รายงานประจำเดือน :       ปี :      
ค้นหาตามรายชื่อ :    
จำนวนวันที่ประชุม  21  วัน
Friday, 1st August 2014


Arkom+pathama+chutima
13:30
ติดตามความก้าวหน้าเว็บภาษาอังกฤษ ร่วมกับ กองแผนฯและผู้รับจ้างMonday, 4th August 2014


Arkom
06:00
ทดสอบและติดตั้งระบบรับส่งตัวอย่างการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ณ ศวก.ที่ 12/1 ตรัง
Ananya+Patthama+Chanisa+Somsak
08:30
อบรมการเสริมสร้างวินัย และการป้องกันมิให้เกิดการกระทำผิดวินัยสำหรับบุคลากรภาครัฐ วันที่ 4 ส.ค. 2557 ห้องประชุม สวส.NIH(หนังสือเวียนจากฝ่าย จ.)
Panist
13:30
คณะกก.ตรวจการจ้างอาคารสำนักงาน 9 ชั้น เชิญประชุมวันที่ 4 ส.ค. 2557 เวลา 13.30 น. (ส่วนห้องประชุมพี่หน่อยพัสดุ จะแจ้งมาทีหลัง)Tuesday, 5th August 2014


Arkom
06:00
ทดสอบและติดตั้งระบบรับส่งตัวอย่างการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ณ ศวก.ที่ 12/1 ตรัง
Juthadit+Ananya+Patthama+Pornphitak
08:30
เชิญเข้าร่วมโครงาการสื่อสารภารกิจสำคัญของกรมวิทย์ ในวันที่ 5 ส.ค. 2557 เวลา 08.30-12.30 น. ห้อง 801 ชั้น 8 อาคาร 8 (จากกพร.)
Pornphitak
13:00
คุณประชุม ฝ่ายจ. นัดนำเข้าข้อมูลเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1/2557 เข้าสู่ระบบ DPISWednesday, 6th August 2014


Panist, Arkom
06:00
ทดสอบและติดตั้งระบบรับส่งตัวอย่างการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ณ ศวก.ที่ 12/1 ตรัง
Narongchai+Kanokpitch
08:30
สล.บริหารฯ เชิญอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันที่ 6-7 ส.ค.2557 ณ ห้องประชุมสวส.NIH
All ITC - PMQA - Category P / Organization Profile 1/2557
09:30
เชิญ จนท.ศทส.ทุกคน เข้าร่วมประชุมจัดทำลักษณะสำคัญองค์กร 09.30-16.30น. ณ ห้อง SE-310 ศทส. ชั้น 3 อาคาร 1Thursday, 7th August 2014


All ITC - Morning Talk & KM Day II
08:30
ประชุม Morning Talk & KM Day II
Narongchai+Kanokpitch
08:30
สล.บริหารฯ เชิญอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันที่ 6-7 ส.ค.2557 ณ ห้องประชุมสวส.NIH
All ITC - PMQA - Category P / Organizatin Profile 2/2557
09:00
เชิญ จนท.ศทส.ทุกคน เข้าร่วมประชุมจัดทำลักษณะสำคัญองค์กร 09.30-16.30น. ณ ห้อง SE-310 ศทส. ชั้น 3 อาคาร 1 (ต่อ)
Arkom+Juthadit
09:00
EGA เชิญเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรการประยุกต์ใช้งานเครือข่ายโครงการพัฒนาเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ(GIN) ในวันที่ 7 ส.ค. 2557 เวลา 09.00-16.00 น. ณ สถาบันวิชาการ ทีโอที (TOT Academy)อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 2 ใกล้ทางด่วน (ใกล้ทางด่วน)
chutima+sirichai
09:30
ศทส. สป เชิญประชุมหารือการปรับปรุงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระหว่างกรมในวันที่ 7 ส.ค. 2557 เวลา09.30-15.30 น.ณ ห้องประชุมศทส.สป.อาคาร 2 ชั้น 1 สป.
Panist
09:30
คณะกรรมการตรวจการจ้างฯเชิญประชุม วันที่ 7 ส.ค. 2557 เวลา 09.30 น. ห้อง 312 อาคาร 3 ชั้น 3Friday, 8th August 2014


All Itc
08:30
นัดประชุม ISO เวลา 09.30 ณ ห้องประชุมศทส.อาคาร 1 ชั้น 3
Panist,Patthama
10:00
ประชุมร่วมกับ กองแผน กพร.และ ปชส. เพื่อหารือแนวทางการจัดทำข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการกรม (Department Operation Center : DOC) ห้องประชุม SE-310 เวลา 10.00 - 12.00 น.Monday, 11th August 2014


Holiday - Special Holiday (ประกาศจาก คสช.)
06:00
วันหยุดพิเศษ (ประกาศจาก คสช.)Tuesday, 12th August 2014


Holiday - H.M. The Queen's BirthDay
06:00
วันหยุดราชการ - วันแม่ (H.M. The Queen's BirthDay)Wednesday, 13th August 2014


Arkom
08:30
ศวก.ที่ 4 นนทบุรี (OSSC) ขอเชิญประชุมปรึกษาหารือเรื่อง Server ระบบรับตัวอย่างของ ศวก.4 นนทบุรี
ALL ITC
08:30
ISO 9001:2008 อาจารย์มาที่ศทส.(เวลาไม่รู้)
Panist
09:00
คณะทำงานจัดทำเอกสารคุณภาพและสารสนเทศ เชิญประชุม วันที่ 13 ส.ค. 2557 เวลา 09.00-12.00 น. ห้อง 301 อาคาร 3 ชั้น 3
Panist+Arkom+Juthadit+Patthama
14:00
ผน.เชิญประชุมปรึกษาหารือ ติดตามความก้าวหน้าการบริหารระบบคุณภาพของกรม ในวันที่ 13ส.ค. 2557 เวลา 14.00-16.30 น.ห้อง 301Thursday, 14th August 2014


Chanisa - Vaccine
06:00
นัดพบแพทย์
Panist
08:30
EGA เชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเพื่อรับฟังความเห็นสาธารณะ (Public Hearing)เรื่อง "หลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการซอฟต์แวร์ออนไลน์เพื่อการบริการภาครัฐ และวิธีการคัดสรรผู้ให้บริการ" ในวันที่ 14 ส.ค. 2557 เวลา 08.30-13.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์1 ชั้น 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ (*****ต้นเรื่องผอ.ศทส.*****)Friday, 15th August 2014


Ananya+Pornphitak
08:30
ร่วมโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ของชมรมจริยธรรมกรมวิทย์ ในวันที่ 15 ส.ค. 2557 ณ ห้องปฏิบัติธรรม อาคาร 1 ชั้น 3 เวลา 9.00-10.30 น.และมีกิจกรรมบริจาคสิ่งของฯแก่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา (ณ บ้านเฟื่องฟ้า )เวลา 10.30-12.00 น.Tuesday, 19th August 2014


Ananya
09:30
สล.เชิญประชุมเพือเตรียมจัดงานพิธีอำลาผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2557 ในวันที่ 19 ส.ค. 2557 เวลา 09.30 น. ห้อง 301 อาคาร 3 ชั้น 3 รองวารุณี เป็นประธาน
Panist
10:00
ประชุมเรื่องอาคาร 11 กับคุณคัมภีร์ ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ SE-310 อาคาร 1 ชั้น 3 เวลา 10.00 น. (รับเรื่องทางโทรศัพท์จากคุณคัมภีร์)
Arkom, Pornphitak, Chutima, Chanisa, Somsak - MA ระบบบริหารฯ
13:30
เชิญประชุมคณะกรรมการโครงการบำรุงรักษาระบบบริหารงานทั่วไป ในวันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2557 เวลา 13:30 น. ณ ห้องประชุม SE-310 ศทส. อาคาร 1 ชั้น 3 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ค่ะ
Panist, Arkom, Juthadit, Patthama, Pornphitak, Chutima, Chanisa, Kanokphich, Somsak
15:30
ท่าน ผอ.ศทส. แจ้ง ขอเชิญนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เข้าประชุมเรื่อง GIN Conference ร่วมกับ สรอ. ในวันอังคารที่ 19 ส.ค. 57 เวลา 15.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม ศทส. SE-310 ชั้น 3 อาคาร 1 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์Wednesday, 20th August 2014


Panist, Arkom, Chanisa, Somsak, Napaporn
09:30
ประชุมคณะทำงานด้านการให้ชื่อและรหัสเครื่องมือวิทยาศาสตร์ (SENAC) เวลา 09.30-16.30 น.Thursday, 21st August 2014


Panist
08:00
ผน.+ศวก.นครสวรรค์ เชิญประชุมกรม วันที่ 21-23 ส.ค. 2557 ณ โรงแรมในจังหวัดนครสวรรค์
Ananya+Rungnapa
08:30
เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ไหว้พระภาคเหนือ) วันที่ 21-23 ส.ค. 2557(หนังสือเชิญจากชมรมจริยธรรม)
Panist
08:45
สมป.เชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรม/สัมมนา "การรับรองระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักสด/ผลไม้"ในวันที่ 21 ส.ค. 2557 เวลา 08.45-09.00 น. ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรีFriday, 22nd August 2014


Panist
08:00
ผน.+ศวก.นครสวรรค์ เชิญประชุมกรม วันที่ 21-23 ส.ค. 2557 ณ โรงแรมในจังหวัดนครสวรรค์
Ananya+Rungnapa
08:30
เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ไหว้พระภาคเหนือ) วันที่ 21-23 ส.ค. 2557(หนังสือเชิญจากชมรมจริยธรรม)
Juthadit,Chutima,Chanisa
09:30
ประชุมกรรมการตรวจรับสายสื่อสารข้อมูล ก.ค.57
Juthadit,Phornphitak,Chanisa
14:00
ตรวจรับบำรุงรักษาระบบประชุมทางไกล อาคาร 1 ชั้น 3 ห้องประชุม ศทส.
Arkom, Pornphitak, Chanisa, Somsak
14:00
ประชุมปรึกษาหารือเรื่องระบบเชื่อมโยงสารบรรณ ecms 2.0 ร่วมกับ สรอ. ในวันศุกร์ที่ 22 ส.ค. 57 เวลา 14.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 9810 ชั้น 8 อาคาร 9 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์Saturday, 23rd August 2014


Panist
08:00
ผน.+ศวก.นครสวรรค์ เชิญประชุมกรม วันที่ 21-23 ส.ค. 2557 ณ โรงแรมในจังหวัดนครสวรรค์
Ananya+Rungnapa
08:30
เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ไหว้พระภาคเหนือ) วันที่ 21-23 ส.ค. 2557(หนังสือเชิญจากชมรมจริยธรรม)Monday, 25th August 2014


Ananya+Panist
08:00
สล.ฝ่าย จ.เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล(HR Scorecard)วันที่ 25-26 ส.ค. 2557 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
Pornphitak
08:30
บ.คอมพิวเตอร์ ดาต้าร์ ซิสเต็ม นัดเข้ามาบำรุงรักษาระบบ NSW ห้อง 9810Tuesday, 26th August 2014


Ananya+Panist
08:00
สล.ฝ่าย จ.เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล(HR Scorecard)วันที่ 25-26 ส.ค. 2557 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
Panist
08:30
เข้าร่วมประชุมความร่วมมือทางวิชาการไทย-ญี่ปุ่น เรื่อง Intergrative Application of Host and Pathogen Genomic information for Tuberculosis Elimination ประชุมจัดทำแผนดำเนินการวิจัย วันที่ 26 ส.ค. 2557เวลา 08.30-18.30 น. ห้อง 501 อาคาร 3 ชั้น 5หนังสือเชิญจากสถาบันชีววิทย์ 1438)
ALL HEAD
13:30
ผอ.ศทส.เชิญประชุมเรื่องรายงานผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐPMQA ปี 2557 ในวันที่ 26 ส.ค. 2557 เวลา 13.30 น.ณ ห้อง SE-310ศทส.(เอกสารเวียนแล้ว เลขรับที่ 1419)Wednesday, 27th August 2014


Panist
08:30
เข้าร่วมงานสัมมนา The First National Enterprise Architecture (EA)Conference ในวันที่ 27 ส.ค. 2557 เวลา 09.00-16.30 น.ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 6 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯThursday, 28th August 2014


Panist
08:30
เข้าร่วมงานแถลงข่าว ประชุมความร่วมมือทางวิชาการไทย-ญี่ปุ่น วันที่ 28 ส.ค. 2557 ณ ห้องประชุมรัตนโกสินทร์ โรงแรมเดอะสุโกศล พญาไทย กทม.(หนังสือเชิญจากสถาบันชีววิทย์ 1438)
Pornphitak
08:30
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่เชิญเข้าร่วมฝึกอบรมการใช้โปรแกรมการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อรองรับการแต่งตั้งนักบริหารระดับสูง (SEIS) ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงาน ก.พ. นนทบุรีFriday, 29th August 2014


Pornphitak
08:30
จัดฝึกอบรมระบบ DPIS (KPI รายบุคคล) รุ่นที่ 8 ให้ สวพ ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 805Main Page    Log out