รายงานประจำเดือน :       ปี :      
ค้นหาตามรายชื่อ :    
จำนวนวันที่ประชุม  26  วัน
Thursday, 1st June 2017


Patthama,Ananya,Chutima,Chanisa
08:00
เดินทางไปติดตามการใช้งานระบบสารสนเทศของ ศวก.ที่ 9 นครราชสีมาFriday, 2nd June 2017


Patthama,Ananya,Chutima,Chanisa
08:00
เดินทางไปติดตามการใช้งานระบบสารสนเทศของ ศวก.ที่ 9 นครราชสีมา
Pornphitak + Khumpa + Seehanart + Anusorn
09:00
MA ระบบ NSW ครั้งที่ 1/2560 ห้อง 9810
Panist
13:30
กพร.เชิญเข้าร่วมซักซ้อมการนำเสนอผลงานเพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหาร (PMQA)หมวด 1 การนำองค์การ วันที่ 2 มิ.ย. 2560 เวลา 13.30 น. ห้อง 110อาคาร 14 ชั้น 1Saturday, 3rd June 2017


Borirak
08:30
อบรม หลักสูตร G2:Dreamweaver Advanced with PHP Developing Tools ตั้งแต่วันที่ 3 , 10 ,17 , และ 24 มิ.ย.2560 ณ ศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์ นนทิพย์ พีซี รังสิต จังหวัดปทุมธานีMonday, 5th June 2017


Pornphitak + Khumpa
10:00
บ.CDS นัดประชุม KickOff การเข้าบำรุงรักษาระบบ NSW ปี 2560 ห้องประชุม สมป อาคาร 14
arkom
13:30
ประชุมจัดทำร่าง TOR โครงการ One-Stop-Service การดำเนินงานออกใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสีประเภทที่สอง ณ สรส.เวลา 13.30-16.00 น.Tuesday, 6th June 2017


Panist
08:30
สรส.เชิญเข้าร่วมสัมมนาการส่งเสริมการใช้เครื่องวัดวความดันโลหิตอย่างถูกต้อง ปีงบประมาณ 2560 วันที่ 6-7 มิ.ย. 2560 เวลา 08.30-16.30 น.ห้อง 110 อาคาร 14 ชั้น 1
Arkom+Putthama+Anusorn
13:30
ตรวจรับระบบรับส่งตัวอย่าง ห้องประชุม SE-310 วันที่ 6 มิถุนายน 2560 น. เวลา 13.30 - 16.00 น.Wednesday, 7th June 2017


Panist+Ananya+Patthama+Arkom+Juthadit+Chutima+Pakaporn
08:30
กองคลังฯ เชิญอบรมหลักสูตร พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ในวันที่ 7-8 มิ.ย. 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ห้อง 801 อาคาร 8 ชั้น 8
Panist
08:30
สรส.เชิญเข้าร่วมสัมมนาการส่งเสริมการใช้เครื่องวัดวความดันโลหิตอย่างถูกต้อง ปีงบประมาณ 2560 วันที่ 6-7 มิ.ย. 2560 เวลา 08.30-16.30 น.ห้อง 110 อาคาร 14 ชั้น 1
Juthadit
10:30
บริษัท Interlink จำกัด นำเสนอผลิตภัณฑ์ ห้องประชุม ศทส. อาคาร 1 ชั้น 3 (เลื่อนจากวันที่ 6 มิ.ย.60)
Panist
13:00
กพร.เชิญเข้าร่วมการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ในพื้นที่ (site visit)วันที่ 7 มิ.ย. 2560 เวลา 13.00-16.00 น.ห้อง110 ชั้น 1 อาคาร 14
Juthadit
14:00
สพธอ.นัดสำรวจติดตั้งระบบGovernment Threat Monitoring System (GTM) (เลื่อนยังไม่มีกำหนดวัน)Thursday, 8th June 2017


Arkom+Juthadit
08:00
ผน.เชิญอบรมเชิงปฏิบัติการการแปลงแผนยุทธศาสตร์กรมและแผนยุทธศาสตร์อาเซียนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สู่การปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ ระยะ ที่ 1 ในวันที่ 8 - 9 มิ.ย.2560และระยะที่ 2 วันที่ 15-16 มิ.ย. 2560 ณ โรงแรมรามาร์การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ
Panist+Ananya+Patthama+Arkom+Juthadit+chutima+Pakaporn
08:30
กองคลังฯ เชิญอบรมหลักสูตร พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ในวันที่ 7-8 มิ.ย. 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ห้อง 110 อาคาร 14 ชั้น 1Friday, 9th June 2017


Arkom+Juthadit
08:00
ผน.เชิญอบรมเชิงปฏิบัติการการแปลงแผนยุทธศาสตร์กรมและแผนยุทธศาสตร์อาเซียนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สู่การปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ ระยะ ที่ 1 ในวันที่ 8 - 9 มิ.ย.2560และระยะที่ 2 วันที่ 15-16 มิ.ย. 2560 ณ โรงแรมรามาร์การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ
ALL HEAD
10:00
เชิญประชุมหน.ทุกท่าน/ผู้แทนของฝ่าย เรื่องการกำหนดกรอบอัตรากำลังและวางแผนการบริหารกำลังคน เพื่อจัดทำข้อมูลของศทส. ในวันที่ 9 มิ.ย. 2560 เวลา 10.00 น. ห้อง SE-310 อาคาร 1 ชั้น 3(หนังสือเวียนแจ้งแล้ว เลขทะเบียนรับ 0937)
Pornphitak, Seehanart, Khumpa
10:00
คุณสารินี สมป นัดคุย เรื่อง TOR บูรณาการระบบ NSW 8.6 M ห้องประชุม สมป อ.14Saturday, 10th June 2017


Borirak
08:30
อบรม หลักสูตร G2:Dreamweaver Advanced with PHP Developing Tools ตั้งแต่วันที่ 3 , 10 ,17 , และ 24 มิ.ย.2560 ณ ศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์ นนทิพย์ พีซี รังสิต จังหวัดปทุมธานีMonday, 12th June 2017


Student
08:00
นศ.ฝึกงานจาก มรภ.พระนคร รายงานตัว
Panist, Arkom, Pornphitak
09:30
ประชุม คกก.จัดทำ TOR โครงการพัฒนาระบบการออกใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสีประเภทที่สอง เวลา 9.30-12.00 น. ณ.ห้องประชุม สรส. อ.8
Panist
09:30
ขอเชิญประชุมเตรียมการชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561ต่อสภานิติบัญยัติแห่งชาติ วันที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 9.30 น.ห้อง 314 อาคาร 14 ชั้น 3 //หนังสือเชิญจาก กองแผนงานและวิชาการ //
Pakhaporn
13:00
ฝ่ายพัสดุ เชิญประชุมคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงก่อนการจำหน่ายพัสดุครั้งที่ 2/2560 วันที่12 มิ.ย 60 เวลา13.00น. ณ ห้องประชุม 205 อ.14 ช.2
ALL ITC
13:30
ประชุมศูนย์ วันที่ 12 มิ.ย.2560 เวลา 13.30 น. ห้อง se-310 อาคาร 1 ชั้น 3
Arkom+Anusorn
14:30
ประชุมปรึกษาหารือ ระบบ SmartDI ณ ห้องประชุม 9810 อาคาร9 ชั้น 8 เวลา 14.30-16.30 น.Tuesday, 13th June 2017


Panist+Ananya+Patthama
08:00
สล.ฝ่ายจ.เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการการกำหนดกรอบอัตรากำลังและวางแผนการบริหารกำลังคน ระหว่างวันที่ 13-14 มิ.ย. 2560 ณ ฌ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ
Pornphitak + Seehanart + Somsak + Kanokpich
08:30
เดินทางไปปฏิบัติราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑๓-๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๑ สุราษฏร์ธานีWednesday, 14th June 2017


Panist+Ananya+Patthama
08:00
สล.ฝ่ายจ.เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการการกำหนดกรอบอัตรากำลังและวางแผนการบริหารกำลังคน ระหว่างวันที่ 13-14 มิ.ย. 2560 ณ ฌ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ
Khumpa
08:00
เข้าร่วมงาน Asean CSA Summit 2017 วันที่ 14-15 มิ.ย.2560 เวลา 09.00-17.00 น. ณ ห้อง Vibhavadee Ballroom ชั้น Lobby โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรับพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพฯ//หนังสือเชิญจากสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน+ประธานกลุ่ม CSA Thailand Chapter//
Pornphitak + Seehanart + Somsak + Kanokpich
08:30
เดินทางไปปฏิบัติราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑๓-๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๑ สุราษฏร์ธานีThursday, 15th June 2017


Arkom+Juthadit
08:00
ผน.เชิญอบรมเชิงปฏิบัติการการแปลงแผนยุทธศาสตร์กรมและแผนยุทธศาสตร์อาเซียนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สู่การปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ ระยะ ที่ 1 ในวันที่ 8 - 9 มิ.ย.2560และระยะที่ 2 วันที่ 15-16 มิ.ย. 2560 ณ โรงแรมรามาร์การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ
Khumpa
08:00
เข้าร่วมงาน Asean CSA Summit 2017 วันที่ 14-15 มิ.ย.2560 เวลา 09.00-17.00 น. ณ ห้อง Vibhavadee Ballroom ชั้น Lobby โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรับพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพฯ//หนังสือเชิญจากสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน+ประธานกลุ่ม CSA Thailand Chapter//
Pornphitak + Seehanart + Somsak + Kanokpich
08:30
เดินทางไปปฏิบัติราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑๓-๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๑ สุราษฏร์ธานีFriday, 16th June 2017


Arkom+Juthadit
08:00
ผน.เชิญอบรมเชิงปฏิบัติการการแปลงแผนยุทธศาสตร์กรมและแผนยุทธศาสตร์อาเซียนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สู่การปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ ระยะ ที่ 1 ในวันที่ 8 - 9 มิ.ย.2560และระยะที่ 2 วันที่ 15-16 มิ.ย. 2560 ณ โรงแรมรามาร์การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ
Pornphitak + Seehanart + Somsak + Kanokpich
08:30
เดินทางไปปฏิบัติราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑๓-๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๑ สุราษฏร์ธานี
Juthadit+Pornpitak+Kanokpich
09:30
เนอฟ แอนด์ ไนน แจ้งเข้าประชุม Conference ประจำเดือน มิถุนายน วันที่ 16 มิ.ย. 60 เวลา 09.30-06.30 น.(ขอเลี่ยนเป็นวันที่ 21 มิ.ย.60 เนื่องจากไปอบรมแผนยุทธศาสตร์ รามาการ์เด้น)Saturday, 17th June 2017


Borirak
08:30
อบรม หลักสูตร G2:Dreamweaver Advanced with PHP Developing Tools ตั้งแต่วันที่ 3 , 10 ,17 , และ 24 มิ.ย.2560 ณ ศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์ นนทิพย์ พีซี รังสิต จังหวัดปทุมธานีMonday, 19th June 2017


Arkom, Pornphitak
09:30
ประชุมร่วมกับ สรส.จัดทำ TOR โครงการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลเครื่องกำเนิดรังสีทางการแพทย์กับ ปส เวลา 9.30-12.00 น ณ ห้องประชุม รส.
Khumpa+Seehanart+Anusorn
10:00
บริษัท โซลูชั่นโพไวเดอร์เข้ามาแนะนำการใช้งานระบบ Back office ที่ สมป อาคาร 14Tuesday, 20th June 2017


Ananya+Patthama+Rungnapa
08:30
กคจ.เชิญร่วมการสัมมนาพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันที่ 20 มิ.ย. 2560 เวลา 09.00-16.30 น.ณ ห้องประชุม110 ชั้น 1 อาคาร 14
Arkom
09:00
กคจ.เชิญร่วมเป็นเกียรติการสัมมนาพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันที่ 20 มิ.ย. 2560 เวลา 09.00-09.30 น.ณ ห้องประชุม110 ชั้น 1 อาคาร 14
Juthadit+Pornphitak+Kanokpich
10:30
BT แจ้งกำหนดการตรวจเช็คบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟ วันที่ 20 มิ.ย. 60 เวลา 10.30-16.00
Juthadit,Patthama,Chutima
14:00
3BB ขอนัดประชุมโครงการสื่อสารข้อมูลประจำเดือน มิถุนายน 2560 เวลา 14.00-15.00น.Wednesday, 21st June 2017


Panist
09:00
ประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ประจำเดือนครั้งที่ 6/2560 วันพุธที่ 21 มิ.ย. 60 เวลา 09.00-13.00 ณ ห้อง 110 ชั้น 1 อ.14***อาคม ไปแทนผอ.***
Pornphitak+Khumpa+Seehanard
10:00
ประชุมจัดทำ TOR โครงการพัฒนาระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและ พิษจากสัตว์ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระยะที่สอง ห้องประชุม สกช. อ.14 ชั้น 5
Juthadit,Pornphitak,Kanokpitch
10:30
ประชุมกรรมการตรวจรับบำรุงรักษาระบบประชุมทางไกล
ALL ITC
13:00
แจ้งผลการตรวจสุขภาพขรก.+ลจป. ในวันที่ 21 มิ.ย. 2560 เวลา 13.00-15.30 น. ห้อง 101 อาคาร 14 ชั้น 1Thursday, 22nd June 2017


Juthadit
10:30
Zinit Com นันแก้ไขการทดสอบระบบ IPAM,DNS
Arkom+Pornphitak+Khumpa
13:30
ประชุมปรึกษาหารือการเชื่อมโยงข้อมูลทารกแรกเกิดระหว่าง ศปก. กับ สปสช.
Juthadit
14:00
บริษัทแอร์แก้ไขแอร์ ใบพัดคอร์ยร้อนแตก อาคาร 9 ชั้น 1 ห้อง 112Friday, 23rd June 2017


Borirak
09:30
สสว.เชิญประชุมคณะทำงานตรวจติดตามภายใน ครั้งที่ 1-1 /2560 ในวันที่ 23 มิ.ย. 2560 เวลา 09.30-12.00 น.ณ ห้องผอ.สสว. อาคาร 9 ชั้น 3
Juthadit+Chutima+Seehanat
13:30
บ.เทคโนวเลจ เชิญประชุมโครงการ ฯ ประจำเดือน วันที่ 23 มิถุนายน 60 เวลา 13.30-14.30น.Saturday, 24th June 2017


Borirak
08:30
อบรม หลักสูตร G2:Dreamweaver Advanced with PHP Developing Tools ตั้งแต่วันที่ 3 , 10 ,17 , และ 24 มิ.ย.2560 ณ ศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์ นนทิพย์ พีซี รังสิต จังหวัดปทุมธานีMonday, 26th June 2017


Chanisa +Veerawan+Seehanart
08:30
สล.ปชส.เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ ในวันที่ 26 มิ.ย. 2560 เวลา 08.00-16.00 น.ห้อง 110 อาคาร 14 ชั้น 1Tuesday, 27th June 2017


Arkom+Khumpa+Juthadit
08:00
ร่วมงานจัดประกวดนวัตกรรมซอฟต์แวร์ด้านสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขและประชุมวิชาการเทคโนโลยีด้านสุขภาพ วันที่ 27-29 มิ.ย. 2560 โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กทม.//ต้นเรื่องหนังสือเชิญจากสป.สธ.//
Panist
13:00
ผน.เชิญประชุมเตรียมการชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณพ.ศ. 2561ต่อสภานิติบัญญติแห่งชาติ ในวันที่ 27 มิ.ย. 2560 เวลา 13.00-16.30 น.ห้องประชุมกองผน.314 ชั้น 3 อาคาร 14Wednesday, 28th June 2017


Arkom+Khumpa+Juthadit
08:00
ร่วมงานจัดประกวดนวัตกรรมซอฟต์แวร์ด้านสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขและประชุมวิชาการเทคโนโลยีด้านสุขภาพ วันที่ 27-29 มิ.ย. 2560 โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กทม.//ต้นเรื่องหนังสือเชิญจากสป.สธ.//
Seehanart
08:30
อบรมหลักสูตรการสร้างสรรค์ Info Motion เพื่อการนำเสนอข้อมูลภาพเคลื่อนไหวด้วย โปรแกรม After Effect และ Illustrator” รุ่นที่ ๑ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
Pornphitak
09:30
บ.CDS เข้ามาบำรุงรุักษาระบบ NSW และ Hardware ครั้งที่ 2/2560 ที่ห้อง 9810Thursday, 29th June 2017


Arkom+Khumpa+Juthadit
08:00
ร่วมงานจัดประกวดนวัตกรรมซอฟต์แวร์ด้านสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขและประชุมวิชาการเทคโนโลยีด้านสุขภาพ วันที่ 27-29 มิ.ย. 2560 โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กทม.//ต้นเรื่องหนังสือเชิญจากสป.สธ.//
Chutima
08:30
ทีมงานจัดการความรู้ กรมวิทย์ เชิญทีมงานจัดความรู้ศทส.เข้าอบรม "เรื่องเล่าเร้าพลัง"(Springboard storytelling)ในวันที่ 29-30 มิ.ย.2560 เวลา 08.30 -16.30 น.ห้องประชุมใหญ่ NIH
Seehanart
08:30
อบรมหลักสูตรการสร้างสรรค์ Info Motion เพื่อการนำเสนอข้อมูลภาพเคลื่อนไหวด้วย โปรแกรม After Effect และ Illustrator” รุ่นที่ ๑ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
Panist
16:00
กพร.เชิญประชุมคณะกรรมการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรม ในวันที่ 29 มิ.ย. 2560 เวลา 16.00-16.30 น. ห้อง 722 ชั้น 7 อาคาร 14Friday, 30th June 2017


Chutima
08:30
ทีมงานจัดการความรู้ กรมวิทย์ เชิญทีมงานจัดความรู้ศทส.เข้าอบรม "เรื่องเล่าเร้าพลัง"(Springboard storytelling)ในวันที่ 29-30 มิ.ย.2560 เวลา 08.30 -16.30 น.ห้องประชุมใหญ่ NIH
Seehanart
08:30
อบรมหลักสูตรการสร้างสรรค์ Info Motion เพื่อการนำเสนอข้อมูลภาพเคลื่อนไหวด้วย โปรแกรม After Effect และ Illustrator” รุ่นที่ ๑ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลMain Page    Log out