รายงานประจำเดือน :       ปี :      
ค้นหาตามรายชื่อ :    
จำนวนวันที่ประชุม  21  วัน
Monday, 3rd November 2014


Chanisa
09:00
เข้าอบรมวิชาการเรือง Awareness Securty รุ่นที่ 1 วันที่ 3 พ.ย.2557 เวลา 09.00-16.00 น.ณ ศทส.สป.อาคาร 2 ชั้น 1 (เรื่องจากศทส.สป.)Tuesday, 4th November 2014


Arkom + Juthadit + Patthama
10:00
เป็นคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารงานทั่วไป ในวันที่อังคาร 4 พฤษศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ.ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 1 ชั้น 3
Panist+Pornphitak
13:00
เชิญประชุมเรื่องการทำเว็บไซต์ประชุมวิชาการกรมวิทย์ วันที่ 4 พ.ย. 2557 เวลา 13.00 น. ห้องประชุมกองแผน 410 อาคาร 3 ชั้น 4(ประวัติ ผน.โทรมานัด+หนังสือตามมาทีหลังค่ะ)
Juthadit+chutima+chanisa
13:30
ประชุมตรวจรับสายสื่ิสารWednesday, 5th November 2014


Panist+Juthadit+Patthama
09:00
ก.พ.ร.เชิญร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2558 กรมวิทย์ ในวันที่ 5 พ.ย. 2557 เวลา 09.00-14.00 น. ห้อง 801Thursday, 6th November 2014


Panist
08:00
ICT เชิญเข้าร่วมงานสัมมนาส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อCIO ภาครัฐ วันที่ 6 พ.ย. 2557 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องอัญมณี ชั้น 12 กรุงเทพฯ(ใกล้สถานีรถไฟฟ้า MRTสถานีหัวลำโพง )***ยืมพขร.จากสล.ขับรถฮย 5017 ออกจากกรมเวลา 08.00น.ค่ะ***
All ITC - Morning Talk & KM Day II
08:30
ประชุม Morning Talk & KM Day ประจำปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 1/2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 6 พ.ย. 57 เวลา 08.30-10.30 น. ณ ห้องประชุม SE-310 อาคาร 1 ชั้น 3 ศทส.

KM หัวเรื่อง: Windows Firewall ผู้บรรยาย: นางสาวชุติมา โพธิ์ป้อม ผู้สรุป: นางสาวชนิสา คุณาวุฒิ

Morning Talk: ประเด็น (1)เลื่อนประชุม DIO (2)งานกฐินของกระทรวง ผอ.ศทส.ติดราชการ ไม่มีผู้แทน แต่มอบนายณรงค์ชัยไปช่วยงาน (3)กิจกรรมวันลอยกระทง ศทส.ไม่ส่งกระทงประกวดในปีนี้Friday, 7th November 2014


All ITC - Activity
08:30
ร่วมกิจกรรม - งานวันลอยกระทง เวลา 13.00-17.00น.
Juthadit
09:00
เข้าอบรมวิชาการเรือง Awareness Securty รุ่นที่ 2 วันที่ 7พ.ย.2557 เวลา 09.00-16.00 น.ณ ศทส.สป.อาคาร 2 ชั้น 1 (เรื่องจากศทส.สป.)
Arkom,Patthama,Chutima
10:00
เปิดซองสอบราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ควบคุมระบบประชุมทางไกล (Video Conference)เวลา 10.00 น. ห้องประชุม SE-310Monday, 10th November 2014


ALL ITC
08:30
DIO ครั้งที่ 1/2558 (เลื่อน)
Panist
08:30
สล.ฝ่าย จ.เชิญประชุมผู้แทนฝ่ายบริหารคุณภาพ (QMR)วันที 10 พ.ย. 2557 เวลา 08.30-16.30 น. ห้อง 801 อาคาร 8 ชั้น 8Tuesday, 11th November 2014


ALL ITC
08:30
DIO ครั้งที่ 1/2558 (เลื่อน)
Panist
08:30
สล.ฝ่ายจ.เชิญประชุมคณะทำงานจัดทำเอกสาร วันที่ 11 พ.ย. 2557 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้อง 801อาคาร 8 ชั้น 8
Juthadit+Chanisa
08:30
ศทส.สป.เชิญอบรม Infornation Security Management System (ISMS):Implement ISO/IEC 27001:2013 ในวันที่ 11-12พ.ย. 2557 และ 27-28 พ.ย. 2557 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ศทส.สป.อาคาร 2 ชั้น 1Wednesday, 12th November 2014


Panist
08:00
สนง.พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน)เชิญประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ปี 2557 :geoinfotech 2014 วันที่ 12-14 พ.ย. 2557 เวลา 08.30-16.30 น.ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์และลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดิ์ ศุนย์ราชการฯแจ้งวัฒนะ กทม.
ALL ITC
08:30
DIO ครั้งที่ 1/2558 (เลื่อน)
Juthadit+Chanisa
08:30
ศทส.สป.เชิญอบรม Infornation Security Management System (ISMS):Implement ISO/IEC 27001:2013 ในวันที่ 11-12พ.ย. 2557 และ 27-28 พ.ย. 2557 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ศทส.สป.อาคาร 2 ชั้น 1Thursday, 13th November 2014


Panist
08:00
สนง.พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน)เชิญประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ปี 2557 :geoinfotech 2014 วันที่ 12-14 พ.ย. 2557 เวลา 08.30-16.30 น.ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์และลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดิ์ ศุนย์ราชการฯแจ้งวัฒนะ กทม.
Panist
08:30
สมป.ขอเชิญประชุม (การจัดสัมมนาพัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการ)วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.30-14.30 น. ณ ห้องประชุม 501 อาคาร 3 ชั้น 5 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์Friday, 14th November 2014


Panist
08:00
สนง.พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน)เชิญประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ปี 2557 :geoinfotech 2014 วันที่ 12-14 พ.ย. 2557 เวลา 08.30-16.30 น.ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์และลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดิ์ ศุนย์ราชการฯแจ้งวัฒนะ กทม.
Ananya+Napaporn+Rungnapa
08:30
สล.ฝ่ายพัสดุ เชิญเข้าอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารรงานพัสดุ วันที่ 14-16 พ.ย. 2557 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยาSaturday, 15th November 2014


Ananya+Napaporn+Rungnapa
08:30
สล.ฝ่ายพัสดุ เชิญเข้าอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารรงานพัสดุ วันที่ 14-16 พ.ย. 2557 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยาSunday, 16th November 2014


Ananya+Napaporn+Rungnapa
08:30
สล.ฝ่ายพัสดุ เชิญเข้าอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารรงานพัสดุ วันที่ 14-16 พ.ย. 2557 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยาMonday, 17th November 2014


Panist, Arkom
08:30
ศทส.สป.เชิญเข้ารับการอบรม "การจัดทำระบบบริหารจัดการต่อเนื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ในวันที่ 17-21 พ.ย. 2557 เวลา 09.00-17.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. ***ผอ.แจ้งขอเพิ่มชื่อคุณอาคม เข้าร่วม เมื่อ 12 พ.ย.57***Tuesday, 18th November 2014


Panist, Arkom
08:30
ศทส.สป.เชิญเข้ารับการอบรม "การจัดทำระบบบริหารจัดการต่อเนื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ในวันที่ 17-21 พ.ย. 2557 เวลา 09.00-17.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. ***ผอ.แจ้งขอเพิ่มชื่อคุณอาคม เข้าร่วม เมื่อ 12 พ.ย.57***
patthama, pornpitak, kanokpit
10:00
เปิดซองระบบสมาชิกเครือข่าย เวลา 10.00 น.ห้อง SE 310
ALL Head
11:15
สัมภาษณ์งานตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการของฝ่าย กพว. ณห้องประชุมศทส.Wednesday, 19th November 2014


Panist, Arkom
08:30
ศทส.สป.เชิญเข้ารับการอบรม "การจัดทำระบบบริหารจัดการต่อเนื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ในวันที่ 17-21 พ.ย. 2557 เวลา 09.00-17.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. ***ผอ.แจ้งขอเพิ่มชื่อคุณอาคม เข้าร่วม เมื่อ 12 พ.ย.57***
panist
09:30
จากพัสดุกรม ขอเชิญประชุม คณะกรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน ๙ ชั้น วันที่ 19 พ.ย. 2557 ห้อง 312 เวลา 09.30 น.Thursday, 20th November 2014


Panist, Arkom
08:30
ศทส.สป.เชิญเข้ารับการอบรม "การจัดทำระบบบริหารจัดการต่อเนื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ในวันที่ 17-21 พ.ย. 2557 เวลา 09.00-17.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. ***ผอ.แจ้งขอเพิ่มชื่อคุณอาคม เข้าร่วม เมื่อ 12 พ.ย.57***
Pornphitak
08:30
กระทรวง ITC เชิญเข้าร่วมการประชุมระดมสมองเพือดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ภายหลัง ปีพ.ศ. 2558 ในวันที่ 20 พ.ย. 2557 เวลา 08.30-12.00 น. ห้องอินฟินิตี้ 2 ชั้น 7 โรงแรมดิเอทัส ลุมพินี กทม.
Panist
13:30
ประชุมศวก.Friday, 21st November 2014


Panist, Arkom
08:30
ศทส.สป.เชิญเข้ารับการอบรม "การจัดทำระบบบริหารจัดการต่อเนื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ในวันที่ 17-21 พ.ย. 2557 เวลา 09.00-17.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. ***ผอ.แจ้งขอเพิ่มชื่อคุณอาคม เข้าร่วม เมื่อ 12 พ.ย.57***
Panist
09:00
เวลา 09.00-12.00 น.ประชุมกรม ห้อง 801Tuesday, 25th November 2014


Ananya+Patthama+Chanisa+Rungnapa
08:30
กองผน.เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ โปรแกรมระบบติดตาม DOC ปี 2558 วันที่ 25 พ.ย. 2557เวลา 08.30-16.30น. ณ ห้องประชุม801 ชั้น 8 อาคาร 8
Pornphitak
08:30
ควบคุม Preventive Maintenance ระบบ NSW กับ บ.CDS ครั้งที่ 2 ห้อง 9810 อ.9 ช.8
Panist
08:30
ฝ่าย จ.(พี่อนงค์) แจ้งว่าจัดอบรม ISO ให้วันที่ 25 พ.ย. 2557***เลื่อนไม่ได้แล้วค่ะ***Wednesday, 26th November 2014


Pornphitak, Chutima, Chanisa - MA ระบบบริหารงานทั่วไป 1/2558
10:30
ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการบำรุงรักษาระบบริหารงานทั่วไป ครั้งที่ 1/2558 ร่วมกับบริษัท เคดับบลิว โซลูชั่น จำกัด เวลา 10.30-12.00 น. ณ ห้อง SE-310 ศทส. ชั้น 3 อาคาร 1 <<กรรมการ: พรพิทักษ์, ชุติมา, ชนิสา>>Thursday, 27th November 2014


Juthadit+Chanisa
08:30
ศทส.สป.เชิญอบรม Infornation Security Management System (ISMS):Implement ISO/IEC 27001:2013 ในวันที่ 11-12พ.ย. 2557 และ 27-28 พ.ย. 2557 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ศทส.สป.อาคาร 2 ชั้น 1
Panist
09:30
กพร.เชิญประชุมทีมงานบริหารการเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6/2557 ในวันที่ 27 พ.ย. 2557 เวลา 09.30 -14.00 น.ห้อง 301 ช่ั้น 3 อาคาร 3
Panist
13:30
พัสดุกรม เชิญประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างอาคาร 9 ชั้น วันที่ 27 พ.ย.2557 เวลา 13.30 น. ห้อง 312 อาคาร 3 ชั้น 3Friday, 28th November 2014


Ananya+Patthama+Panist+Borirak+Weerachat+Somsak
07:00
สมป.เชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาพัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการ เพื่อรองรับการระบาดของโรคและสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ในวันที่ 28 พ.ย. 2557 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กทม. (ศทส.เป็นคณะทำงานโสตฯและคณะพิธีการฯ )*****รถจอดที่อาคาร 3 ออกเวลา รอบแรกออกเวลา 06.30 น. และรอบสองเวลา 07.00น.*****
Juthadit+Chanisa
08:30
ศทส.สป.เชิญอบรม Infornation Security Management System (ISMS):Implement ISO/IEC 27001:2013 ในวันที่ 11-12พ.ย. 2557 และ 27-28 พ.ย. 2557 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ศทส.สป.อาคาร 2 ชั้น 1
Chutima
08:30
จากกพร.ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ การปฏิบัติราชการอย่างไรให้บรรลุเป้าหมาย ในวันที่ 28 พ.ย. 2557 เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรมไมด้า โฮเทล งามวงศ์วาน
Arkom+Chanisa+Kanokpitch
10:00
เวลา 10.00-10.30 น. เปิดซองMain Page    Log out