รายงานประจำเดือน :       ปี :      
ค้นหาตามรายชื่อ :    
จำนวนวันที่ประชุม  21  วัน
Monday, 1st September 2014


Panist
08:30
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)เชิญเข้าอบรมหลักสูตร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ (Better IT for Good Government : BIGG) อบรมรุ่นที่ 4 วันที่ 1-6 ก.ย. 2557
Juthadit, Chanisa, Kanokphich - DMSc Calendar
14:30
บริษัท ดีทรัซ จำกัด เชิญประชุมคณะกรรมการตรวจรับระบบปฏิทินกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 1/2557 วันจันทร์ที่ 1 กันยายน 2557 เวลา 14.30-13.30น. ณ ห้องประชุม SE-310 ศทส. ชั้น 3 อาคาร 1 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ คกก.: จุฑาฑิตย์, ชนิสา, กนกพิชญ์ (เข้าประชุมครบถ้วน) ผู้เข้าร่วมประชุม: อาคม, ชุติมา Link: http://www.dmsc.moph.go.th/dmsccalendar/Tuesday, 2nd September 2014


Chutima+Juthadit
08:30
กระทรวงICT เชิญเข้าร่วมงานสัมมนา IPV6 ประจำปี 2557 ในวันที่ 2 ก.ย. 2557 เวลา 08.30 -16.30 น. ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
Panist
08:30
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)เชิญเข้าอบรมหลักสูตร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ (Better IT for Good Government : BIGG) อบรมรุ่นที่ 4 วันที่ 1-6 ก.ย. 2557Wednesday, 3rd September 2014


Panist
08:30
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)เชิญเข้าอบรมหลักสูตร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ (Better IT for Good Government : BIGG) อบรมรุ่นที่ 4 วันที่ 1-6 ก.ย. 2557
All ITC - ISO9001:2008
09:00
รับการตรวจประเมิน ISO9001:2008 จากทีมผู้ประเมินภายนอก ครั้งที่ 1/2557 วันพุธที่ 3 ก.ย.57 เวลา 09.00-12.00น. ณ ศทส. ชั้น 3 อาคาร 1Thursday, 4th September 2014


Panist
08:30
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)เชิญเข้าอบรมหลักสูตร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ (Better IT for Good Government : BIGG) อบรมรุ่นที่ 4 วันที่ 1-6 ก.ย. 2557
All ITC - Morning Talk & KM Day II
08:30
ประชุม Morning Talk & KM Day II วิทยากร นางสาวรุ่งนภา บรรยายเรื่อง สิทธิ์การเบิกจ่ายของข้าราชการ
Arkom
09:30
สมป.เชิญประชุมสรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 14 ในวันที่ 4 ก.ย. 2557 เวลา 09.30-16.30 น. ห้อง 501 อาคาร3 ชั้น 5
Juthadit, Patthama, Pornphitak, Chutima, Chanisa
09:30
ปรึกษาหารือ เรื่องแนวทางการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ PMQA (PMQA Certified FL) เวลา 09.30-11.00น. โดยได้มอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องประเมินตนเองผ่านโปรแกรม Excel และมานำเสนอในวันจันทร์ที่ 29 ก.ย. 57 (IT1-3 ผ่ายระบบสารสนเทศ,IT4 ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์,IT5 กพว.,IT6 ฝ่ายพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์)Friday, 5th September 2014


Panist
08:30
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)เชิญเข้าอบรมหลักสูตร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ (Better IT for Good Government : BIGG) อบรมรุ่นที่ 4 วันที่ 1-6 ก.ย. 2557
Arkom
08:30
สำนักงานก.พ.ร.เชิญเข้าประชุมสัมมนาโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ เรื่องการยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ในวันศุกร์ที่ 5 ก.ย. 2557 ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ ชั้น 3 สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี-รังสิต กทม.(อาคม เดินทางไปกับกพร.กรมวิทย์)Saturday, 6th September 2014


Panist
08:30
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)เชิญเข้าอบรมหลักสูตร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ (Better IT for Good Government : BIGG) อบรมรุ่นที่ 4 วันที่ 1-6 ก.ย. 2557Monday, 8th September 2014


Chanisa
08:30
ประชุมคณะทำงานด้านการจัดการตัวอย่าง ภายใต้คณะ QA วันจันทร์ที่ 8 กันยายน 2557 ทาง ศวก.ที่ 4 นนทบุรี(ศรบ.) วันจันทร์ที่ 8 ก.ย. 57 เวลา 10.00-16.30น. ณ ห้องประชุม 804 อาคาร 8 ชั้น 8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ <<คุณอาคมมอบ(ทางวาจา)ให้คุณชนิสาเข้าร่วมประชุมแทน>>
Arkom, Pornphitak
08:30
ติดตั้งฐานข้อมูล+ระบบ LabsQ และ Implement การใช้งาน ณ ศวก.ที่ 11
Panist
09:00
ผน.เชิยประชุมสรุปผลการตรวจประเมินรับรองระบบบริหารคุณภาพ กรมวิทย์ ในวันที่ 8 ก.ย. 2557 เวลา 09.00-13.00 น. ห้อง 801 อาคารม 8 ชั้น 8Tuesday, 9th September 2014


Arkom, Pornphitak
08:30
ติดตั้งฐานข้อมูล+ระบบ LabsQ และ Implement การใช้งาน ณ ศวก.ที่ 11
Panist+Juthadit+Patthama+Chutima+Chanisa
10:00
ก.พ.ร. เชิญร่วมฟังการชี้แจงการสำรวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์ ครั้งที่ 2 วันที่ 9 ก.ย. 2557 เวลา 10.00-11.00 น. ห้อง 801 อาคาร 8 ชั้น 8
Patthama, Pornphitak, Chanisa
11:00
ขอเชิญคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา เรื่องซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทน ในวันที่ 9 กันยายน 2557 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ SE-310 อาคาร 1 ชั้น 3Wednesday, 10th September 2014


Arkom, Pornphitak
08:30
ติดตั้งฐานข้อมูล+ระบบ LabsQ และ Implement การใช้งาน ณ ศวก.ที่ 11Thursday, 11th September 2014


Arkom, Pornphitak
08:30
ติดตั้งฐานข้อมูล+ระบบ LabsQ และ Implement การใช้งาน ณ ศวก.ที่ 11
All ITC - Morning Talk & KM Day II
08:30
ประชุม Morning Talk & KM Day II วิทยากร นายสมศักดิ์ พัดพรม บรรยายเรื่อง TwitterFriday, 12th September 2014


Arkom, Pornphitak
08:30
ติดตั้งฐานข้อมูล+ระบบ LabsQ และ Implement การใช้งาน ณ ศวก.ที่ 11
Juthadit
09:30
MA Air
Chutima
10:00
สล.ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ เชิญประชุมการปรับปรุงเว็บไซต์ของสล. ในวันที่ 12 ก.ย. 2557 เวลา 10.00 น.ห้อง 501 อาคาร 3 ชั้น 5Tuesday, 16th September 2014


Juthadit + Arkom + Chutima
09:30
นัดขอส่งมอบงาน โครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทน ในวันที่ 16 กันยายน 2557 ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อาคาร 1 ชั้น 3 เวลา ไม่แจ้งไว้Thursday, 18th September 2014


Panist
08:30
ประชุมสรุปและประเมินผลการปฏิบัติงานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี 2557 ในวันที่ 18-20 ก.ย. 2557 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (หนังสือจากผน.)
All ITC - Morning Talk & KM Day II
08:30
ประชุม Morning Talk & KM Day II วิทยากร 2 คน (1)นางสาววีระวรรณ แซ่โง้ว บรรยายเรื่อง การเขียนใบลา (2)นายอาคม สาลี บรรยายเรื่อง ระบบงานที่ให้บริการของฝ่ายสารสนเทศ ณ ห้องประชุม SE-310 ศทส. ชั้น 3 อาคาร 1
Arkom, Pornphitak, Chutima, Chanisa, Somsak - MA ระบบบริหารงานทั่วไป
09:30
ประชุมคณะกรรมการตรวจรับ โครงการบำรุงรักษาระบบบริหารงานทั่วไป ประจำเดือน กันยายน และติดตามงาน ของ บริษัท เคดับบลิว โซลูชั่น จำกัด ในวันพฤหัสบดีที่ 18 ก.ย. 57 เวลา 10.00-11.00 น. ณ ห้องประชุม SE-310 ชั้น 3 อาคาร 1 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

และทำการ Test Script (กรมวิทย์ บริษัท สรอ.ผ่านระบบฯ) ต่อ ในเวลา 11.00-16.30น. ณ ห้องประชุม 9810 ชั้น 8 อาคาร 9 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Arkom,Patthama,Chutima
13:30
ตรวจรับเว็บภาษาอังกฤษFriday, 19th September 2014


Panist
08:30
ประชุมสรุปและประเมินผลการปฏิบัติงานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี 2557 ในวันที่ 18-20 ก.ย. 2557 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (หนังสือจากผน.)
Arkom, Pornphitak, Chutima, Chanisa, Somsak - MA Vehicle
08:30
ประชุมคณะกรรมการตรวจรับ(พรพิทักษ์, ชุติมา,ชนิสา) โครงการบำรุงรักษาระบบรับตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ ประชุมเพื่อติดตามงาน ของ บริษัท ดีทรัซ จำกัด ในวันศุกร์ที่ 19 ก.ย. 57 เวลา 15.00-15.30 น. ณ ห้องประชุม SE-310 ชั้น 3 อาคาร 1 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Arkom, ...
09:30
ประชุมคณะกรรมการตรวจรับ โครงการปรับปรุงระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ฯ เพื่อติดตามงาน ของ บริษัท ดีทรัซ จำกัด ในวันศุกร์ที่ 19 ก.ย. 57 เวลา 09.30-11.00 น. ณ ห้องประชุม SE-310 ชั้น 3 อาคาร 1 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Arkom, Pornphitak, Chutima, Chanisa, Somsak - MA Vehicle
11:00
ประชุมคณะกรรมการตรวจรับ โครงการปรับปรุงระบบครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ (Vehicle) เพื่อติดตามงาน ของ บริษัท ดีทรัซ จำกัด ในวันศุกร์ที่ 19 ก.ย. 57 เวลา 11.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม SE-310 ชั้น 3 อาคาร 1 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์Saturday, 20th September 2014


Panist
08:30
ประชุมสรุปและประเมินผลการปฏิบัติงานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี 2557 ในวันที่ 18-20 ก.ย. 2557 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (หนังสือจากผน.)Monday, 22nd September 2014


Arkom, Pornphitak
08:30
ติดตั้งฐานข้อมูล+ระบบ LabsQ และ Implement การใช้งาน ณ ศวก.ที่ 11
Ananya
09:00
ขอเชิญประชุมจัดพิธีอำลาเกษียณอายุฯ วันที่ 22 ก.ย. 2557 เวลา 09.00-12.00 น. ห้อง 501 อาคาร 3 ชั้น 5(หนังสือจากบริหารฯสล.)
Juthadit,Chanisa,Kanokpith
10:30
ประชุมกรรมการตรวจรับ MA VDO Conference
Juthadit
13:30
MA UPSTuesday, 23rd September 2014


Arkom, Pornphitak
08:30
ติดตั้งฐานข้อมูล+ระบบ LabsQ และ Implement การใช้งาน ณ ศวก.ที่ 11
Chutima
09:30
ประชุมเรื่องเว็บไซต์ ของสลWednesday, 24th September 2014


Panist+Ananya+Patthama
07:30
กพร.เชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการ กรมวิทย์ ในวันที่ 24-25 ก.ย. 2557 เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรมทีเค พาเลซ ถ.แจ้งวัฒนะ กทม. (***ยืนยันจากกพร.ให้ไปได้ 3 ท่าน การเดินทาง ผอ.+ปัทมา ไปกับรถที่กพร.เวลา 07.30 น.ส่วนอนัญญาเดินทางไปเองค่ะ***)
Arkom, Pornphitak
08:30
ติดตั้งฐานข้อมูล+ระบบ LabsQ และ Implement การใช้งาน ณ ศวก.ที่ 11
Panist
09:00
สำนักนโยและยุทธศาสตร์กลุ่มภากิจด้านข้อมูลข่าวสารสุขภาพ เชิญประชุมวันที่ 24ก.ย. 2557 เวลา 09.00-17.00 น. ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรีThursday, 25th September 2014


Panist+Ananya+Patthama
08:30
ณ โรงแรมทีเค พาเลซ ถ.แจ้งวัฒนะ กทม.
Arkom, Pornphitak
08:30
ติดตั้งฐานข้อมูล+ระบบ LabsQ และ Implement การใช้งาน ณ ศวก.ที่ 11Friday, 26th September 2014


Arkom, Pornphitak
08:30
ติดตั้งฐานข้อมูล+ระบบ LabsQ และ Implement การใช้งาน ณ ศวก.ที่ 11
Panist
09:30
กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กรมอนามัยเชิญประชุม เรื่องการพิจารณาประเมินผลงาน สายนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ ในวันที่ 26 ก.ย. 2557 เวลา 09.30-12.00 น. ห้องประชุมสำนักงานเลขานุการกรม อาคาร 3 ชั้น 2 กรมอนามัยMonday, 29th September 2014


Panist, All Head, Pornphitak, Chutima, Chanisa
09:30
เชิญประชุม PMQA ครั้งที่ 3/2557 เพื่อจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ PMQA (PMQA Certified FL) โดยให้ผู้เกี่ยวข้องประเมินตนเองผ่านโปรแกรม Excelและมานำเสนอในวันดังกล่าว IT1-3 ผ่ายระบบสารสนเทศ,IT4 ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์,IT5 กพว.,IT6 ฝ่ายพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
panist, arkom, juthadit, patthama, borirak, ananya
11:00
ขอเชิญประชุมคณะทำงานประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เวลา 11.00-12.00 น. ห้อง SE 310
All ITC - Morning Talk & KM Day II
13:30
ประชุมสรุป KM และมอบรางวัล บทความยอดเยี่ยม จากผลการ Vote ในหน้า Facebook ศทส. เวลา 13.30-16.30น. ณ ห้องประชุม SE-310 ชั้น 3 อาคาร 1 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์Main Page    Log out