รายงานประจำเดือน :       ปี :      
ค้นหาตามรายชื่อ :    
จำนวนวันที่ประชุม  22  วัน
Friday, 1st July 2016


Panist + Anusorn + Seehanart
14:00
ประชุมกับท่านผู้ทรงฯ ธีรนาถ เรื่องระบบวารสาร อาคาร 14 ชั้น 7 ห้องวารสาร // สีหนาท บันทึกMonday, 4th July 2016


Panist
08:30
บริหาร สล.เชิญร่วมอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยกรมวิทย์ ในพิธีเปิด วันที่ 4 ก.ค. 2559 เวลา 08.30 น. อาคาร NIH สวส.
khumpa+Seehanart
08:30
บริหาร สล.เชิญอบรมปฏิบัติการเรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยกรมวิทยาศาสตร์การแพทยื ในวันที่ 4-5 ก.ค. 2559 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ สวส.NIHTuesday, 5th July 2016


Khumpa + Seehanart
08:30
บริหาร สล.เชิญอบรมปฏิบัติการเรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยกรมวิทยาศาสตร์การแพทยื ในวันที่ 4-5 ก.ค. 2559 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ สวส.NIH
Arkorm Patthama Anusorn
09:00
ขอส่งมอบงานงวดที่ 6 พร้อมเอกสาร โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบรับส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์
Pornphitak
13:30
สกช นัดประชุมพัฒนาระบบ e-Payment กับ ธ.กรุงไทยฯ อาคาร 14Wednesday, 6th July 2016


Chanisa - Training GIS
08:30
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (GISTDA) เชิญเข้ารับการฝึกอบรมเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2559 หลักสูตรที่ 6 : การวิเคราะห์เชิงพื้นผิวและการสร้างภาพ 3 มิติ (Surface Analysis and 3D Visualization) ระดับประยุกต์ 3 วัน ตั้งแต่ 6-8 ก.ค. 59 ลงทะเบียนภายในวันที่ 29 เม.ย. 59 เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ 9,000.- บาท (ชนิสาเข้าร่วมประชุมร่วมกับ ดร.จิตติ สวส.)
Arkom+Patthama
08:30
ผน.เชิญเข้าร่วมโครงการอบรม ทิศทางประเทศไทยสู่ประชาคมอาเซียน ในวันที่ 6 ก.ค. 2559 เวลา 08.30-17.30 น.ห้อง 801 อาคาร 8 ชั้น 8
Patthama
08:30
อบรม "ทิศทางประเทศไทยสู่ประชาคมอาเซียน" 08.30 - 17.30 น. ณห้องประชุม 801 อาคาร8ชั้น8 กรมวิทย์ฯThursday, 7th July 2016


Arkom+Patthama
08:00
ผน.เชิญประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์อาเซียนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันที่ 7 ก.ค. 2559 ณ ห้องประชุม ทิวลิป ชั้น 1 โรงแรมรามการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ
Chanisa - Training GIS
08:30
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (GISTDA) เชิญเข้ารับการฝึกอบรมเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2559 หลักสูตรที่ 6 : การวิเคราะห์เชิงพื้นผิวและการสร้างภาพ 3 มิติ (Surface Analysis and 3D Visualization) ระดับประยุกต์ 3 วัน ตั้งแต่ 6-8 ก.ค. 59 ลงทะเบียนภายในวันที่ 29 เม.ย. 59 เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ 9,000.- บาท (ชนิสาเข้าร่วมประชุมร่วมกับ ดร.จิตติ สวส.)
Panist+Anusorn+Seehanart
08:30
สววพ.เชิญเข้าประชุมสัมมนาผู้ทบทวนบทความวารสารกรมวิทย์ ในวันที่ 7 ก.ค.2559 ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน นนทบุรี
Panist + Anusorn + Seehanart
08:30
สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมระบบวารสาร ณ โรงแรมไมด้า // รอหนังสือ // สีหนาท บันทึกFriday, 8th July 2016


Chanisa - Training GIS
08:30
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (GISTDA) เชิญเข้ารับการฝึกอบรมเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2559 หลักสูตรที่ 6 : การวิเคราะห์เชิงพื้นผิวและการสร้างภาพ 3 มิติ (Surface Analysis and 3D Visualization) ระดับประยุกต์ 3 วัน ตั้งแต่ 6-8 ก.ค. 59 ลงทะเบียนภายในวันที่ 29 เม.ย. 59 เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ 9,000.- บาท (ชนิสาเข้าร่วมประชุมร่วมกับ ดร.จิตติ สวส.)
Patthama
13:30
ประชุมคณะทำงานตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ครั้งที่2/2559 13.30-16.30 ห้องประชุม 722 อ.14ชั้น7 กรมวิทย์ฯMonday, 11th July 2016


Chutima
08:30
กรมสนับสนุนฯ กรมสุขภาพจิต เชิญประชุม เพื่อพิจารณาโปรแกรมเว็บไซต์ฯ ในวันที่ 11 ก.ค. 2559 เวลา 09.00-16.30น.ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
Patthama
08:30
อบรมโครงการการจัดการองค์ความรู้ในองค์กร "การเพิ่มคุณค่างานด้วยการ KM" เรื่อง เทคนิคการจับประเด็นแบบ Real-time อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมกองแผนฯ 314 อาคาร 14 ชั้น 3 เวลา 08.30-16.30 น.
Panist + Pornphitak + Seehanart + Khumpa + Anusorn
13:30
เชิญประชุม Joint KPI NSW ครั้งที่ 2/2559 ด้วยแผนการดำเนินงานคณะทำงานฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 2 ในเดือนมิถุนายน 2559 แต่ไม่ได้ดำเนินการจัดประชุมในช่วงดังกล่าว ดังนี้แล้ว ทางเลขานุการจึงได้นัดหมายท่านที่ปรึกษา และขออนุญาตประธาน เพื่อดำเนินการประชุมครั้งที่ 2/2559 ขึ้น ในวันที่ 11 กรกฏาคม 2559 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้อง 508 อาคาร 14 ชั้น 5 // สีหนาท บันทึกTuesday, 12th July 2016


Ananya+Patthama
08:30
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สล.เชิญเข้าอบรมการบริหารเชิงกลยุทธ์ ในวันที่ 12 ก.ค. 2559 ณ โรงแรมไมด้าโฮเทงานวงศ์วาน จ.นนทบุรี
KM Day & Morning Talk - ทุกวันอังคาร
08:40
KM Day & Morning Talk ครั้งที่ 4/2559 วิทยากรนายพรพิทักษ์ บรรยายเรื่อง Responsive Web Design และ นางสาวชนิสา... ณ ห้อง SE-310 ศทส. ชั้น 3 อาคาร 1
Chanisa
10:30
User AMS สชว. ขอเข้าขอคำปรึกษา ณ ห้อง 9810
Anusorn
13:00
นัดไม่เป็นทางการ ประชุมระบบเลือกตั้งคณะกรรมการฯ ผู้ติดต่อคุณกุ้งสป.(02-5902082)โทรมาสอบถามการนัดหมาย จะมีหนังสือมาเป็นทางอีกครั้ง //Anusorn บันทึก #04/07/59 คุณกุ้งแจ้งว่าเลื่อนการประชุมออกไปไม่มีกำหนด //อนุสรณ์ บันทึก เวลา05/07/59 11.52 น.Wednesday, 13th July 2016


Panist
07:30
ผน.เชิญประชุมติดตามผลการดำเนินงานฯ+ประชุมกรม ในวันที่ 13-15 ก.ค. 2559 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก
Chuitma+Seehanart
08:30
EGA เชิญประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นในวงกว้าง Public Hearing ต่อ(ร่าง)มาตรฐานบริการดิจิทัลภาครัฐ และ(ร่าง)มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ เวอร์ชั่น 2.0ในวันที่ 13 ก.ค. 2559 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรุม โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ
Pornphitak, Somsak
09:00
สกช.เชิญประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการจัดประชุม วันที่ 13 ก.ค. 2559 เวลา 09.00-14.00 น.ห้อง 902 ชั้น 9 อาคาร 14 กรมวิทย์
Arkom,Patthama
09:30
ประชุมกลุ่มย่อยคณะทำงานตรวจประเมินคำรับรองฯ คณะทำงานกลุ่ม 4 ณ ห้องประชุม กพร. อาคาร 14 ชั้น 2 9.30-12.00 น.
Anusorn
13:30
จาก กลุ่มบริหารงานบุคคล สน.บริหารกลาง สป. ขอเชิญประชุมเพื่อจัดทำระบบการเลือกตั้งคณะกรรมการกองทุนฝ่ายสมาชิก ผ่านระบบสารสนเทศ (เชิญนายอนุสรณ์ โชติชื่น สังกัดศทส. วันที่ 13 ก.ค.59 เวลา 13.30 น. ณ ห้องสมุด กลุ่มบริหารงานบุคคล อาคาร 5 ชั้น 3 สป.Thursday, 14th July 2016


Panist
07:30
ผน.เชิญประชุมติดตามผลการดำเนินงานฯ+ประชุมกรม ในวันที่ 13-15 ก.ค. 2559 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก
Chutima
08:00
อบรม Basic FortiGate Hands on Training ณ บริษัท iPartner จำกัด (เป็นบริษัทที่จัดอบรม)ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ***
Pornphitak
08:30
เชิญเข้าร่วมประชุมระดมสมอง แนวทางการเชื่อมโยงระบบข้อมูลการตรวจสอบย้อนกลับสินค้า วันที่ 14 ก.ค.59 เวลา 9.00-14.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 14 อาคาร 9 บริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) จาก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
Panist
13:00
ผน.เชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ กรมวิทย์ วันที่ 14 ก.ค.2559 เวลา 13.00-14.00 น. ณ ห้องประชุมศวก.พิษณุโลก
Arkom,Anusorn,kanokphit
9:30
ประชุม คกก.ตรวจรับระบบ SMARTDI ณ ห้องประชุมฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ ห้อง 9810 เวลา 09.30-12.00 น.Friday, 15th July 2016


Panist
07:30
ผน.เชิญประชุมติดตามผลการดำเนินงานฯ+ประชุมกรม ในวันที่ 13-15 ก.ค. 2559 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก
Arkom+Seehanart+kanokphitch+chutima
10:00
ประชุมติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาเว็บไซต์กรมฯ
Juthadit,Chutima,Kanokpitch
13:30
Blue Zebra นำเสนอ Network Monitoring (Netcrunch)และ Firewall
Juthadit Patthama Chutima
14:00
ขอนัดประชุมโครงการสื่อสารข้อมูลประจำเดือน ก.ค. 59
Anusorn
14:00
ตรวจรับระบบเอกสาร ณ ห้องประชุมผู้ทรงฯ อาคาร 14 ชั้น7Monday, 18th July 2016


Holiday - All ITC - วันอาสาฬหบูชา (Asarnha Bucha Day) (มติ ครม.)
06:00
วันหยุดราชการ - วันอาสาฬหบูชา (Asarnha Bucha Day) (วันหยุดพิเศษ ตามมติ ครม.)Tuesday, 19th July 2016


Holiday - All ITC - วันอาสาฬหบูชา (Asarnha Bucha Day)
06:00
วันหยุดราชการ - วันอาสาฬหบูชา (Asarnha Bucha Day)Wednesday, 20th July 2016


Holiday - All ITC - วันเข้าพรรษา (Buddhist Lent Day)
06:00
วันหยุดราชการ - วันเข้าพรรษา (Buddhist Lent Day) (ธนาคารไม่หยุดวันนี้)Thursday, 21st July 2016


Ananya
13:30
คณะกก.จำหน่ายพัสดุ เชิญประชุมคณะกก.จำหน่ายพัสดุชำรุด(ส่วนกลาง)วันที่ 21 ก.ค. 2559 เวลา 13.30 น. ห้อง 816 อาคาร 14 ชั้น 8Friday, 22nd July 2016


Arkorm Seehanart Kanokpitch
09:00
ขอส่งมอบงาน บริษัท ไอแพ็คโปรเฟชั่นแนลไอที จำกัด
Arkom+kanokphich+All ITCที่ว่าง
10:00
อบรมการใช้งานเว็บไซต์กรม 2016Monday, 25th July 2016


Arkom+Patthama
08:00
ผน.เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์อาเซียนกรมวิทย์(พ.ศ.2560-2563)ครั้งที่ 2 วันที่ 25 ก.ค. 2559 ณ ห้องประชุมวิมานทิพย์ ชั้น 5 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซต์ กรุงเทพฯ***ขึ้นรถได้บริเวณหน้าอาคาร 14 เวลา 07.00-07.30 น.***
ALL ITC
08:30
กลุ่มตรวจสอบภายใน เข้าตรวจสอบศทส.วันที่ 25-26 ก.ค.2559 (หนังสือแจ้งเวียนไปแล้วคะ เลข 1235)
Pornphitak, Chutima, Chanisa, Khumpa, Seehanart
13:30
ขอเรียนเชิญประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 9/2559 ณ ห้องประชุม ศทส. อาคาร 1 ชั้น 3 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เวลา 13.30 น.Tuesday, 26th July 2016


ALL ITC
08:30
กลุ่มตรวจสอบภายใน เข้าตรวจสอบศทส.วันที่ 25-26 ก.ค.2559 (หนังสือแจ้งเวียนไปแล้วคะ เลข 1235)
ALL ITC
08:30
อบรมเชิงปฏิบัติการระบบจัดการเอกสารคุณภาพอิเล็กทรอนิกส์ (SmartDI) ณ ห้องประชุม 801 อาคาร 8 ชั้น 8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์Wednesday, 27th July 2016


Pornphitak+Anusorn+Somsak+Narongchai
07:30
การประชุมระหว่างประเทศภายใต้แผนวาระความมั่นงคงสุขภาพโลก ในวันที่ 27-29 ก.ค. 2559 ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ ***ศทส.ดูแลเรื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องประชุม*** ต้นเรื่องสกช.
arkom,khumpa+Seehanart,Juthadit
09:30
ประชุมปรึกษาหารือเรื่องจัดทำ TOR โครงการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์แม่ข่าย กับฝ่ายพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ เวลา 9.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม ศทส. อ.1 ชั้น 3 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์Thursday, 28th July 2016


Pornphitak+Anusorn+Somsak+Narongchai
07:30
การประชุมระหว่างประเทศภายใต้แผนวาระความมั่นงคงสุขภาพโลก ในวันที่ 27-29 ก.ค. 2559 ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ ***ศทส.ดูแลเรื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องประชุม*** ต้นเรื่องสกช.
ALL ITC
08:00
พัสดุ-ขายทอดตลาด(รับแจ้งจากพัสดุ กรม)
Panist
08:30
ทีม KM กรมวิทย์ เชิญร่วมพิธีเปิดและเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการความรู้ ในวันที่ 28 ก.ค.2559 เวลา 08.30 - 16.30 น.ห้องประชุมสวส.NIHกรมวิทย์
Arkom+Kanokphit+Seehanart
09:30
ประชุม คกก.ตรวจรับเว็บไชต์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เวลา 9.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม ศทส.
khumpa
09:30
ฝ่ายคลัง เชิญประชุมใบแจ้งหนี้ค่าวิเคราะห์ วันที่ 28 ก.ค. 2559 เวลา 09.30-12.00 น. ห้อง 722 ชั้น 7 อาคาร 14Friday, 29th July 2016


Pornphitak+Anusorn+Somsak+Narongchai
07:30
การประชุมระหว่างประเทศภายใต้แผนวาระความมั่นงคงสุขภาพโลก ในวันที่ 27-29 ก.ค. 2559 ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ ***ศทส.ดูแลเรื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องประชุม*** ต้นเรื่องสกช.
Juthadit
09:00
สชพ.เชิญเป็นวิทยากรบรรยายความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อาคาร 10 ชั้น 6Saturday, 30th July 2016


ALL ISD
08:30
ทดสอบแผนการกู้คืนระบบ ณ ห้อง 9810 อาคาร 9 ชั้น 8 ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศMain Page    Log out