รายงานประจำเดือน :       ปี :      
ค้นหาตามรายชื่อ :    
จำนวนวันที่ประชุม  18  วัน
Monday, 2nd January 2017


Holiday - All ITC - ชดเชย วันสิ้นปี (New Year's Eve)
06:00
วันหยุดราชการ - ชดเชย วันสิ้นปี (New Year's Eve)Wednesday, 4th January 2017


Panist
13:30
คณะทำงานกำหนดกรอบอัตรากำลังและวางแผนการบริหารกำลังคน เชิญประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องกรอบอัตรากำลังฯ ในวันที่ 4 ม.ค. 2560 เวลา 13.30 น.ห้อง 722 อาคาร 14 ชั้น 7Thursday, 5th January 2017


Chutima
09:00
จัดระบบประชุมทางไกล 816 อ.14 ศวก.ส่วนภูมิภาค และ ศวก.4 นนทบุรีFriday, 6th January 2017


Panist
08:30
ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ประจำกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 2/2560 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อ. 2 ชั้น 2 ตึก สป.
Chutima,Juthadit
08:30
จัดประชุมทางไกลต่างประเทศ ศูนย์พันธุศาสตร์ ห้อง 902Tuesday, 10th January 2017


Patthama+Chanisa
09:00
กพร.เชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ปี 2560 ในวันที่ 10 ม.ค. 2560 เวลา 09.00-14.00 น.ห้อง 801 อาคาร 8 ชั้น 8Wednesday, 11th January 2017


Panist
08:00
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ เชิญอบรมหลักสูตร เศรษฐกิจดิจิทัลสำหรับผู้บริหาร(Digital Economy for Management :DE4M)รุ่นที่ 4 วันที่ 11-12,18-19,25 ม.ค.2560 และ 2,15-16,22 ก.พ.2560 ณ โรงแรมอิสติน แกรน สาทร กรุงเทพฯ
All ITC - DIO
08:30
ประ
Arkom+Patthama+Anusorn - เลื่อนไปวันที่ 16
09:30
ประธานกรรมการตรวจและรับมอบงานโครงการจ้างบำรุงรักษาระบบรับส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ //เลื่อนไปเป็นวันที่ 16/1/60Thursday, 12th January 2017


Panist
08:00
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ เชิญอบรมหลักสูตร เศรษฐกิจดิจิทัลสำหรับผู้บริหาร(Digital Economy for Management :DE4M)รุ่นที่ 4 วันที่ 11-12,18-19,25 ม.ค.2560 และ 2,15-16,22 ก.พ.2560 ณ โรงแรมอิสติน แกรน สาทร กรุงเทพฯ
Juthadit+Patthama+Chutima
14:00
ขอนัดประชุมโครงการสื่อสารข้อมูลประจำเดือน มกราคม 2560 เวลา 14.00-15.00น.Friday, 13th January 2017


All ITC
09:00
นัดไหว้ศาลพระภูมิพร้อมกัน
Juthadit,Chutima,Seehanart
13:30
ขอเชิญนัดประชุมโครงการจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ประจำเดือน ธันวาคม 59 เวลา 13.30.-14.30 น.Monday, 16th January 2017


Arkom+Patthama+Anusorn
09:30
ประธานกรรมการตรวจและรับมอบงานโครงการจ้างบำรุงรักษาระบบรับส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ //เลื่อนมาจากวันที่ 11/1/60
Pornphitak+Kanokpit+Juthadit
14:00
ประชุมและดำเนินการ บำรุงรักษาเครื่องควบคุมอุปกรณ์ระบบประชุมทางไกลโครงการสัญญาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ควบคุมระบบประชุมทางไกลTuesday, 17th January 2017


Panist
09:30
ผน.เชิญประชุมคณะกก.วิชาการ ครั้งที่ 3(ประชุมวิชาการวิทย์)ในวันที่ 17 ม.ค. 2560 เวลา 09.30-13.00 น. ห้อง 722 อาคาร 14 ชั้น 7 ***ผอ.ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกก.อำนวยการ +คณะกก.วิชาการ***Wednesday, 18th January 2017


Panist
08:00
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ เชิญอบรมหลักสูตร เศรษฐกิจดิจิทัลสำหรับผู้บริหาร(Digital Economy for Management :DE4M)รุ่นที่ 4 วันที่ 11-12,18-19,25 ม.ค.2560 และ 2,15-16,22 ก.พ.2560 ณ โรงแรมอิสติน แกรน สาทร กรุงเทพฯ
all itc
10:00
บริษัทมานำเสนอ Avast Antivirus ห้องประชุมศทสThursday, 19th January 2017


Panist
08:00
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ เชิญอบรมหลักสูตร เศรษฐกิจดิจิทัลสำหรับผู้บริหาร(Digital Economy for Management :DE4M)รุ่นที่ 4 วันที่ 11-12,18-19,25 ม.ค.2560 และ 2,15-16,22 ก.พ.2560 ณ โรงแรมอิสติน แกรน สาทร กรุงเทพฯ
Borirak
08:30
สล.ฝ่ายจ.แจ้งว่ากรมบัญชีกลาง จัดโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจำ ในวันที่ 19 ม.ค. 2560 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง
ALL ITC
08:30
อบรมการใช้เมล์กลางภาครัฐ เวอร์ชั่น ๒ วันที่ 19 ม.ค. 2560 รุ่น 1 เวลา 09.00-12.00 น. และรุ่น 2 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้อง 805 อาคาร8 ชั้น 8
ALL ITC
08:30
อบรมการใช้เมล์กลางภาครัฐ เวอร์ชั่น ๒ วันที่ 19 ม.ค. 2560 รุ่น 1 เวลา 09.00-12.00 น. และรุ่น 2 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้อง 805 อาคาร8 ชั้น 8
Arkom+Panist
09:00
ประชุมกรม วันที่ 19 ม.ค. 2560 เวลา 09.00-12.30 น. ห้อง 110 ชั้น 1 อาคาร 14***ผอ.เข้าร่วมเฉพาะตอนเช้า***
Panist
09:00
กพร.เชิญร่วมลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2560 วันที่ 19 ม.ค. 2560 เวลา 09.00 น.ห้อง110 ชั้น 1 อาคาร 14***ประชุมร่วมกับประชุมกรม ตอนเช้า***//ตอนบ่ายไปอบรม D4M//Friday, 20th January 2017


Narongchai
08:00
อาสาสมัครช่วยงานพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาร (๑๐๐วัน) ในวันที่ 20 ม.ค. 2560 เวลา 08.00-12.00 น.***วันที่ 19 ม.ค. 2560 ซักซ้อมความพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุม 110 ชั้น 1 อาคาร 14***
ALL ITC
08:30
อบรมการใช้เมล์กลางภาครัฐ เวอร์ชั่น ๒ วันที่ 20 ม.ค. 2560 รุ่น 1 เวลา 09.00-12.00 น. และรุ่น 2 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้อง 805 อาคาร8 ชั้น 8Monday, 23rd January 2017


Pornpitak+Chanisa+Seehanart
10:00
ชอเชิญประชุมครั้งที่ 2 โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบงานฐานข้อมูล ในวันที่ 23 มค. 60 เลวา 10.00 ณ. ห้องประชุม ศทส ชั้น 8 อาคาร 9 ศูนย์เทคโนฯ
Arkom+Chanisa+Anusorn
11:00
ขอเชิญประชุมครั้งที่ 2 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ วันที่ 23 มค. 60 เวลา 11.00น. ห้องประชุม ศทส ชั้น 8 อาคาร 9
All ITC
14:00
บริษัทมานำเสนอ /แนะนำตัวเจ้าหน้าที่ Support sophos antivirus ห้องประชุม ศทส อาคาร1Tuesday, 24th January 2017


DIO
08:00
จัดการอบรมสัมมนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับกอง(DIO)ระหว่างวันที่ 24 - 26 มกราคม 2560 ณ ชาโต เดอ เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมาWednesday, 25th January 2017


Panist
08:00
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ เชิญอบรมหลักสูตร เศรษฐกิจดิจิทัลสำหรับผู้บริหาร(Digital Economy for Management :DE4M)รุ่นที่ 4 วันที่ 11-12,18-19,25 ม.ค.2560 และ 2,15-16,22 ก.พ.2560 ณ โรงแรมอิสติน แกรน สาทร กรุงเทพฯ
DIO
08:00
จัดการอบรมสัมมนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับกอง(DIO)ระหว่างวันที่ 24 - 26 มกราคม 2560 ณ ชาโต เดอ เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมาThursday, 26th January 2017


DIO
08:00
จัดการอบรมสัมมนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับกอง(DIO)ระหว่างวันที่ 24 - 26 มกราคม 2560 ณ ชาโต เดอ เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมาTuesday, 31st January 2017


Panist
13:30
กก.ประเมิน อวช.ที่ อย.(รอหนังสือเชิญ)Main Page    Log out