รายงานประจำเดือน :       ปี :      
ค้นหาตามรายชื่อ :    
จำนวนวันที่ประชุม  24  วัน
Wednesday, 1st July 2015


Arkom,Patthama
13:30
ผน.เชิญอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการลงมือปฏิบัติเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์กรมวิทย์ด้วยกระบวนการคิดเชิงกลยุทธ์หลากมิติ ตั้งแต่วันที่ 2 มิ.ย.ถึงวันที่ 29 ก.ค.2558 (ตามกำหนดการในสำเนาที่ถ่ายให้คะ) ณ ห้อง 804 อาคาร 8 ชั้น 8Thursday, 2nd July 2015


ALL ITC
08:30
ดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดปี 2557 วันที่ 2 ก.ค. 2558 เวลา 13.30 น. ณ โรงรถหน้าร้านค้าสวัสดิกการกรมวิทย์
Juthadit+Veerawan
08:30
กคจ.เชิญเข้าร่วมสัมมนา ด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ในการสัมมนาพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล กรมวิทย์ ปี 2558 ในวันที่ 2 ก.ค.2558 เวลา 08.30-16.30 น. ห้อง 801 ชั้น 8 อาคาร 8
Panist
13:00
ผอ.เป็นวิทยากรเรื่องกฎหมายคอมพิวเตอร์ สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย ห้อง 409 อาคาร 9 ชั้น 4
Ananya+Seehanart
13:30
จำหน่ายพัสดุประจำปี ณ โรงรถกรมFriday, 3rd July 2015


Verawan+Weerachat+Somsak+Narongchai
08:30
สล.ฝ่ายจ.เชิญอบรม"การชี้แจงเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข" วันที่ 3 ก.ค. 2558 เวลา 08.30-14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่NIH กรมวิทย์
Panist+arkom
09:00
ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และคณะทำงานภายใต้คณะอนุกรรมการฯ วันที่ 3 กค. 58 เวลา 9.00-14.00 น. ห้อง 501
Panist
13:30
ประชุมทีมงานบริหารการเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2558 วันที่ 3 กค. 58 เวลา 13.30-16.30 น. ห้อง 301Monday, 6th July 2015


Arkom
08:30
ติดตั้งระบบ iLab ศวก.ภูเก็ตTuesday, 7th July 2015


Juthadit
06:30
ชี้แจงงบประมาณมาณครุภัณฑ์ปี 2559 สภาฯ ***เลื่อนไปวันที่ 8 ก.ค.2558***
Arkom
08:30
ติดตั้งระบบ iLab ศวก.ภูเก็ต
Juthadit,Chutima,Chanisa
10:00
ประชุมคณะกรรมตรวจรับระบบสื่อสารข้อมูล (CAT)ขอเลื่อนเป็น วันที่ 9 ก.ค. 58 เวลาเดิมWednesday, 8th July 2015


Khumpa,Seehanart
08:30
อบรมหลักสูตร "PHP Programming with Laravel Framework" 8-10 ก.ค.58 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
Arkom
08:30
ติดตั้งระบบ iLab ศวก.ภูเก็ต
Panist+Juthadit
12:30
ชี้แจงงบประมาณ ที่รัฐสภาThursday, 9th July 2015


Khumpa,Seehanart
08:30
http://calendaritc.dmsc.moph.go.th/event.php?id=7429
juthadit+chutima+chanisa
10:00
ประชุมกรรมการสายสื่อสาร
Pornphitak
13:30
นัดบ.CDS อัพเดทระบบ NSW ห้อง 9810
Panist+Arkom+Kanokpitch
13:30
คณะทำงานจัดทำเอกสารคุณภาพฯ เชิญประชุม วันที่ 9 ก.ค. 2558 เวลา 13.30-15.30 น. ห้อง 501Friday, 10th July 2015


Khumpa,Seehanart
08:30
อบรมหลักสูตร "PHP Programming with Laravel Framework" 8-10 ก.ค.58 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
Ananya
09:30
สมป.เชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานโครงการเทิดพระเกียรติ์สมเด็จพระบรมโอรสาฯ ในวันที่ 10 ก.ค. 2558 เวลา 09.30-12.00 น.ห้อง 712 อาคาร 9 ชั้น 7
Pornphitak
13:30
ประชุมนำเสนอระบบ NSW กับผู้ประกอบการ ร่วมกับ สกช ห้องประชุม 601Monday, 13th July 2015


Panist, Chanisa, Khumpa - QA
06:00
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการ กรมฯ ในคณะกรรมการบริหารระบบคุณภาพ เชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง การทบทวนระบบประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ : ผลการดำเนินงานปี พ.ศ. 2558 และแผนการดำเนินงานปี พ.ศ. 2559 ระหว่างวันที่ 13-15 ก.ค. 58 ณ โรงแรมโกลเด้นบีช ชะอำ จ.เพชรบุรี (เดินทางร่วมกับคณะผู้จัด)***ต้นเรื่องจากงานประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ***Tuesday, 14th July 2015


Panist, Chanisa, Khumpa - QA
06:00
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการ กรมฯ ในคณะกรรมการบริหารระบบคุณภาพ เชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง การทบทวนระบบประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ : ผลการดำเนินงานปี พ.ศ. 2558 และแผนการดำเนินงานปี พ.ศ. 2559 ระหว่างวันที่ 13-15 ก.ค. 58 ณ โรงแรมโกลเด้นบีช ชะอำ จ.เพชรบุรี
Juthadit, Pornphitak, Kanokpit
09:30
ประชุมกรรมการ MA Conference เวลา 9.30-16.30 น. ห้อง SE-310
Pornphitak
09:30
ภาระกิจเร่งด่วนรับแจ้งคุณนภวรรณ ให้ช่วย สปสช แก้ปัญหาติดตั้งระบบคัดกรอง (แก้ไข) ณ อาคาร 10 ชั้น 3
Panist+Juthadit
10:30
ผน.เชิญเข้าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2559 ขั้นกรรมาธิการ ในวันที่ 14 ก.ค. 2558 ออกเดินทางเวลา 11.30 น. บริเวณด้านหน้าอาคารโถง 2-3Wednesday, 15th July 2015


Panist, Chanisa, Khumpa - QA
06:00
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการ กรมฯ ในคณะกรรมการบริหารระบบคุณภาพ เชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง การทบทวนระบบประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ : ผลการดำเนินงานปี พ.ศ. 2558 และแผนการดำเนินงานปี พ.ศ. 2559 ระหว่างวันที่ 13-15 ก.ค. 58 ณ โรงแรมโกลเด้นบีช ชะอำ จ.เพชรบุรี
Panist
11:30
ชี้แจงงบประมาณ ที่รัฐสภาThursday, 16th July 2015


Panist
09:00
ผน.เชิญประชุมกรม ในวันที่ 16 ก.ค. 2558 เวลา 09.00-13.00 น. ห้อง 801 อาคาร 8 ชั้น 8Friday, 17th July 2015


Panist
08:30
ผน.เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการให้บริการ ในวันที่ 17 ก.ค.2558 เวลา 08.30-16.30 น. ห้อง 410 กองผน. อาคาร 3 ชั้น 4
Panist
09:00
กพร.ประชุมติดต่าประเมินผลคำรับรองฯ รอบ 9 เดือน วันที่ 17 ก.ค. 2558 เวลา 09.00-12.00 น.ห้อ ง 301 อาคาร 3 ชั้น 3
Pornphitak+Seehanart+Anusorn+Khumpa
09:00
สกช.เชิญประชุม Joint KPis เรื่อง NSW ในวันที่ 17 ก.ค. 2558 เวลา09.00-16.30 น.ห้อง 216 ชั้น 2 อาคาร 3Saturday, 18th July 2015


Ananya
08:30
มภ.สวนสุนันทา เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 18-19 ก.ค. 2558 ณ โรงแรม เอส .ดี.อเวนิว กรุงเทพฯSunday, 19th July 2015


Ananya
08:30
มภ.สวนสุนันทา เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 18-19 ก.ค. 2558 ณ โรงแรม เอส .ดี.อเวนิว กรุงเทพฯMonday, 20th July 2015


Pornphitak
14:30
สถาบันชีววิทย์ เชิญประชุมปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานระบบงานบริการ การตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิดฯ ในวันที่ 20 ก.ค. 2558เวลา 14.30-16.30 น.ห้อง 301 อาคาร 3 ชั้น 3Tuesday, 21st July 2015


Panist
08:30
ผน.เชิญเข้าประชุมงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาฯ ในวันที่ 21-22 ก.ค. 2558 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ
All ITC
08:30
อบรมกฎหมายคอมพิวเตอร์ และการใช้เมล์กลางภาครัฐ
Panist
18:00
มูลนิธิรพ.สมเด็จพระยุพราช เชิญเข้าร่วมงาน การเลี้ยงฉลองความสำเร็จของโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาฯ ในวันที่ 21 ก.ค. 2558 เวลา 18.00-21.00 น.ณ ห้องแกรนด์ AB ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯWednesday, 22nd July 2015


Panist,Patthama
08:00
ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนายุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ(eHealth Strategy)กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2558-2563 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค รัชดา กรุงเทพฯ
Panist
08:30
ผน.เชิญเข้าประชุมงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาฯ ในวันที่ 21-22 ก.ค. 2558 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ
Pornphitak, Kanokpitch
09:30
ประชุมคณะกรรมการตรวจรับเว็บไซต์ ศวก.ที่ 4
Pornphitak, Chutima, Chanisa - MA ระบบบริหาร
13:30
ประชุม MA ระบบบริหารงานทั่วไป ประจำเดือน ณ ห้องประชุม ศทส.Thursday, 23rd July 2015


Panist,Patthama
08:00
ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนายุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ(eHealth Strategy)กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2558-2563 ณ ห้องประชุมกระทรวงสาธารณสุข ---(ไม่ได้ไปเข้าร่วม)
Panist+Chutima+Kanokphich+Veerawan
08:30
ทีม KM กรมวิทย์ เชิญประชุมสัมมนาวิชาการจัดการความรู้ "KM Day กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ " ในวันที่ 23 ก.ค. 2558 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่สวส.NIH กรมวิทย์
KM Day & Morning Talk
08:30
KM Day (รอบ 3) 2 เรื่อง (1) เรื่อง: การออกแบบผลิตภัณฑ์ตามระบบ ISO วิทยากร: ผอ.ศทส.(นายปนิสภ์) ผู้สรุป: นายบริรักษ์ (2) เรื่อง: การตรวจสอบการใข้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบ Internet วิทยากร: สิบเอกจุฑาฑิตย์ ผู้สรุป: นายอนุสรณ์ Morning Talk เรื่อง: งบลงทุน 18+1.2ล้าน, 9-11 ส.ค. ประชุมสรุปผลการดำเนินงานและทบทวนวิสัยทัศน์, Facebook แอบอ้าง, ผลการตรวจสอบแก้ไขปัญหาระบบสารสนเทศ ระบบ AMS ฯลฯ
Pornphitak
09:30
ควบคุมการติดตั้งและทดสอบการ Update Program E-Licensing ของบ.CDS ห้อง 9810
ALL ITC
10:00
ประชุมปรึกษาหารือ รายงานผลการดำเนินงานด้านความโปร่งใส ตามแบบสอบถาม (คุณจุฑาฑิตย์ เป็นผู้รับผิดชอบหลัก) ณ ห้องประชุม SE-310 ศทส. เวลา 10.00-12.00น.Friday, 24th July 2015


Arkom+Patthama
08:30
ผน.เชิญอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการลงมือปฏิบัติเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์กรมวิทย์ด้วยกระบวนการคิดเชิงกลยุทธ์หลากมิติ ตั้งแต่วันที่ 2 มิ.ย.ถึงวันที่ 29 ก.ค.2558 (ตามกำหนดการในสำเนาที่ถ่ายให้คะ) ณ ห้อง 804 อาคาร 8 ชั้น 8
Panis+arkom+juthadit+patthama
08:30
สัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปี พ.ศ. 2559-2562) ด้วยกระบวนการคิดเชิงกลยุทธ์หลากมิติ (Strategic Workshop With Systemic Approach)วันที่ 24-25 กค.58 ณ โรงแรมทีเคพาเลส
Juthadit, Pornphitak
09:30
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนายุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน เวลา 08.000-17.30Saturday, 25th July 2015


Arkom+Patthama
08:30
ผน.เชิญอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการลงมือปฏิบัติเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์กรมวิทย์ด้วยกระบวนการคิดเชิงกลยุทธ์หลากมิติ ตั้งแต่วันที่ 2 มิ.ย.ถึงวันที่ 29 ก.ค.2558 (ตามกำหนดการในสำเนาที่ถ่ายให้คะ) ณ ห้อง 804 อาคาร 8 ชั้น 8
Panis+arkom+juthadit+patthama
08:30
สัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปี พ.ศ. 2559-2562) ด้วยกระบวนการคิดเชิงกลยุทธ์หลากมิติ (Strategic Workshop With Systemic Approach)วันที่ 24-25 กค.58 ณ โรงแรมทีเคพาเลสMonday, 27th July 2015


All ITC
13:30
ประชุมติดตามตัวชี้วัดรอบ 10 เดือน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ห้องประชุม SE-310 ศทส. ช.3 อ.1 เวลา 13.30-16.30น.Tuesday, 28th July 2015


Arkom+Patthama
08:30
ผน.เชิญอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการลงมือปฏิบัติเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์กรมวิทย์ด้วยกระบวนการคิดเชิงกลยุทธ์หลากมิติ ตั้งแต่วันที่ 2 มิ.ย.ถึงวันที่ 29 ก.ค.2558 (ตามกำหนดการในสำเนาที่ถ่ายให้คะ) ณ ห้อง 804 อาคาร 8 ชั้น 8
Juthadit
10:00
บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด แจ้งขอเข้าแนะนำตัวและแนะนำผลิตภัณฑ์ ในวันที่ 28 ก.ค. 2558 (เลื่อนไปวันที่ 4 ส.ค.58)Wednesday, 29th July 2015


Arkom+Patthama
13:30
ผน.เชิญอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการลงมือปฏิบัติเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์กรมวิทย์ด้วยกระบวนการคิดเชิงกลยุทธ์หลากมิติ ตั้งแต่วันที่ 2 มิ.ย.ถึงวันที่ 29 ก.ค.2558 (ตามกำหนดการในสำเนาที่ถ่ายให้คะ) ณ ห้อง 804 อาคาร 8 ชั้น 8Main Page    Log out