รายงานประจำเดือน :       ปี :      
ค้นหาตามรายชื่อ :    
จำนวนวันที่ประชุม  18  วัน
Monday, 3rd October 2016


Juthadit
09:30
IPAM box POC
Panist
10:00
ขอเชิญพบอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันที่ 3 ตุลาคม 2559 ห้อง ประชุม 110เวลา 10.00 น .// จาก กองแผนฯ //
Panist
14:00
เชิญประชุมเพื่อจัดตั้งคณะกรรมการ TOR การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 : วันที่ 3 ต.ค.2559 เวลา 14.00-16.00 น. ห้อง 314 อาคาร 14 ชั้น 3 // จาก ผอ.ผน //Tuesday, 4th October 2016


Panist,Patthama
09:30
ผน.เชิญประชุมคณะทำงานดำเนินการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 4 ในวันที่ 4 ต.ค. 2559 เวลา 09.30 น. ห้องประชุม 314 ชั้น 3 อาคาร 14
Panist
13:00
กระทรวง ICT เชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่องความพร้อมและทิศทางของไทย ภายใต้ไอซีทีอาเซียน ในวันที่ 4 ต.ค. 2559 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องวิคเตอร์ 4 ชั้น 8 วิคเตอร์คลับ อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์
All ITC
13:30
คัดเลือกองค์ความรู้ KMWednesday, 5th October 2016


Panist + Arkom + Chutima + Khumpa + Seehanart + Kanokpich
13:30
อบรม Admin เว็บไซต์กรมฯ ตามโครงการที่ได้จัดจ้างไป โดยบริษัท ipak ณ ห้องประชุม ศทส. อาคาร 1 ชั้น3Thursday, 6th October 2016


ALL ISD
09:00
อบรม admin ระบบ SmartDI
Panist
13:30
ขอเชิญประชุมทีมงานการบริหารการเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2559: วันที่ 6 ต.ค. 2559 เวลา 13.30-16.30 น.ห้อง 722 ชั้น 7 อาคาร 14 //จาก หน.กพร.//Friday, 7th October 2016


ALL HEAD
10:00
ประชุมพิจารณาค่าใช้จ่ายเงินบำรุง+ข้อมูลจัดทำพิพิธภัณฑ์ฯ อาคาร 1 ชั้น3 ศทส. (หนังสือ2 เรื่องนี้เวียนทางmail ให้แล้ว)***เฉพาะหัวหน้าฝ่ายทุกคน***Monday, 10th October 2016


Arkom+Khumpa
08:30
ไปราชการ ศวก.ชลบุรี 10 ต.ค. 2559
Panist
13:30
ประชุมคณะกรรมการสัมภาษณ์ พกส. เวลา 13.30 น. ห้อง ประชุม 110 อาคาร 14Tuesday, 11th October 2016


Pornphitak, Patthama, Chutima, Chanisa, Khumpa, Anusorn, Seehanart, Kanokpitch, Somsak
13:30
ประชุมจัดทำโครงการติดตามการใช้งานและบำรุงรักษาระบบ 2560 ห้องประชุม ศทสWednesday, 12th October 2016


Panist
09:30
ขอเชิญประชุมคณะทำงานดำเนินาการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ PMQA หมวด 2 ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2560 ในวันที่ 12 ต.ค. 2559 เวลา 09.30-14.30 น. ห้อง 816 อาคาร 14 ชั้น 8 จาก ผอ.ผน.
Arkom, Pornphitak, Khumpa
13:30
ประชุมจัดทำ TOR ระบบคัดกรองทารกแรกเกิด 12 ต.ค. 59 13.30น. อาคาร 10 ชั้น4Thursday, 13th October 2016


Seehanart + Khumpa
08:30
บริษัท โซลูชั่น เข้าอัพเดตระบบสนับสนุนใบอนุญาต ที่ห้องแม่ข่าย 9810 อาคาร 9 ชั้น 8 วันที่ 13 ต.ค. 2559 เวลา 09.00 - 16.30
Panist
09:30
เชิญประชุม คณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 1 วันที่ 13 ตค 2559 เวลา 9.30-14.00 น ห้อง 902 //จาก กองแผนฯ //Friday, 14th October 2016


ALL ITC
08:30
วันสุดท้ายของการส่งแบบประเมินผลการควบคุมภายใน ปี 2559 รอบ 12 เดือน ***ได้ scan ส่งเอกสารฉบับนี้ ให้ทุกคน ใน Mail แล้ว พร้อมส่งคำสั่ง ส่งเมื่อวันที่ 22 ก.ย. 2559***Monday, 17th October 2016


ALL ITC
07:00
ตรวจสุขภาพติดตามผลการรักษากับโรงพยาาลบาลแพ้ว วันที่ 17 ต.ค.2559 เวลา 07.00-10.30 น.เจาะเลือดและวัดความดันโลหิต ***โปรดตรวจสอบรายชื่อของขรก.ในหนังสือที่เวียนให้แล้วเมื่อวันที่ 28 ก.ย.2559 เลขหนังสือรับ 1687***Tuesday, 18th October 2016


arkom
08:30
นัดหมาย ดร.ชุมพล บุญมี สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปรึกษาหารือระบบ Lablink เวลา 13.30-16.00 น.
Panist, Arkom, Pornphitak, Chanisa, Khumpa, Seehanart
09:00
สำนักงานเลขานุการกรม กรมสุขภาพจิต ขอเข้าศึกษาดูงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ในวันอังคารที่ 18 ต.ค. 59 เวลา 09.00-11.00 น. เพื่อนำไปพัฒนาระบบสารบรรณฯ ของกรมสุขภาพจิต (บริษัท ซัมมิท คอมพิวเตอร์ จำกัด เป็นผู้พัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมสุขภาพจิตมายาวนาน 11 ปี) - ยังไม่รู้สถานที่แน่ชัดว่า สล. หรือ ศทส.Thursday, 20th October 2016


Panist
09:00
ผน.เชิญประชุมกรม วันที่ 20 ต.ค. 2559 เวลา 09.00-12.30 น. ห้อง 110 อาคาร 14 ชั้น 1
ALL ITC
13:00
ตรวจสุขภาพติดตามผลการรักษากับโรงพยาาลบาลแพ้ว ในวันที่ 20 ต.ค. 2559 พบแพทย์และรับยา
Chanisa
14:00
ประชุมทีมงานจัดการความรู้ กรมวิทย์ ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 20 ต.ค. 2559 เวลา 14.00-16.30 น.ห้อง 815 ชั้น 8 อาคาร 14 //หนังสือเชิญจากทีมงานจัดการความรู้ กรมวิทย์//Friday, 21st October 2016


Panist
08:30
สล.ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ เชิญเป็นคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์
Juthadit,Patthama,Chutima
14:00
ประชุมคณะกรรมการตรวจรับระบบสื่อสารข้อมูลฯ (3BB)Sunday, 23rd October 2016


Chulalongkorn Memorial Day - วันปิยมหาราช
06:00
วันปิยมหาราช (Chulalongkorn Memorial Day)Monday, 24th October 2016


Holiday - All ITC - ชดเชย วันปิยมหาราช (Chulalongkorn Memorial Day)
06:00
วันหยุดราชการ - ชดเชย วันปิยมหาราช (Chulalongkorn Memorial Day)Tuesday, 25th October 2016


Panist
09:30
ผน.เชิญประชุมหารือการจัดทำแนวทางความร่วมมือของกรมวิทย์+กระทรวงวิทย์ฯ ในวันที่ 25 ต.ค. 2559 เวลา 09.30 น.ห้อง 314 ผน.อาคาร 14 ชั้น 3
Arkom, Pornphitak, Khumpa
10:30
นัดประชุมทำ TOR ระบบคัดกรอง ครั้งที่ 2 ห้องประชุมคัดกรอง อ.10 ชั้น 4
Juthadit,Pornphitak,Kanokpitch
10:30
บำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS)Wednesday, 26th October 2016


ALL HEAD+Panist
09:30
เชิญประชุมเรื่อง การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม SE-310 ศทส.ชั้น 3 อาคาร 1( เรื่องเวียนใน mail แล้ว เลขรับที่ 1827)
Somsak
09:30
เชิญประชุม คณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 1 วันที่ 26 ตค 2559 เวลา 9.30-14.00 น ห้อง 722 อาคาร 14 ชั้น7//หนังสือเชิญจากผน.//Main Page    Log out