่ 23 พ.ค. 17 มิ.ย.2559 ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี(***ต้นเรื่องจากฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สล.)
Pornphitak
07:30
อบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 26 ปี 2559 ในวันที่ 30 พ.ค. - 17 มิ.ย. 2559 ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี (ต้นเรื่องจากฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สล.)
Khumpa
08:30
อบรม การเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้วยภาษา Python (GISTDA) 13 - 17 มิ.ย. 59
Patthama
08:30
เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการกรมวิทย์ฯ โรงแรมริเวอร์ไรน์เพลส จังหวัดนนทบุรี
Panist
09:30
ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 09.30 น. เป็นต้นไป สำหรบห้อง กระแตพัสดุจะแจ้งมาอีกครัง (อนัญญา เป็นคนลง)
Chanisa
09:30
ประชุมคณะบริหารจัดการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ (รอหนังสือเชิญเพื่อยืนยัน)
Chutima
10:00
ผน.เชิญประชุมหารือการปรับปรุงพื้นที่สำนักงานกองแผนฯ ชั้น 3 อาคาร 14 วันที่ 13 มิถุนายน 2559Tuesday, 14th June 2016


Arkom
07:30
อบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 30 ปี 2559 วันที่ 23 พ.ค. 17 มิ.ย.2559 ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี(***ต้นเรื่องจากฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สล.)
Pornphitak
07:30
อบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 26 ปี 2559 ในวันที่ 30 พ.ค. - 17 มิ.ย. 2559 ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี (ต้นเรื่องจากฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สล.)
Khumpa
08:30
อบรม การเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้วยภาษา Python (GISTDA) 13 - 17 มิ.ย. 59
Patthama
08:30
เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการกรมวิทย์ฯ โรงแรมริเวอร์ไรน์เพลส จังหวัดนนทบุรี
Seehanart
08:30
เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการสื่อสารและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เรื่อง การตัดต่อวีดีโอ ด้วยโทรศัพท์มือถือ ณ ห้องประชุม 205 อาคาร 14 ชั้น 2 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์***หนังสือเชิญมาจากสล.ปชส.***
ฝ่ายสนับสนุน, panist
11:00
ประชุมติดตามงานและสนับสนุนการดำเนินงานWednesday, 15th June 2016


Arkom
07:30
อบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 30 ปี 2559 วันที่ 23 พ.ค. 17 มิ.ย.2559 ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี(***ต้นเรื่องจากฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สล.)
Pornphitak
07:30
อบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 26 ปี 2559 ในวันที่ 30 พ.ค. - 17 มิ.ย. 2559 ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี (ต้นเรื่องจากฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สล.)
Khumpa
08:30
อบรม การเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้วยภาษา Python (GISTDA) 13 - 17 มิ.ย. 59
Panist
08:30
กระทรวงICT เชิญอบรมหลักสูตร Governmet pre-CIO in Digital Economy ERA ในวันที่ 18พ.ค-16 มิ.ย.2559 (เฉพาะวันพุธและวันพฤหัสบดี) ณ สถาบันวิชาการ ทีโอที จังหวัดนนทบุรี ***ศึกษาดูงาน ณ บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด ในวันที่ 17 มิ.ย. 2559***
Juthadit,Chutima,Kanokpitch
08:30
อบรมการใช้งานระบบป้องกันภัยคุกคามคอมพิวเตอร์ Bitdefender ห้อง 722 ชั้น 7 อาคาร 14
Juthadit Pornpitak Kanokpitch
09:30
แจ้งเข้าประชุมและดำเนินการ Video Conference (เลี่ยนเป็น วันที่ 17 มิ.ย.59 เวลา 13.30)Thursday, 16th June 2016


Arkom
07:30
อบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 30 ปี 2559 วันที่ 23 พ.ค. 17 มิ.ย.2559 ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี(***ต้นเรื่องจากฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สล.)
Pornphitak
07:30
อบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 26 ปี 2559 ในวันที่ 30 พ.ค. - 17 มิ.ย. 2559 ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี (ต้นเรื่องจากฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สล.)
Khumpa
08:30
อบรม การเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้วยภาษา Python (GISTDA) 13 - 17 มิ.ย. 59
Panist
08:30
กระทรวงICT เชิญอบรมหลักสูตร Governmet pre-CIO in Digital Economy ERA ในวันที่ 18พ.ค-16 มิ.ย.2559 (เฉพาะวันพุธและวันพฤหัสบดี) ณ สถาบันวิชาการ ทีโอที จังหวัดนนทบุรี ***ศึกษาดูงาน ณ บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด ในวันที่ 17 มิ.ย. 2559***
Patthama
08:30
เป็น Auditor ในการInternal Audit ศวก.4 นนทบุรี เวลา 8.30-16.30 น. (ยกเลิกเนื่องจาก ศวก.4 ไม่ว่าง จึงขอเปลี่ยนเป็นวันที่ 28 มิ.ย.59)Friday, 17th June 2016


Arkom
07:30
อบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 30 ปี 2559 วันที่ 23 พ.ค. 17 มิ.ย.2559 ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี(***ต้นเรื่องจากฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สล.)
Pornphitak
07:30
อบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 26 ปี 2559 ในวันที่ 30 พ.ค. - 17 มิ.ย. 2559 ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี (ต้นเรื่องจากฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สล.)
Khumpa
08:30
อบรม การเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้วยภาษา Python (GISTDA) 13 - 17 มิ.ย. 59
Panist
08:30
กระทรวงICT เชิญอบรมหลักสูตร Governmet pre-CIO in Digital Economy ERA ในวันที่ 18พ.ค-16 มิ.ย.2559 (เฉพาะวันพุธและวันพฤหัสบดี) ณ สถาบันวิชาการ ทีโอที จังหวัดนนทบุรี ***ศึกษาดูงาน ณ บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด ในวันที่ 17 มิ.ย. 2559***
Juthadit,Kanokpitch
13:30
ประชุมตรวจรับบำรุงรักษาระบบประชุมทางไกล VDO Conf.Monday, 20th June 2016


Panist
09:00
สป.สธ.เชิญประชุมคณะกก.บริหารและจัดหาคอมฯเพื่อพิจารณาแนวทางการพิจารณาการจัดหาคอมฯ ของสธ.ในวันที่ 20 มิ.ย. 2559 เวลา 09.00-14.00 น.ณ ห้องประชุมศทส.สป.อาคาร 2 ชั้น 1
Arkom ,Chanisa,Anusorn
10:00
คณะทำงานบริหารจัดการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ภายใต้คณะกรรมการบริหารคุณภาพ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 3/2559 วันจันทร์ 20 มิถุนายน 2559 ณ ห้อง 508 อาคาร 14 ชั้น 5Tuesday, 21st June 2016


ALL ITC
08:40
KM DAY / เลขานุการ 3 ผู้บันทึก
Panist , งานบริหาร
09:30
ประชุม งานบริหาร ทุกท่าน หลังจากเลิกประชุม KM
Panist
09:30
สกช.เชิญประชุมระหว่างประเทศภายใต้แผนวาระความมั่นคงสุขภาพโลก ในวันที่ 21 มิ.ย. 2559 เวลา 09.30-16.30 น.ห้อง 902 ชั้น 9 อาคาร 14
Patthama
13:30
กพร.เชิญประชุมคณะทำงานตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 1/2559 ห้องประชุม 409 ชั้น 4 อาคาร 9 เวลา 13.30-16.30Wednesday, 22nd June 2016


Chutima + Seehanart
08:30
เข้าร่วมอบรม KM Facilitator ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2559 ***หนังสือเชิญจากทีมงานจัดการความรู้ กรมวิทย์*** น่าจะเลื่อนเพราะท่านพิเชฐไม่ว่าง
Ananya
09:30
สล.เชิญประชุมคณะกรรมการจัดกอล์ฟการกุศล ในวันที่ 22 มิ.ย. 2559 เวลา 09.30-12.00 น. ห้อง 806 อาคาร 8 ชั้น 8
Panist+ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ
09:30
ประชุมฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ ห้องประชุม SE-310 อาคาร 1 ชั้น 3
Panist
13:00
เชิญประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 6/2559 : วันที่ 22 มิ.ย. 2559 เวลา 13.00-16.30 น.ห้อง 801Thursday, 23rd June 2016


Chutima + Seehanart
08:30
เข้าร่วมอบรม KM Facilitator ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2559***หนังสือเชิญจากทีมงานจัดการความรู้ กรมวิทย์***
Patthama
13:30
ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศสนับสนุนการตรวจราชการ ครั้งที่ 2/2559 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักตรวจและประเมินผล อาคาร 2 ชั้น 5 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ไปพร้อมกับกองแผนฯ)Friday, 24th June 2016


ALL ITC
09:30
ประชุม Management Review ศทส. ห้อง SE-310 9.30น.
Ananya+Rungnapa+Wanvisa+Veerawan
10:00
ประชุมงานบริหารMonday, 27th June 2016


Arkom
08:00
กระทรวง ICT เชิญร่วมอบรมสัมมนาทางวิชาการ โครงการ Healthcare Technology Summit 2016 ในวันที่ 27-28 มิ.ย. 2559 ณ โรงแรมซ้นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ห้องวายุภักษ์ 5-7 ชั้น 5 แจ้งวัฒนะ
Patthama
08:30
Internal Audit สำนักยาและวัตถุเสพติด
Pornphitak, Chutima, Chanisa, Khumpa, Seehanart
13:30
ขอเรียนเชิญประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 8/2559 ณ ห้องประชุม ศทส ชั้น 3 อาคาร 1 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เวลา 13.30 น.Tuesday, 28th June 2016


Arkom
08:00
กระทรวง ICT เชิญร่วมอบรมสัมมนาทางวิชาการ โครงการ Healthcare Technology Summit 2016 ในวันที่ 27-28 มิ.ย. 2559 ณ โรงแรมซ้นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ห้องวายุภักษ์ 5-7 ชั้น 5 แจ้งวัฒนะ
Patthama
08:30
Audit ศวก.4 เวลา 8.30-16.30 น.
Panist
09:30
ผน.เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ของกรม (ช่วงที่ 2)ในวันที่ 28 มิ.ย. 2559 ห้อง 314 อาคาร 14 ชั้น 3
Pornphitak, Anusorn
10:00
ประชุมโครงการบำรุงรักษาระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ (NSW) ครั้งที่ 3/2559 ห้องประชุม 9810 อาคาร 9 ชั้น 8 ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ
Juthadit Pornpitak Kanopithch
10:00
แจ้งกำหนดการตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศWednesday, 29th June 2016


ALL ITC
08:30
Audit ISO ครังที่ 2 เลื่อน จากวันที่ 23 มิย. และ 7 กค. เป็นวันที่ 29 มิย. 59 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง SE 310Thursday, 30th June 2016


All ITC - OD
06:00
นัดประชุม OD วันที่ 30 มิ.ย.- 2 ก.ค. 59 ***เลื่อนไม่มีกำหนด***
ALL ITC
08:30
กำหนดส่ง IPA รอบ 2
Patthama
10:00
ครบกำหนดส่งสรุปแบบสำรวจความพึงพอใจประจำปี 2559 ให้ กพร.
Juthadit Pornphitak Kanopithch
10:00
แจ้งกำหนดการตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ
Panist, Khumpa
13:00
ฝ่ายคลังเชิญประชุมจัดทำระบบใบแจ้งหนี้ออนไลน์ อาคาร 14 ชั้น 6 เวลา 13.00น.Main Page    Log out