รายงานประจำเดือน :       ปี :      
ค้นหาตามรายชื่อ :    
จำนวนวันที่ประชุม  21  วัน
Tuesday, 1st August 2017


Pornphitak
08:00
อบรมหลักสูตร IT Audit for Non-IT Auditor รุ่นที่ 12 ระหว่างวันที่ 31ก.ค.-4 ส.ค. 2560 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ //หนังสือเชิญจากวิทยาการ สวทช สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ//
Panist
09:30
ผน.เชิญประชุมหารือดำเนินการระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ปี 2560 ห้องประชุมผน.314 เวลา 09.30-13.00 น.อาคาร 14 ชั้น 3Wednesday, 2nd August 2017


Pornphitak
08:00
อบรมหลักสูตร IT Audit for Non-IT Auditor รุ่นที่ 12 ระหว่างวันที่ 31ก.ค.-4 ส.ค. 2560 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ //หนังสือเชิญจากวิทยาการ สวทช สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ//Thursday, 3rd August 2017


Pornphitak
08:00
อบรมหลักสูตร IT Audit for Non-IT Auditor รุ่นที่ 12 ระหว่างวันที่ 31ก.ค.-4 ส.ค. 2560 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ //หนังสือเชิญจากวิทยาการ สวทช สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ//
Chutima + Seehanart
08:30
ร่วมประชุมสัมมนาวิชาการการจัดการความรู้ "Km Day กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์" ณ ห้องประชุมใหญ่ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
kanokphich+juthadit+chutima
09:30
อบรมการใช้งานการควบคุมดูแลตัวควบคุม Sophos ห้องประชุม ศทสFriday, 4th August 2017


Pornphitak
08:00
อบรมหลักสูตร IT Audit for Non-IT Auditor รุ่นที่ 12 ระหว่างวันที่ 31ก.ค.-4 ส.ค. 2560 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ //หนังสือเชิญจากวิทยาการ สวทช สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ//
Chutima + Seehanart
08:30
ร่วมประชุมสัมมนาวิชาการการจัดการความรู้ "Km Day กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์" ณ ห้องประชุมใหญ่ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
arkom,patthama,chanisa
13:30
ประชุม คกก.ตรวจรับฯ โครงการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศรับตัวอย่าง(ilab) ณ ห้องประชุม ศทส.เวลา 13.30-16.00 นMonday, 7th August 2017


juthadit +All ITC
10:30
IP@k Present Check point
Pornphitak+Khumpa
12:30
เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านไอซีทีที่รับรองของประเทศเกาหลีใต้ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคาร 3 สำนักงานก.พ.นนทบุรี//หนังสือเชิญจากก.พ.//
Panist
13:30
สล.ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ เชิญประชุมเพื่อพิจารณากรอบอัตรากำลัง พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราว ในวันที่ 7 ส.ค. 2560 เวลา 13.30 น. ห้อง 722 อาคาร 14Tuesday, 8th August 2017


Arkom, Khumpa
08:30
ศวก.พิษณุโลก จองเชิญไปติดตั้ง iLab 8-11 ส.ค.
Juthadit
08:30
เดินทางไปสำรวจการติดตั้งระบบสายสัญญาณเครือข่ายคอมิวเตอร์ ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี
Pornphitak, Seehanart
09:00
ประชุมปรับแก้ TOR โครงการ NSW เฟส 2 ห้องประชุม สมป อ.14 (สีหนาท ประชุมแทน คำภา)
VDO conference
13:30
ศวกที่ 4 ขอใช้ห้องประชุม ศทส อาคาร 1 ชั้น 3 VDO Conference
Seehanart
13:30
ประชุมคณะทำงานจัดทำเอกสารและสารสนเทศ ณ ห้องประชุม 314 ชั้น 3 อาคาร 14 เวลา 13.30 - 16.00 น.Wednesday, 9th August 2017


Arkom, Khumpa
08:30
ศวก.พิษณุโลก จองเชิญไปติดตั้ง iLab 8-11 ส.ค.Thursday, 10th August 2017


Arkom, Khumpa
08:30
ศวก.พิษณุโลก จองเชิญไปติดตั้ง iLab 8-11 ส.ค.
Panist + Seehanart
09:30
ผน.เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการองค์ความรุ้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมกรมวิทย์ ครั้งที่ 4 เพื่อพิจารณาข้อมูลและจัดทำแผนการถ่ายทอดการใช้ประโยชน์ของข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมฯ ในวันที่ 10 ส.ค. 2560 เวลา 09.30 -12.00 น.ห้อง 314 ชั้น 3 อาคาร 14
Ananya
09:30
สล.บริหาร ฯ เชิญประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลกรกรมวิทย์ ในวันที่ 10 ส.ค. 2560 เวลา 09.30 น. ห้องประชุมมูลนิธิกรมวิทย์ฯ ชั้น 4 อาคาร 14
Juthadit+chutima+kanokphit
10:00
Zenithcomp present POC Clear path
Panist + Seehanart
15:00
ประชุม TOR โครงการพัฒนาระบบ One-Stop Service ของกระบวนการขอใบอนุญาต ในการครอบครองเครื่องกำเนิดรังสีประเภทที่สองFriday, 11th August 2017


Juthadit
08:30
การประเมินระดับความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกำลังคนภาครัฐผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมาตรฐาน TOPCIT ประเทศ เกาหลีใต้ (ห้องคอมพิวเตอร์ อาคาร 4 ชั้น 3 อาคาร ก.พ. นนทบุรี)
Arkom, Khumpa
08:30
ศวก.พิษณุโลก จองเชิญไปติดตั้ง iLab 8-11 ส.ค.
Panist
09:00
ประชุมกรม
Panist
13:30
ผน.เชิญประชุมทบทวนระบบบริหารคุณภาพ (Management Review)ปี 2560 ในวันที่ 11 ส.ค. 2560เวลา 13.30-16.30 น. ห้อง 110 อาคาร 14 ชั้น 1
Ananya
13:30
ประชุมคณะกรรมการจำหน่ายพัสดุ
Pornphitak, Seehanart
13:30
ประชุมนำเสนอโครงการบูรณาการ ระบบ NSW เฟส 2 กับบ.CDS ห้องประชุม สมป อ.14Tuesday, 15th August 2017


Arkom, Seehanart
08:30
ติดตั้งและอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศรับตัวอย่างและลงผลวิเคราะห์ (Dmsc iLab) ณ ศวก.ที่ ๑/๑ เชียงราย
Panist
09:00
ศทส.สป.เชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสารสนเทศศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 15 ส.ค. 2560 เวลา 09.00-12.00 น.ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 1 ตึกสป.
panist
09:00
เปิดซองของกองแผน ในวันที่ 15 ส.ค. 2560 เวลา 09.00-16.30 น.ห้อง 314 ผน. อาคาร 14 ชั้น 3Wednesday, 16th August 2017


Khumpa
08:00
อบรมหลักสูตร Ionic 3 Native and Web app development ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสต์ บางเขน 15-18 ส.ค. 60
Arkom, Seehanart
08:30
ติดตั้งและอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศรับตัวอย่างและลงผลวิเคราะห์ (Dmsc iLab) ณ ศวก.ที่ ๑/๑ เชียงราย
panist
09:00
เปิดซองของกองแผน (เปลี่ยนเป็นวันที่ 15 สิงหาคม่ 2560)
Juthadit
10:30
ตรวจบ้านเช่า 15/141 พร้อมคณะกรรมการ ปัทมา อนัญญา พรพิทักษ์
Panist
13:30
ประธาน (ผอ.จารุวรรณ ลิ้มสัจจะสกุล ) จึงขอเชิญประชุมหารือดำเนินการระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ด้านการจัดการความเสี่ยงของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 16 สิงหาคม 2560 ห้องประชุม กองผน. 314เวลา 13.30-16.00 น. ครั้งที่ 2 ในวันที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 9.30 - 13.00 น.
Juthadit+Pornpitak+Kanokpich
14:30
เนอฟ แอนด์ ไนน แจ้งกำหนดการเข้าประชุม Conference ประจำเดือน ส.ค. 60 เวลา 09.30-16.30น วันที่ 16 สค. 60Thursday, 17th August 2017


Khumpa
08:00
อบรมหลักสูตร Ionic 3 Native and Web app development ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสต์ บางเขน 15-18 ส.ค. 60
Arkom, Seehanart
08:30
ติดตั้งและอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศรับตัวอย่างและลงผลวิเคราะห์ (Dmsc iLab) ณ ศวก.ที่ ๑/๑ เชียงราย
Panist
09:30
ในการนี้ประธาน (ผอ.จารุวรรณ ลิ้มสัจจะสกุล ) จึงขอเชิญประชุมหารือดำเนินการระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ด้านการจัดการความเสี่ยงของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ห้อง ประชุมผน.314 อาคาร 14 เวลา 9.30 - 13.00 น.
Juthadit
10:30
Conference Udonthani (เลื่อนเป็น 1330)
Juthadit
13:30
VDO Conference ศวก.8 อุดรฯ (หารือการทำระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อาคารแห่งใหม่)Friday, 18th August 2017


Khumpa
08:00
อบรมหลักสูตร Ionic 3 Native and Web app development ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสต์ บางเขน 15-18 ส.ค. 60
Arkom, Seehanart
08:30
ติดตั้งและอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศรับตัวอย่างและลงผลวิเคราะห์ (Dmsc iLab) ณ ศวก.ที่ ๑/๑ เชียงราย
Ananya+Chutima
13:30
ประชุมจิตอาสา เวลา 13.30 น. ห้อง 110 อาคาร 14 ชั้น 1
Juthadit+Pattama+Chutima
14:00
3BB ขอนัดประชุมสายสื่อสารประจำเดือน สิงหาคม 2560 วันที่ 18 ส.ค. 60 เวลา 14.00-15.00น (เลื่อนเป็น 24 ส.ค.60)เวลาเดิมMonday, 21st August 2017


Chanisa
08:30
ร่วมเป็นกรรมการเปิดซอง จัดซื้อคอมพิวเตอร์ สชพ. (ผู้ประสานงาน: นายทัณญภัฐ 98095 ศูนย์พันธุศาสตร์) จะมีหนังสือราชการส่งมาให้ทีหลัง
Panist
09:00
กคจ.เชิญเป็นเกียรติในพิธีเปิดการสัมมนาและเข้าร่วมสัมมนา"ปลูกดอกดาวเรืองบานสะพรั่ง รวมพลังแห่งความจงรักภักดี" ในวันที่ 21 ส.ค. 2560 เวลา 09.00-09.30 น. ณ บริเวณข้างอาคาร 14 กรมวิทย์Tuesday, 22nd August 2017


Panist
13:30
สชว.เชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการจัดเตรียมชีววัตถุมาตรฐาน ในวันที่ 22 ส.ค. 2560 เวลา 13.30 -15.30 น.ห้อง 110 ชั้น 1 อาคาร 14Thursday, 24th August 2017


Juthadit,Patthama,Chutima
14:00
3BB ขอนัดประชุมสายสื่อสารประจำเดือน สิงหาคม 2560 วันที่ 24 ส.ค. 60 เวลา 14.00-15.00น (เลื่อนจาก 18 ส.ค.60)Friday, 25th August 2017


Khumpa,Somsak - Training
08:30
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เชิญฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ "หลักเกณฑ์ราคากลางการพัฒนาระบบประเภทโปรแกรมประยุกต์" มี 5 รุ่นๆ ละ 2 วัน (ตามทะเบียนรับ ศทส. ที่ 1417 เมื่อ 8 ส.ค.60 ) --- ณ ห้องประชุม 602 ชั้น 6 สนง.คกก.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
Juthadit+Chutima+Seehanart
13:30
บจก.เทคโนวเลจ คอนซัลติง เชิญประชุมโครงการ ฯ ประจำเดือน(กรกฎาคม) วันที่ 25 สิงหาคม 60 เวลา 13.30-14.30น.
:Monday, 28th August 2017


Panist
08:00
สมป.เชิญเป็นเกียรติการสัมมนาเครือข่ายคุณภาพและมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และหน่วยบริการปฐมภูมิระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข และประกาศเกียรติคุณห้องปฏิบัติการฯ ปี 2560"Moph Lab & X-RAY Standard Day" ในวันที่ 28 ส.ค. 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนต์ หลักสี่ กรุงเทพฯ
Khumpa,Somsak - Training
08:30
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เชิญฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ "หลักเกณฑ์ราคากลางการพัฒนาระบบประเภทโปรแกรมประยุกต์" มี 5 รุ่นๆ ละ 2 วัน (ตามทะเบียนรับ ศทส. ที่ 1417 เมื่อ 8 ส.ค.60 ) --- ณ ห้องประชุม 602 ชั้น 6 สนง.คกก.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯTuesday, 29th August 2017


Panist+Ananya+Patthama+Arkom
08:00
ผน.เชิญเข้าร่วมโครงการประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนยุทธศาสตร์กรมวิทย์งปม.2560 รหว่างวันที่ 29-31 ส.ค.2560 ณ.โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท จ.นครนายก
Chutima
08:30
EGA เชิญอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ดิจิทัลเพื่อการประยุกต์และพัฒนา"หลักสูตรวิศวกรด้านความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศภาครัฐ (Security Engineer)รุ่นที่ 3"วันที่ 29 ส.ค.-13 ก.ย.2560ณ ห้องอบรม 301 ชั้น 3 อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรีWednesday, 30th August 2017


Panist+Ananya+Patthama+Arkom
08:00
ผน.เชิญเข้าร่วมโครงการประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนยุทธศาสตร์กรมวิทย์งปม.2560 รหว่างวันที่ 29-31 ส.ค.2560 ณ.โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท จ.นครนายก
Chutima
08:30
EGA เชิญอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ดิจิทัลเพื่อการประยุกต์และพัฒนา"หลักสูตรวิศวกรด้านความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศภาครัฐ (Security Engineer)รุ่นที่ 3"วันที่ 29 ส.ค.-13 ก.ย.2560ณ ห้องอบรม 301 ชั้น 3 อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรีThursday, 31st August 2017


Panist+Ananya+Patthama+Arkom+Juthadit
08:00
ผน.เชิญเข้าร่วมโครงการประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนยุทธศาสตร์กรมวิทย์งปม.2560 รหว่างวันที่ 29-31 ส.ค.2560 ณ.โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท จ.นครนายกMain Page    Log out