รายงานประจำเดือน :       ปี :      
ค้นหาตามรายชื่อ :    
จำนวนวันที่ประชุม  20  วัน
Tuesday, 6th September 2016


Panist
07:30
เข้าประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2559 ระหว่างวันที่ 6-8 ก.ย.2559 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ฉลองสิริราชสมบัติครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา //ต้นเรื่องจากสป.สธ.//
Pornphitak, Anusorn, Khumpa, Seehanart
09:00
ประชุมโครงการบำรุงรักษาระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลฯ ครั้งที่ 4/2559Wednesday, 7th September 2016


Panist
07:30
เข้าประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2559 ระหว่างวันที่ 6-8 ก.ย.2559 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ฉลองสิริราชสมบัติครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา //ต้นเรื่องจากสป.สธ.//
Arkom
08:00
สรอ.เชิญเข้าร่วมงานสัมมนาระหว่างประเทศ และงานประชุมเชิงปฏิบัติการ "Asia Pacific Open Data Summit 2016&PRAGMA31" ในวันที่ 7 ก.ย. 2559 เวลา 08.30-16.15 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 5 โรงแรม S31 สุขุมวิทThursday, 8th September 2016


Panist
07:30
เข้าประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2559 ระหว่างวันที่ 6-8 ก.ย.2559 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ฉลองสิริราชสมบัติครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา //ต้นเรื่องจากสป.สธ.//
Juthadit
13:30
EGA เชิญประชุมงานสัมมนา "ผลการสำรวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล หน่วยงานภาครัฐระดับกรม ประจำปี 2559 ในวันที่ 8 ก.ย.2559 เวลา 13.00-16.30 น.ณ อาคารทรงกลม ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ห้องออดิทอเรียม โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
Arkom+Phttama+Anusorn
13:30
ประชุมตรวจรับระบบรับส่งตัวอย่าง ห้องประชุม SE-310 ชั้น3 อาคาร1Friday, 9th September 2016


Anusorn + Kumpha
09:30
ตรวจรับ DMSc PATACT Application 9/9/2559 @ห้องประชุมสกช. อาคาร 14 ชั้น 5 9.30-12.00 น.
Juthadit,Chutima,Anusorn
13:30
ประชุมกรรมการตรวจรับบำรุงรักษาฯ ระบบเครือข่ายฯ
Pornpitak + Chutima + Chanisa + Khumpa + Seehanart
13:30
ขอเรียนเชิญประชุมประจำเดือน MA บริหารงานทั่วไป ครั้งที่ 11/2559 ณ ห้องประชุม ศทส ห้อง 9810 อาคาร 9 ชั้น 8 / สีหนาท บันทึกMonday, 12th September 2016


Juthadit
09:30
ทดสอบการติดตั้งระบบ Infoblox
Arkom,Patthama
09:30
ประชุมคณะทำงานตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 3/2559 ห้องประชุม 722 อาคาร 14 ชั้น 7 เวลา 09.30 - 12.30 น.
Ananya
13:30
สล.บริหารฯ เชิญประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรข้าราชการและจนท.กรมวิทย์ เพื่อติดตามความก้าวหน้า ในวันที่ 12 ก.ย. 2559 เวลา 13.30-16.30 น. ห้อง 815 อาคาร 14 ชั้น 8
Juthadit+kanokphich+chutima
13:30
แนะนำผลิตภัณฑ์ Sophos AntivirunTuesday, 13th September 2016


Panist, Arkom, Pornphitak, Khumpa
09:00
ประชุม เรื่อง การดึงข้อมูลคัดกรองฯ ร่วมกับ สชพ ห้องประชุมคัดกรอง เวลา 09.00-10.30 น.
Seehanart
09:30
กระทรวง ICT เชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าและระบบควบคุมคุณภาพสินค้า ครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 13 ก.ย. 2559 เวลา 09.30 -13.00 น. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯWednesday, 14th September 2016


Anusorn + Khumpa + Seehanart
09:00
เข้าร่วมอบรมการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนราษฏรและโปรแกรมสำหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประชาชน ณ กรมการปกครอง คลองเก้า จังหวัดปทุมธานี / สีหนาท บันทึก
Panist + Arkom + Pornpitak
09:00
สชพ.เชิญร่วมประชุมปรึกษาหารือ การให้บริการรตรวจคัดกรองภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนในเด็กแรกเกิดฯร่วมกับหน่วยงานภายนอก ในวันที่ 14 ก.ย. 2559 เวลา 09.00-15.00 น. ห้องประชุมO - 403 ชั้น 4 อาคาร 10 กรมวิทย์
Panist
13:00
สล.ปชส.เชิญร่วมงานแถลงข่าวห้องปฏิบัติการด้านพิษวิทยาและชีวเคมี ในวันที่ 14 ก.ย. 2559 เวลา 13.00 น.ห้อง 722 ชั้น 7 อาคาร 14Thursday, 15th September 2016


Pornphitak+Panist+Patthama+juthadit
08:00
ประชุมชี้แจงเพือเตรียมความพร้อมให้กับหน่วยงานที่มีรายชื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศซึ่งต้องกระทำตามวิธีการแบบปลอดภัยในระดับเคร่งครัด ตามประกาศคณะกก.ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 15 ก.ย.2559 ณ ห้องจูปิเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น ถ.วิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ...//หนังสือเชิญจากกระทรวง ICT//
Chanisa + Seehanart
08:30
เข้าร่วมการสัมมนา TH e-GIF Day 2016 "Moving Forward to Digital Government Transformation" เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องเมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ ถ.วิภาวดีรังสิต
Juthadit
08:30
ประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับหน่วยงานที่มีรายชื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศ ซึ่งต้องกระทำตามวิธีการแบบปลอดภัยในระดับเคร่งครัด ตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพ ฯFriday, 16th September 2016


Panist + Pornphitak + Anusorn + Khumpa + Seehanart
09:00
ประชุมคณะทำงาน NSW ครั้งที่ 3/2559 ณ ห้องประชุม 508 อาคาร 14 ชั้น 5 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Chutima
09:00
ศทส.สป.เชิญประชุมเรื่อง Cloud-Based Health care Solution ในวันที่ 16 ก.ย.2559 เวลา 09.00 - 16.00น.ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 2 ตึกสป.สธ.
Arkom+Phattama+Anusorn
09:30
ประชุมระบบส่งตัวอย่าง ห้อง 9810 ชั้น 8 อาคาร 9 9.30 - 12.00 น.
Juthadit,Phornphitak,Kanokpitch
11:00
ประชุมตรวจรับบำรุงรักษาระบบประชุมทางไกลMonday, 19th September 2016


Panist
09:00
ขอเชิญประชุม QMR MEETING : วันที่ 19 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น.ห้อง 314 อาคาร 14 ชั้น 3 //หนังสือเชิญจากผน.//
Pornphitak, Anusorn
10:00
ประชุมโครงการบำรุงรักษาระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ (NSW)ครั้งที่ 5/2559 และครั้งที่ 6/2559 (Close-Project) ห้องประชุม 9810 อาคาร 9 ชั้น 8
Juthadit
10:30
MA Air
Panist + ALL ISD
13:30
ประชุมปรึกษาหารือกำหนดแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบครุภัณฑ์ยานพาหนะ (Vehicle Management System) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ณ ห้องประชุม ๙๘๑๐ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร ๙ ชั้น ๘ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์Tuesday, 20th September 2016


Juthadit,Patthama,Chutima
13:30
ประชุมกรรมการตรวจรับระบบสื่อสารข้อมูล ฯ (เลื่อนจากวันที่ 14 ก.ย.59)Wednesday, 21st September 2016


Pornpitak + Chutima + Chanisa + Khumpa + Seehanart
10:30
ประชุมคณะกรรมการตรวจรับ MA บริหารงานทั่วไป ณ ห้องประชุม ศทส ห้อง 9810 อาคาร 9 ชั้น 8
Pornphitak, Khumpa
13:00
คัดกรองนัดประชุมตรวจร่างการเชื่อมโยงและกำหนด Data Set ห้องประชุมคัดกรองThursday, 22nd September 2016


arkom
08:30
ลาพักผ่อน
Panist
09:00
เชิญประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 9/2559 วันที่ 22 ก.ย. 2559 เวลา 09.00-13.00 น. ณ ห้องประชุม 110 อาคาร 14 ชั้น 1
Anusorn
13:30
ตรวจรับระบบวารสาร อาคาร 14 ชั้น 7Friday, 23rd September 2016


arkom+Khumpa
08:30
ลาพักผ่อน
Panist
09:00
ประชุมคณะกรรมการจัดประชุมระหว่างประเทศภายใต้แผนความมั่นคงด้านสุขภาพโลก และประชุมทางไกลระหว่างประเทศผ่านระบบ VDO Conference ในวันที่ 23 ก.ย. 2559 เวลา 09.00-16.30 น.ห้อง 902 ชั้น 9 อาคาร 14 //หนังสือเชิญจาก สกช.//
Panist
09:30
ขอเชิญประชุม เพื่อพิจารณาดำเนินการสอบสัมภาษณ์ พกส.ทั่วไป วันที่23 กันยายน 2559 เวลา 09.30 น.ณ ห้อง 110 ชั้น 1 อาคาร 14 //หนังสือจาก คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป //Saturday, 24th September 2016


Panist
09:00
เข้าร่วมอบรม Social media marketing for SME ณ โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค ตรงสามเหลี่ยมดินแดงSunday, 25th September 2016


Panist
09:00
เข้าร่วมอบรม Social media marketing for SME ณ โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค ตรงสามเหลี่ยมดินแดงMonday, 26th September 2016


arkom,patthama,kanokpit
10:00
พิจารณารายละเอียดและราคา MA Netowrk ห้อง SE 310Wednesday, 28th September 2016


Arkom+Patthama+Juthadit+Panist
08:30
สล.ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ เชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านบริหาร (รองผู้อำนวยการ)วันที่ 28 - 29 ก.ย.2559 ณ โรงแรมไมด้าโฮเทลงามวงศ์วาน จ.นนทบุรีThursday, 29th September 2016


Arkom+Patthama+Juthadit+Panist
08:30
สล.ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ เชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านบริหาร (รองผู้อำนวยการ)วันที่ 28 - 29 ก.ย.2559 ณ โรงแรมไมด้าโฮเทลงามวงศ์วาน จ.นนทบุรีFriday, 30th September 2016


ALL ITC
08:00
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของผู้เกษียณอายุราชการ วันที่ 30 ก.ย. 2559 เวลา 08.00-17.00 น. ห้อง 110 อาคาร 14 ชั้น 1
Seehanart
10:30
บริษัทโซลูชั่น โพไวเดอร์ เข้ามาปรับปรุงระบบ bpatMain Page    Log out