รายงานประจำเดือน :       ปี :      
ค้นหาตามรายชื่อ :    
จำนวนวันที่ประชุม  14  วัน
Tuesday, 1st September 2015


Panist
09:30
ประชุมปรึกษาหารือ เรื่องเปลี่ยนแปลง mail.go.th โดยเจ้าหน้าที่จากสรอ. ห้องประชุมศทส. เวลา 09.30-12.00 น.
Arkom
09:30
ศวก.ที่ 4 หัวหน้าคณะทำงานหมวด3 เชิญประชุมคณะทำงานหมวด 3 ในวันที่ 1 ก.ย. 2558 เวลา 09.30-16.30 น.ห้อง 301 อาคาร 3 ชั้น 3Wednesday, 2nd September 2015


Arkom,Chanisa,Anusorn,Kanokphitch
09:00
ประชุม คกก.TOR ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เวลา 09.00-16.30 น.ห้องประชุม ศทส.Thursday, 3rd September 2015


arkom
08:30
ไปราชการติดตั้งระบบสารสนเทศเพื่อรับส่งตัวอย่าง(iLAB) ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรีFriday, 4th September 2015


arkom
08:30
ไปราชการติดตั้งระบบสารสนเทศเพื่อรับส่งตัวอย่าง(iLAB) ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี
Panist
09:45
ผน.เชิญเข้าร่วมประชุมต้อนรับการเข้าตรวจเยี่ยมของรมต.กระทรวงสธ. ในวันที่ 4 ก.ย. 2558 เวลา 10.00-12.00 น.ณ ห้อง 801 ชั้น 8 อาคาร 8***นัดความพร้อมที่ 09.45 น.***Tuesday, 8th September 2015


Juthadit
08:00
กระทรวง ICT เชิญร่วมงานสัมมนา IPv6 ประจำปี 2558 ในวันที่ 8 ก.ย. 2558 เวลา 08.30-16.30 น. ณ วายุภักษ์ 3,4 ชั้น 4 อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯWednesday, 9th September 2015


arkom
08:30
ไปราชการติดตั้งระบบสารสนเทศเพื่อรับส่งตัวอย่าง(iLAB) ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ พิษณุโลกThursday, 10th September 2015


arkom
08:30
ไปราชการติดตั้งระบบสารสนเทศเพื่อรับส่งตัวอย่าง(iLAB) ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ พิษณุโลกFriday, 11th September 2015


arkom
08:30
ไปราชการติดตั้งระบบสารสนเทศเพื่อรับส่งตัวอย่าง(iLAB) ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ พิษณุโลก
juthadit+pornphitak+Kanokphitch
09:30
แจ้งการประชุมคณะกรรมการ เรื่อง การบำรุงรักษาเครื่องควบคุมอุปกรณ์ทางไกล(video conference)น.ห้อง SE-310
Pornphitak,Chanisa,Chutima,Ananya,Veerawan
10:00
ประชุม MA ระบบบริหารงานทั่วไป ประจำเดือน ส.ค. 58 + เชิญผู้ใช้งานเข้าประชุมทบทวนความต้องการในการใช้งานระบบ
pornphitak+chutima+chanisa
10:00
ประชุมคณะกรรมการ บริษัท เคดับบลิว ประจำเดือนกันยายน 2558 ณ ศทส.Monday, 14th September 2015


ALL ITC
13:30
เรียนเชิญท่านที่รับผิดชอบตัวชี้วัดทั้งระดับกรมและระดับหน่วยงานภายใน เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน ณ ห้องประชุม SE-310 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไปTuesday, 15th September 2015


Panist,Patthama,Arkom,Juthadit,Ananaya
08:00
กระทรวง ICT เชิญร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจจเชิงลึกเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ตามมาตรฐานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ISO/IEC 29110 ในวันที่ 15 ก.ย. -22 ธ.ค. 2558 ณ ห้องฝึกอบรม บริษัทเอช เอ เซอร์วิส แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 8 ห้องโอ ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯThursday, 17th September 2015


Panist
09:00
ประชุมกรม เวลา 09.00-12.00 น. ห้อง 801Tuesday, 22nd September 2015


Panist+Patthama
08:00
กระทรวง ICT เชิญร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจจเชิงลึกเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ตามมาตรฐานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ISO/IEC 29110 ในวันที่ 15 ก.ย. -22 ธ.ค. 2558 ณ ห้องฝึกอบรม บริษัทเอช เอ เซอร์วิส แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 8 ห้องโอ ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯTuesday, 29th September 2015


Panist+Patthama
08:00
กระทรวง ICT เชิญร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจจเชิงลึกเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ตามมาตรฐานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ISO/IEC 29110 ในวันที่ 15 ก.ย. -22 ธ.ค. 2558 ณ ห้องฝึกอบรม บริษัทเอช เอ เซอร์วิส แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 8 ห้องโอ ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯWednesday, 30th September 2015


ALL ITC
08:30
สล.บริหารฯ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2558 ณ โรงแรมฯMain Page    Log out