รายงานประจำเดือน :       ปี :      
ค้นหาตามรายชื่อ :    
จำนวนวันที่ประชุม  20  วัน
Sunday, 1st May 2016


Ananya, Chanisa, Khumpa, Kanokpit
08:30
ติดตาม ศวก.เชียงราย 1 - 4 พ.ค. 59
Patthama, Chutima, Somsak, Pornphitak
08:30
ติดตาม ศวก.พิษณุโลก, ศวก.นครสวรรค์ 1 - 4 พ.ค. 59Monday, 2nd May 2016


Ananya, Chanisa, Khumpa, Kanokpit
08:30
ติดตาม ศวก.เชียงราย 1 - 4 พ.ค. 59
Patthama, Chutima, Somsak, Pornphitak
08:30
ติดตาม ศวก.พิษณุโลก, ศวก.นครสวรรค์ 1 - 4 พ.ค. 59Tuesday, 3rd May 2016


Ananya, Chanisa, Khumpa, Kanokpit
08:30
ติดตาม ศวก.เชียงราย 1 - 4 พ.ค. 59
Patthama, Chutima, Somsak, Pornphitak
08:30
ติดตาม ศวก.พิษณุโลก, ศวก.นครสวรรค์ 1 - 4 พ.ค. 59
Juthadit
09:30
ประชุมการทำระบบ E-Form สำนักยาและวัตถุเสพติด ห้องประชุมอาคาร 4 ชั้น 1
Panist
11:30
สำนักงานกพร. เชิญเข้าร่วมประชุมนำเสนอผลการประเมินตัวชี้วัดการพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ วันที่ 3 พ.ค. 2559 เวลา 13.00-16.00 น.ณ ห้องราชเทวี 2 ชั้น 3 โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ
Juthadit
14:30
เตรียมความพร้อมระบบประชุมทางไกล VDO Conference อาคาร 8 ชั้น 8 ห้อง 801Wednesday, 4th May 2016


Ananya, Chanisa, Khumpa, Kanokpit
08:30
ติดตาม ศวก.เชียงราย 1 - 4 พ.ค. 59
Patthama, Chutima, Somsak, Pornphitak
08:30
ติดตาม ศวก.พิษณุโลก, ศวก.นครสวรรค์ 1 - 4 พ.ค. 59
Juthadit
08:30
อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาระบบคุณภาพ และควบคุมการจัดประชุมทางไกล (VDO Conference)อาคร 8 ชั้น 8 ห้อง 801
Anusorn+Juthadit
09:00
สชพ.เชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ"แนวทางการออกแบบและพัฒนา กระบวนการ บริการ ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรม กรมวิทย์ ในวันที่ 4 พ.ค.2559 เวลา 09.00-16.30 น. ห้อง 801 อาคาร 8 ชั้น 8 กรมวิทย์
Veerawan
11:00
สล.บริหารฯ เชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานผลการจัดกิจกรรมงานกาชาดปี 2559 วันที่ 4 พ.ค. 2559 ห้อง 815 ชั้น 8 อาคาร 14Tuesday, 10th May 2016


Arkom + Patthama + Anusorn
13:00
ประชุม MA ระบบรับส่งตัวอย่าง
Seehanart
13:30
ประชุมจัดจ้างระบบการกรอกข้อมูล สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ อาคาร 9 ชั้น 7 ห้อง 710Wednesday, 11th May 2016


ALL ITC
07:00
ตรวจสุขภาพประจำปี 2559 ของข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ และลูกจ้างประจำ วันที่ 11-12 พ.ค. 2559
Chanisa - Training at TOT
08:00
ดูงาน ณ สสว. รถออกจาก TOT ไป สสว. 08.00 น. + บ่ายรับใบประกาศที่ TOT
Juthadit Pornphitak Kanokpitch
09:30
แจ้งประชุมและดำเนินการ บำรุงรักษาเครื่องควบคุมอุปกรณ์ระบบประชุมทางไกล (Video Conference)
Seehanart, Khumpa
09:30
ควบคุมการอัพเดทระบบใบอนุญาตฯ (สกช)ของบริษัทโซลูชั่น โพรไวเดอร์ฯ ห้อง 9810 (บริษัทขอเลื่อนจากวันที่ 10)
Pornphitak
09:30
ประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการ NSW ณ ห้องประชุมภาสกรวงศ์ อาคาร 1 ชั้น 2 กรมศุลกากร
Anusorn + Seehanart
13:30
ประชุมระบบวารสาร อาคาร 14 ชั้น 7
Juthadit
13:30
เข้าร่วมประชุมประชุมการจัดทำ Moble Application ของ สวส.
Arkom+Seehanart+kanokpit+all itc
15:00
web site DMSc themeThursday, 12th May 2016


ALL ITC
07:00
ตรวจสุขภาพประจำปี 2559 ของข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ และลูกจ้างประจำ วันที่ 11-12 พ.ค. 2559
Chutima+Rungnapa
08:30
ทีม KM กรมวิทย์ เชิญประชุมทีมงานจัดการความรู้ ในวันที่ 12-13 พ.ค. 2559 เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรมริชมอนด์ คอนเวนชั้น จ นนทบุรี
Panist+Ananya+Patthama+Arkom+Juthadit+Borirak
09:30
สล.ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ เชิญเข้ารับฟังการชี้แจงวิธีการวิเคราะห์ภาระงาน และจัดทำกรอบอัตรากำลัง ในวันที่ 12 พ.ค. 2559 เวลา 09.30 น. ห้อง 801 อาคาร 8 ชั้น 8
Pornphitak
09:30
- ทดสอบการรับ-ส่งข้อมูลระบบใบอนุญาตกับระบบ NSW ระหว่าง บ.CDS กับ บ.โซลูชั่น
- ทดสอบการทำงานระบบ NSW เวอร์ชั่นใหม่ กับ บ.CDS
Patthama+Naruporn
13:30
ประชุมคณะทำงานอนุรักษ์พลังงานและประหยัดนํ้า (เปลี่ยนจากวันที่ 29 เมษายน 2559)Friday, 13th May 2016


Chutima+Rungnapa
08:30
ทีม KM กรมวิทย์ เชิญประชุมทีมงานจัดการความรู้ ในวันที่ 12-13 พ.ค. 2559 เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรมริชมอนด์ คอนเวนชั้น จ นนท
ALL ITC
08:30
อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ระบบจัดการเอกสารคุณภาพสำหรับผู้ดูแลระบบ : SharePoint System Administrator วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม 801 อาคาร 8 ชั้น 8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Panist
09:30
สกช.เชิญร่วมสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อร่างอนุบัญญัติตามพรบ.เชื้อโรคฯ ในวันที่ 13 พ.ค. 2559เวลา 09.00-16.30 น. ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ (ยกเลิกติดราชการ)
Ananya
13:00
สคอ.เชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาโครงการพัฒนาต้นแบบกระบวนการบริหารจัดการห่วงโซผู้ส่งมอบSupply Chain Managementด้านวัสดุและเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 13 พ.ค. 2559 เวลา 13.00 - 16.00 น.ห้อง 722 ชั้น 7 อาคาร 17
Juthadit
13:30
เข้าร่วมประชุมการจัดทำ Web ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อสนับสนุนการทำงาน Mobile DeviceMonday, 16th May 2016


Pornphitak, Narongchai, Khumpa, Kanokpit
08:30
ติดตาม ศวก.อุดรธานี 16 - 19 พ.ค. 59
Patthama, Chutima, Anusorn, Seehanart
08:30
ติดตาม ศวก.ภูเก็ต 16 - 19 พ.ค. 59Tuesday, 17th May 2016


Pornphitak, Narongchai, Khumpa, Kanokpit
08:30
ติดตาม ศวก.อุดรธานี 16 - 19 พ.ค. 59
Patthama, Chutima, Anusorn, Seehanart
08:30
ติดตาม ศวก.ภูเก็ต 16 - 19 พ.ค. 59
Wanvisa
13:30
ประชุมคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงก่อนการจำหน่ายพัสดุชำรุด ปี 2559 ห้องประชุม 815 อาคาร 14 ชั้น 8Wednesday, 18th May 2016


Pornphitak, Narongchai, Khumpa, Kanokpit
08:30
ติดตาม ศวก.อุดรธานี 16 - 19 พ.ค. 59
Patthama, Chutima, Anusorn, Seehanart
08:30
ติดตาม ศวก.ภูเก็ต 16 - 19 พ.ค. 59
Panist
08:30
กระทรวงICT เชิญอบรมหลักสูตร Governmet pre-CIO in Digital Economy ERA ในวันที่ 18พ.ค-16 มิ.ย.2559 (เฉพาะวันพุธและวันพฤหัสบดี) ณ สถาบันวิชาการ ทีโอที จังหวัดนนทบุรี ***ศึกษาดูงาน ณ บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด ในวันที่ 17 มิ.ย. 2559***
Chanisa - Meeting Plan
08:30
ผน.เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันที่ 18-19 พ.ค. 2559 เวลา 08.30-16.30 น. ห้อง 801 อาคาร 8 ชั้น 8 (เข้าประชุมแทน หนฝ.)
Panist
09:00
สกช.เชิญประชุมคณะทำงานวาระความมั่นคงด้านสุขภาพโลก(Global Health Security Agenda: GHSA)Detect1 และ Prevent1 ในวันที่ 18 -19 พ.ค. 2559 เวลา 09.00- 20.00 น.ณ ห้อง 902 อาคาร 14 ชั้น 9 (ยกเลิกติดราชการ)Thursday, 19th May 2016


ALL ITC
07:00
กิจกรรมทำบุญตักบาตร ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 ศทส.ร่วมกับ สถาบันชีววัตถุ
Pornphitak, Narongchai, Khumpa, Kanokpit
08:30
ติดตาม ศวก.อุดรธานี 16 - 19 พ.ค. 59
Patthama, Chutima, Anusorn, Seehanart
08:30
ติดตาม ศวก.ภูเก็ต 16 - 19 พ.ค. 59
Panist
08:30
กระทรวงICT เชิญอบรมหลักสูตร Governmet pre-CIO in Digital Economy ERA ในวันที่ 18พ.ค-16 มิ.ย.2559 (เฉพาะวันพุธและวันพฤหัสบดี) ณ สถาบันวิชาการ ทีโอที จังหวัดนนทบุรี ***ศึกษาดูงาน ณ บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด ในวันที่ 17 มิ.ย. 2559***
Ananya+Juthadit+Borirak
08:30
สล.ฝ่าย จ. เชิญอบรมการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์การลงสู่ระดับหน่วยงาน และระดับบุคคล ในวันที่ 19 พ.ค. 2559 เวลา 08.00-16.30 น. ห้อง 801 อาคาร 8 ชั้น 8***เลื่อนเป็นวันที่ 23 พ.ค.2559***
Chanisa - Meeting Plan
08:30
ผน.เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันที่ 18-19 พ.ค. 2559 เวลา 08.30-16.30 น. ห้อง 801 อาคาร 8 ชั้น 8 (เข้าประชุมแทน หนฝ.)
Panist
09:00
สกช.เชิญประชุมคณะทำงานวาระความมั่นคงด้านสุขภาพโลก(Global Health Security Agenda: GHSA)Detect1 และ Prevent1 ในวันที่ 18 -19 พ.ค. 2559 เวลา 09.00- 20.00 น.ณ ห้อง 902 อาคาร 14 ชั้น 9 (ยกเลิก ติดราชการ)
Juthadit
18:00
ควบคุมการประชุมทางไกลระหว่างประเทศคณะ GHSAFriday, 20th May 2016


Holiday - All ITC -
06:00
Student
08:30
สิ้นสุดการฝึกงานของนศ.จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี SBACMonday, 23rd May 2016


Arkom
07:30
อบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 30 ปี 2559 วันที่ 23 พ.ค. 17 มิ.ย.2559 ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี(***ต้นเรื่องจากฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สล.)
Ananya+Juthadit+Borirak
08:00
สล.ฝ่าย จ. เชิญอบรมการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์การลงสู่ระดับหน่วยงาน และระดับบุคคล ในวันที่ 23 พ.ค. 2559 เวลา 08.00-16.30 น. ห้อง 801 อาคาร 8 ชั้น 8***เลื่อนมาจากวันที่ 19 พ.ค. 2559***
Seehanart
09:00
อบรมเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2559 ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 3 อาคารสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ สทอภ. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Khumpa
09:30
ประชุมระบบคัดกรองทารกแรกเกิด ห้องประชุมคัดกรอง อ.10 ชั้น 4 9.30น.Tuesday, 24th May 2016


Arkom
07:30
อบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 30 ปี 2559 วันที่ 23 พ.ค. 17 มิ.ย.2559 ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี(***ต้นเรื่องจากฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สล.)
Veerawan
07:30
ตรวจสุขภาพ (เลื่อนมาจากวันที่ 31 พ.ค.59)
Seehanart
09:00
อบรมเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2559 ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 3 อาคารสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ สทอภ. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Pornphitak, Chutima, Chanisa, Khumpa
09:30
ประชุมตรวจรับ MA บริหาร อ.1 ชั้น 3
Pornphitak
09:30
ผน.เชิญประชุมสรุปผลการจัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 24 วันที่ 24 พ.ค. 2559 เวลา 09.30-14.00 น.อาคาร 314 อาคาร 14 ชั้น 3
Panist+Jitti
13:30
นัดคุยกับคุณจิตติ สวส. เรื่อง Mobile app ที่ห้องประชุมศทส. se-310
Patthama
14:30
กพร.เชิญประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยม ณ พื้นที่ (Site Visit)ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุม 722 อาคาร 14 ชั้น 7 กรมวิทย์ฯ เวลา 14.30-16.30 น.Wednesday, 25th May 2016


Arkom
07:30
อบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 30 ปี 2559 วันที่ 23 พ.ค. 17 มิ.ย.2559 ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี(***ต้นเรื่องจากฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สล.)
Panist
08:30
กระทรวงICT เชิญอบรมหลักสูตร Governmet pre-CIO in Digital Economy ERA ในวันที่ 18พ.ค-16 มิ.ย.2559 (เฉพาะวันพุธและวันพฤหัสบดี) ณ สถาบันวิชาการ ทีโอที จังหวัดนนทบุรี ***ศึกษาดูงาน ณ บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด ในวันที่ 17 มิ.ย. 2559***
Seehanart
09:00
อบรมเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2559 ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 3 อาคารสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ สทอภ. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Juthait
10:30
MA UPS (ย้าย UPS 10KVA,6KVA ออกจากห้อง Server อ.1)
Pornphitak, Khumpa
13:00
จากสกช.เชิญประชุมกรรมการตรวจรับระบบใบอนุญาตฯ ของ สกช เวลา 13.00 - 16.30 น.อาคาร 14 ชั้น 5 (มอบคำภาช่วยตรวจสอบแทนสีหนาท)Thursday, 26th May 2016


Arkom
07:30
อบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 30 ปี 2559 วันที่ 23 พ.ค. 17 มิ.ย.2559 ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี(***ต้นเรื่องจากฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สล.)
Panist
08:30
กระทรวงICT เชิญอบรมหลักสูตร Governmet pre-CIO in Digital Economy ERA ในวันที่ 18พ.ค-16 มิ.ย.2559 (เฉพาะวันพุธและวันพฤหัสบดี) ณ สถาบันวิชาการ ทีโอที จังหวัดนนทบุรี ***ศึกษาดูงาน ณ บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด ในวันที่ 17 มิ.ย. 2559***
Seehanart
09:00
อบรมเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2559 ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 3 อาคารสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ สทอภ. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Juthadit
09:30
สป.สธ.เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงสธ.ในวันที่ 26 พ.คง 2559 เวลา 09.30-14.30 น.ห้องประชุม 2 (ชัยนาทนเรนทร)อาคาร 1 ชั้น 2 ตึกสป.สธ.
Pornphitak
09:30
ศวก.ที่ 4 เชิญประชุมคณะทำงานPMQA หมวด 3 ในวันที่ 26 พ.ค.2559 เวลา 09.30-14.30 น. ห้อง 803 อาคาร 8 ชั้น 8Friday, 27th May 2016


Arkom
07:30
อบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 30 ปี 2559 วันที่ 23 พ.ค. 17 มิ.ย.2559 ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี(***ต้นเรื่องจากฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สล.)
Seehanart
09:00
อบรมเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2559 ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 3 อาคารสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ สทอภ. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Anusorn
13:30
ประชุมระบบวารสาร อาคาร 14 ชึ้น 7 ห้องประชุมฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
Juthadit,Patthama,Chutima
13:30
ประชุมกรรมการตรวจรับระบบสื่อสารข้อมูล (3BB)Monday, 30th May 2016


Arkom
07:30
อบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 30 ปี 2559 วันที่ 23 พ.ค. 17 มิ.ย.2559 ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี(***ต้นเรื่องจากฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สล.)
Pornphitak
07:30
อบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 26 ปี 2559 ในวันที่ 30 พ.ค. - 17 มิ.ย. 2559 ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี (ต้นเรื่องจากฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สล.)
Patthama
16:00
กพร.เชิญประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจเยี่ยม (Site Visit)ครั้งที่ 2 ห้องประชุม 815 ชั้น 8 อาคาร 14 เวลา 16.00-20.00 น.Tuesday, 31st May 2016


Arkom
07:30
อบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 30 ปี 2559 วันที่ 23 พ.ค. 17 มิ.ย.2559 ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี(***ต้นเรื่องจากฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สล.)
Pornphitak
07:30
อบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 26 ปี 2559 ในวันที่ 30 พ.ค. - 17 มิ.ย. 2559 ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี (ต้นเรื่องจากฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สล.)
Somsak+Weerachat+Wanvisa+Narongchai+Kanokpith+Veerawan
07:30
ตรวจสุขภาพ พกส.+พนง.ราชการ +ลจช. เวลา 07.30 -9.30 น.ณ อาคาร 2 ชั้น 1 CRC (วีระวรรณ เลื่อนเป็นวันที่ 24 พ.ค. 59)
Panist
09:00
ผน.เชิญประชุมกรม ครั้งที่5/2559 ในวันที่ 31 พ.ค. 2559 เวลา09.00-13.00 น.ห้อง 801
Anusorn
10:00
ประชุม โครงการบำรุงรักษาระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ (NSW)ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 31 พ.ค. 2559 เวลา 10:00-11:00 น. ห้องประชุม 9810 อาคาร 9 ชั้น 8 ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศMain Page    Log out