รายงานประจำเดือน :       ปี :      
ค้นหาตามรายชื่อ :    
จำนวนวันที่ประชุม  20  วัน
Thursday, 4th January 2018


Patthama+Chanisa - Training Vertica
08:30
ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรฯ หลักสูตร ระบบจัดการฐานข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ผลอย่างรวดเร็วด้วย Vertica ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ อ. Data Center ชั้น1 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เวลา 08.30 - 16.30 น. (ไม่เสียค่าใช้จ่าย / ผู้จัด: สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข)
Ananya+Rungnapa
12:00
ก.พ.ร.เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการการทบทวนและปรับปรุงแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในวันที่ 4-5 ม.ค. 2561 ณ โรงแรมดิไอเดิ้ล เซอร์วิสเรสซิเดนซ์ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี (กพร.จัดที่พักให้, ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะเดินทางเบิกจากต้นสังกัด)
arkom
13:30
ประชุมปรึกษาหารือ เรื่องปรับปรุงรูปแบบรายงานผลวิเคราะห์กับท่านผู้ทรงกนกพร ณ อาคาร 9 ห้องประชุม 9810Friday, 5th January 2018


Ananya+Rungnapa
07:30
ก.พ.ร.เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการการทบทวนและปรับปรุงแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในวันที่ 4-5 ม.ค. 2561 ณ โรงแรมดิไอเดิ้ล เซอร์วิสเรสซิเดนซ์ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี (กพร.จัดที่พักให้, ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะเดินทางเบิกจากต้นสังกัด)
Patthama+Chanisa - Training Vertica
08:30
ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรฯ หลักสูตร ระบบจัดการฐานข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ผลอย่างรวดเร็วด้วย Vertica ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ อ. Data Center ชั้น1 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เวลา 08.30 - 16.30 น. (ไม่เสียค่าใช้จ่าย / ผู้จัด: สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข)
All ISD (Arkom, Pornphitak, Khumpa, Seehanart, Somsak)
09:30
ประชุม iLab กับ ศวก. ผ่านระบบ Video Conference วันที่ 5 ม.ค. 61 เวลา 09.30-12.00น. ณ ห้องประชุม ศทส. อาคาร 1 ชั้น 3
Panist
10:00
บริษัทไอแพค ขอเข้าพบสวัสดีปีใหม่ (ผอ.ให้นัด 10.00 น.)Monday, 8th January 2018


Panist
08:00
เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสุง รุ่นที่ 34 ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 18 - 28 ธันวาคม 2560 และ ระหว่างวันที่ 8 มกราคม - 16 มีนาคม 2561 ณ วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม //ของสถาบันพระบรมราชชนก สำนักปลัดกระทรวงสธ.//
arkom,patthama
08:30
Microsoft Excel Advance รุ่นที่ 1 ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อ.8 ห้องอบรม 805 เวลา 8.30-16.30 น.Tuesday, 9th January 2018


Panist
08:00
เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสุง รุ่นที่ 34 ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 18 - 28 ธันวาคม 2560 และ ระหว่างวันที่ 8 มกราคม - 16 มีนาคม 2561 ณ วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม //ของสถาบันพระบรมราชชนก สำนักปลัดกระทรวงสธ.//
arkom,patthama
08:30
Microsoft Excel Advance รุ่นที่ 1 ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อ.8 ห้องอบรม 805 เวลา 8.30-16.30 น.
Patthama+Chanisa - Training Python
08:30
ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรฯ หลักสูตร การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ อ. Data Center ชั้น1 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 9-11 มกราคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. (ไม่เสียค่าใช้จ่าย / ผู้จัด: สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข)
arkom
13:00
นัดปรึกษาหารือเรื่องรายงานผลวิเคราะห์ ilab กับท่านรองอธิบดี นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน
Pornphitak, Seehanart
13:30
ประชุมโครงการ NSW เฟส 2 ครั้งที่ 2/2561 เพื่อเก็บ Requirement ณ ห้องประชุม สมป ชั้น 5 อาคาร 14Wednesday, 10th January 2018


Panist
08:00
เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสุง รุ่นที่ 34 ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 18 - 28 ธันวาคม 2560 และ ระหว่างวันที่ 8 มกราคม - 16 มีนาคม 2561 ณ วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม //ของสถาบันพระบรมราชชนก สำนักปลัดกระทรวงสธ.//
arkom,patthama
08:30
Microsoft Excel Advance รุ่นที่ 1 ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อ.8 ห้องอบรม 805 เวลา 8.30-16.30 น.
Patthama+Chanisa - Training Python
08:30
ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรฯ หลักสูตร การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ อ. Data Center ชั้น1 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 9-11 มกราคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. (ไม่เสียค่าใช้จ่าย / ผู้จัด: สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข)Thursday, 11th January 2018


Panist
08:00
เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสุง รุ่นที่ 34 ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 18 - 28 ธันวาคม 2560 และ ระหว่างวันที่ 8 มกราคม - 16 มีนาคม 2561 ณ วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม //ของสถาบันพระบรมราชชนก สำนักปลัดกระทรวงสธ.//
Patthama+Chanisa - Training Python
08:30
ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรฯ หลักสูตร การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ อ. Data Center ชั้น1 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 9-11 มกราคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. (ไม่เสียค่าใช้จ่าย / ผู้จัด: สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข)Friday, 12th January 2018


Panist
08:00
เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสุง รุ่นที่ 34 ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 18 - 28 ธันวาคม 2560 และ ระหว่างวันที่ 8 มกราคม - 16 มีนาคม 2561 ณ วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม //ของสถาบันพระบรมราชชนก สำนักปลัดกระทรวงสธ.//
Arkom, Patthama, Chanisa - MA iLab
09:30
ประชุมตรวจรับงานงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม SE-310 ศทส. ชั้น 3 อาคาร 1 เวลา 09.30-12.00 น.
All ITC - Party New Year ^^
16:30
จัดเลี้ยงปีใหม่ ศทส.Monday, 15th January 2018


Panist
08:00
เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสุง รุ่นที่ 34 ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 18 - 28 ธันวาคม 2560 และ ระหว่างวันที่ 8 มกราคม - 16 มีนาคม 2561 ณ วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม //ของสถาบันพระบรมราชชนก สำนักปลัดกระทรวงสธ.//
Arkom+Ananya+Patthama+Juthadit+Chutima
08:30
ผน.เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการจัดการรความเสี่ยงของกรมฯ ในวันที่ 15-16 ม.ค. 2561 เวลา 09.00-16.00 น.ห้อง 110 ชั้น 1 อาคาร 14
Seehanart
09:30
ประชุมหารือในเรื่องแผนดำเนินการโครงการพัฒนาระบบริหารจัดการองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ณ ห้องประชุม 34 อาคาร 14 ชั้น 3
Pornphitak, Khumpa
09:30
ประชุมเตรียมนิเทศน์งานโครงการเชื้อดื้อยาฯ ของ สวส ห้อง IM-304Tuesday, 16th January 2018


Panist
08:00
เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสุง รุ่นที่ 34 ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 18 - 28 ธันวาคม 2560 และ ระหว่างวันที่ 8 มกราคม - 16 มีนาคม 2561 ณ วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม //ของสถาบันพระบรมราชชนก สำนักปลัดกระทรวงสธ.//
Arkom+Ananya+Patthama+Juthadit+Chutima
08:30
ผน.เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการจัดการรความเสี่ยงของกรมฯ ในวันที่ 15-16 ม.ค. 2561 เวลา 09.00-16.00 น.ห้อง 110 ชั้น 1 อาคาร 14
Pornphitak
13:00
ประชุมตรวจรับโครงการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศคัดกรองฯ อาคาร 10 ชั้น 4 (เลื่อนจากวันที่ 12)Wednesday, 17th January 2018


Panist
08:30
เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสุง รุ่นที่ 34 ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 18 - 28 ธันวาคม 2560 และ ระหว่างวันที่ 8 มกราคม - 16 มีนาคม 2561 ณ วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม //ของสถาบันพระบรมราชชนก สำนักปลัดกระทรวงสธ.//
akom
08:30
ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับ ผง.เรื่องพัฒนาฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวตกรรม 9.30-12.00 น.
VDO conference
09:00
ศวกที่ 4 ประชุมวีดีโอคอนฟาเรนเตรียมความพร้อมการจัดนิทรรศการเครือข่ายวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน
Arkom + Chutima + Seehanart
09:00
ตรวจรับ ma บริหารงานทั่วไป
Arkom
13:30
ผน.เชิญประชุมหารือดำเนินการระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO9001:2015 ในวันที่ 17 ม.ค. 2561 เวลา 13.30-16.00 น. ห้อง 314 กองผน. ชั้น 3 อาคาร 14Thursday, 18th January 2018


Arkom+Patthama
07:00
ผน. เชิญร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี 2562-2565 ระหว่างวันที่ 18-19 ม.ค. 2561 ณ โรงแรมบ้านอัมพวา รีสอร์ แอนด์ สปา จังหวัดสมุทรสงคราม
Panist
08:00
เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสุง รุ่นที่ 34 ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 18 - 28 ธันวาคม 2560 และ ระหว่างวันที่ 8 มกราคม - 16 มีนาคม 2561 ณ วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม //ของสถาบันพระบรมราชชนก สำนักปลัดกระทรวงสธ.//
Juthadit
10:00
บริษัท TGS Enterprise Network จำกัด นำเสนอระบบ Internet Access ManagermentFriday, 19th January 2018


Arkom+Patthama
07:00
ผน. เชิญร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี 2562-2565 ระหว่างวันที่ 18-19 ม.ค. 2561 ณ โรงแรมบ้านอัมพวา รีสอร์ แอนด์ สปา จังหวัดสมุทรสงคราม
Panist
08:00
เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสุง รุ่นที่ 34 ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 18 - 28 ธันวาคม 2560 และ ระหว่างวันที่ 8 มกราคม - 16 มีนาคม 2561 ณ วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม //ของสถาบันพระบรมราชชนก สำนักปลัดกระทรวงสธ.//
Chutima
13:00
คณะทำงานบริหารจัดการแผนทดสอบความชำนาญฯกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอเชิญประชุม วันที่ 19 ม.ค. 2561 เวลา 13.00-16.30 น. ห้อง 712 อาคาร 9 ชั้น 7
Juthadit+Chutima+Seehanart
14:30
บจก.เนอฟ&ไนน แจ้งเข้าประชุมโครงการบำรุงรักษาเครื่องควบคุมอุปกรณืระบบประชุมทางไกลประจำเดือน มค.2561 เวลา 14.30นMonday, 22nd January 2018


Panist
08:00
เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสุง รุ่นที่ 34 ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 18 - 28 ธันวาคม 2560 และ ระหว่างวันที่ 8 มกราคม - 16 มีนาคม 2561 ณ วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม //ของสถาบันพระบรมราชชนก สำนักปลัดกระทรวงสธ.//
Ananya+Chanisa+Juthadit+Pornphitak
08:30
ประชุมสัมมนาชี้แจงเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐปี 2561 ITA ในวันที่ 22 ม.ค. 2561 ห้อง 110 ชั้น 1 อาคาร 14 กรมวิทย์//หนังสือจากกคจ.//***เลื่อนมาจากวันที่ 25 ม.ค. 2561***Tuesday, 23rd January 2018


Panist
08:00
เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสุง รุ่นที่ 34 ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 18 - 28 ธันวาคม 2560 และ ระหว่างวันที่ 8 มกราคม - 16 มีนาคม 2561 ณ วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม //ของสถาบันพระบรมราชชนก สำนักปลัดกระทรวงสธ.//
Juthadit+Pattama+Chutima
10:00
3BB ขอนัดประชุมโครงการสื่อสารข้อมูลเดือน มกราคม 2561 เวลา 14.00-15.00น วันที่ 19/1/2561 (เลื่อนจาก 19 ม.ค.61 เวลา 14.00-15.00)Wednesday, 24th January 2018


Arkom
07:30
ประชุมโครงการตรวจเยี่ยมหน่วยงานและผู้ประกอบการ OTOP/SMEพร้อมประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 1/2561 ระหว่างวันที่ 24-26 ม.ค. 2561 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ อ.เมือง จ.เชียงราย //หนังสือเชิญจากผน.//
Panist
08:00
เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสุง รุ่นที่ 34 ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 18 - 28 ธันวาคม 2560 และ ระหว่างวันที่ 8 มกราคม - 16 มีนาคม 2561 ณ วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม //ของสถาบันพระบรมราชชนก สำนักปลัดกระทรวงสธ.//
Pakhaporn
09:00
อบรมหลักสูตร"เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม" ณ โรงแรมรอยัล ปริ้นเซส หลานหวง ระหว่างวันที่ 24-26 มค.60
Pornphitak, Khumpa
13:30
นิเทศงานโครงการเชื้อดื้อยา ของ สวส ณ โรงพยาบาลจันทบุรีThursday, 25th January 2018


Arkom
07:30
ประชุมโครงการตรวจเยี่ยมหน่วยงานและผู้ประกอบการ OTOP/SMEพร้อมประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 1/2561 ระหว่างวันที่ 24-26 ม.ค. 2561 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ อ.เมือง จ.เชียงราย //หนังสือเชิญจากผน.//
Panist
08:00
เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสุง รุ่นที่ 34 ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 18 - 28 ธันวาคม 2560 และ ระหว่างวันที่ 8 มกราคม - 16 มีนาคม 2561 ณ วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม //ของสถาบันพระบรมราชชนก สำนักปลัดกระทรวงสธ.//
Ananya+Chanisa+Pornpitak+Juthadit
08:30
ประชุมสัมมนาชี้แจงเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐปี 2561 ITA วันที่ 25 ม.ค.2561 ในวันที่ 25 ม.ค. 2561 ห้อง 110 ชั้น 1 อาคาร 14 กรมวิทย์//หนังสือจากกคจ.//***เลื่อนเป็นวันที่ 22 ม.ค. 2561***
Pornphitak, Khumpa
08:30
นิเทศงานโครงการเชื้อดื้อยา ของ สวส ณ โรงพยาบาลจันทบุรี
Pakhaporn
09:00
อบรมหลักสูตร"เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม" ณ โรงแรมรอยัล ปริ้นเซส หลานหวง ระหว่างวันที่ 24-26 มค.60
Seehanart, Pornphitak
13:30
ประชุมกรรมการตรวจรับโครงการ NSW เฟส 2 ห้องประชุม สมป อาคาร 14 ชั้น 5Friday, 26th January 2018


Arkom
07:30
ประชุมโครงการตรวจเยี่ยมหน่วยงานและผู้ประกอบการ OTOP/SMEพร้อมประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 1/2561 ระหว่างวันที่ 24-26 ม.ค. 2561 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ อ.เมือง จ.เชียงราย //หนังสือเชิญจากผน.//
Panist
08:00
เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสุง รุ่นที่ 34 ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 18 - 28 ธันวาคม 2560 และ ระหว่างวันที่ 8 มกราคม - 16 มีนาคม 2561 ณ วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม //ของสถาบันพระบรมราชชนก สำนักปลัดกระทรวงสธ.//
Pornphitak, Khumpa
08:30
นิเทศงานโครงการเชื้อดื้อยา ของ สวส ณ โรงพยาบาลจันทบุรี
Pakhaporn
09:00
อบรมหลักสูตร"เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม" ณ โรงแรมรอยัล ปริ้นเซส หลานหวง ระหว่างวันที่ 24-26 มค.60
Juthadit+Chutima+Seehanart
13:30
ประชุมตรวจรับ โครงการ MA Network งปม.61 เวลา 13.30-14.30นMonday, 29th January 2018


Panist
08:00
เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสุง รุ่นที่ 34 ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 18 - 28 ธันวาคม 2560 และ ระหว่างวันที่ 8 มกราคม - 16 มีนาคม 2561 ณ วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม //ของสถาบันพระบรมราชชนก สำนักปลัดกระทรวงสธ.//Tuesday, 30th January 2018


Panist
08:00
เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสุง รุ่นที่ 34 ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 18 - 28 ธันวาคม 2560 และ ระหว่างวันที่ 8 มกราคม - 16 มีนาคม 2561 ณ วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม //ของสถาบันพระบรมราชชนก สำนักปลัดกระทรวงสธ.//Wednesday, 31st January 2018


Panist
08:00
เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสุง รุ่นที่ 34 ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 18 - 28 ธันวาคม 2560 และ ระหว่างวันที่ 8 มกราคม - 16 มีนาคม 2561 ณ วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม //ของสถาบันพระบรมราชชนก สำนักปลัดกระทรวงสธ.//
Patthama+Chanisa - Training Tableau
08:30
ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรฯ หลักสูตร การใช้งานโปรแกรม Tableau ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ อ. Data Center ชั้น1 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. (ไม่เสียค่าใช้จ่าย / ผู้จัด: สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข)Main Page    Log out