รายงานประจำเดือน :       ปี :      
ค้นหาตามรายชื่อ :    
จำนวนวันที่ประชุม  17  วัน
Friday, 1st May 2015


ALL ITC
08:30
อบรม .Net
Panist
10:00
สคอ.ขอเชิญประชุมปรึกษาหารือ การพัฒนาต้นแบบการให้บริการวิเคราะห์น้ำ ฯ ในวันที่ 1 พ.ค. 2558 เวลา 10.00 น. ณ สคอ.ห้อง 203 ชั้น 2 อาคาร 8 ***ได้เชิญร.อ. ภูวนาถ แก้วปลั่ง เข้าร่วมประชุมด้วยWednesday, 6th May 2015


ALL ITC
07:30
ตรวจสุขภาพ ขรก.+ลจป.
Panist+All ITC
14:00
บริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล จะเข้ามานำเสนอสายสื่อสารThursday, 7th May 2015


ALL ITC
07:30
ตรวจสุขภาพขรก.+ลจป.
all ITC
08:30
อบรม firewall by cat
Pornphitak+Seehanart+Anusorn+Khumpa
09:00
หมอชัยวัฒน์ สกช นัดประชุมเรื่อง กฎหมาย กับระบบ NSW ในวันที่ 7 พ.ค. 2558 เวลา 09.00 -16.30 น. ณ ห้อง 601 อาคาร 3 ชั้น 6Friday, 8th May 2015


ALL ITC
08:30
DIO
Ananya
09:30
คณะทำงานตรวจประเมินคุณภาพภายในฯ ขอเชิญประชุมคณะทำงานตรวจประเมินคุณภาพภายใน นางอนัญญา ประเสริฐนิธิบูรณ์ วันที่ 8 พ.ค. 2558เวลา 09.30-16.30 น. ห้อง 501
Juthadit,Patthama,Chutima
10:00
ประชุมคณะกรรมการตรวจรับบำรุงรักษา Network
Panist+All ITC
10:30
บริษัท3bb เข้ามานำเสนอสายสื่อสาร
All ITC
10:30
บริษัท 3BB เข้าแนะนำตัวMonday, 11th May 2015


Panist+Juthadit
08:00
กคง.เชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ 2558 ในวันที่ 11 พ.ค. 2558 เวลา 08.30 -16.00 น. ณ ห้อง 801 ชั้น 8 อาคาร 8Tuesday, 12th May 2015


ALL Head
09:30
ขอเชิญประชุมเรื่องตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดในระดับกรม ที่ ศทส.เป็นเจ้าภาพหลัก ณ ห้องประชุม SE-310 เวลา 09.30 น.เป็นต้นไปFriday, 15th May 2015


ALL ITC
08:30
อบรม fire wall by cat (เลื่อน)
Chutima
08:30
ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้แทนของหน่วยงานภาครัฐที่ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในงานบริการหลัก ของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)ในวันที่ 15 พ.ค. 2558 เวลา 09.00-13.00น.ณ ห้องประชุมมิ่งเมือง ชั้น 4โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ **หนังสือจากสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.**
Pornphitak, Khumpa, Somsak
09:30
คุณนภวรรณ สวส ขอให้ช่วยดูแลการติดตั้ง Web Service ของ สปสช เพื่อใช้ดึงข้อมูลระบบคัดกรอง ณ อาคาร 10 ชั้น 3Monday, 18th May 2015


Juthadit + Pornphitak + Kanokpit
09:30
แจ้งเข้า Upgrade Firmware และประชุมและดำเนินการบำรุงรักษเครื่องควบคุมอุปกรณ์ระบบประชุมทางไกล ในวันที่ 18 - 19 พ.ค.2558 เวลา 09.30 น. - 16.30 น.
All ITC - Network
13:30
ประชุมปรึกษาหารือเพื่อร่าง TOR เช่า ระบบสื่อสารข้อมูลฯ ในวันที่ 18 พ.ค.2558 เวลา 13.30 น. - 16.30 น. ณ ห้องประชุม ศทส. ชั้น 3 อาคาร 1 (ผอ.ปนิสภ์,อาคม,จุฑาฑิตย์,ปัทมา,พรพิทักษ์,อนัญญา,ชุติมา,ชนิสา,อนุสรณ์,กนกพิชญ์)Tuesday, 19th May 2015


ALL ITC
07:30
ตรวจสุขภาพ ของพกส.+จ้างเหมา+พนักงานราชการ
Juthadit + Pornphitak + Kanokpit
08:30
แจ้งเข้า Upgrade Firmware และประชุมและดำเนินการบำรุงรักษาเครื่องควบคุมอุปกรณ์ระบบประชุมทางไกล ในวันที่ 18-19 พ.ค.2558 เวลา 09.30 น. 16.30 น.
Panist+Arkom+Juthadit+Ananya+Patthama
08:30
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สล.เชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-GP) ระยะที่ 3 ในวันที่ 19-20 พ.ค.2558 เวลา 08.30-16.30 น.ห้อง 801 อาคาร 8 ชั้น 8
Pornphitak, Chutima, Chanisa - MA ระบบบริหาร
13:30
ประชุมคณะกรรมการตรวจรับตามโครงการบำรุงรักษาระบบบริหารงานทั่วไป ประจำเดือนมีนาคม 2558 ในวันที่ 19 พ.ค. 58 เวลา 13.30-16.30น. ณ ห้องประชุม SE-310 ศทส. ชั้น 3 อาคาร 1Wednesday, 20th May 2015


Panist,Patthama
08:00
ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนายุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ(eHealth Strategy)กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2558-2563 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค รัชดา กรุงเทพฯ
Panist+Arkom+Juthadit+Ananya+Patthama
09:00
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สล.เชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-GP) ระยะที่ 3 ในวันที่ 19-20 พ.ค.2558 เวลา 09.00-16.30 น.ห้อง 801 อาคาร 8 ชั้น 8
Panist
09:30
นัดพูดคุยกับสรอ. คุณสุพันนิดา Gin NetworkThursday, 21st May 2015


Panist,Patthama
08:00
ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนายุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ(eHealth Strategy)กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2558-2563 ณ ห้องประชุมกระทรวงสาธารณสุข
Juthadit + Patthama + Chutima
08:30
แจ้งเข้าปฏิบัติงานในการทดสอบแผนฉุกเฉินนี้ ในวันที่ 21-22 พ.ค. 2558 และ วันที่ 28-29 พ.ค.2558
Ananya
08:30
Fuji xerox เชิญเข้าชมงาน DocuWorld 2015 Innovative Allance for Your Business ในวันที่ 21-22 พ.ค. 2558 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอทเซ็นทรัลเวิล์ด
Panist+Arkom+Kanokpitch
09:30
คณะทำงานจัดทำเอกสารคุณภาพและสารสนเทศ เชิญประชุมคณะทำงานฯ ในวันที่ 09.30-13.30 น. ห้อง 501 อาคาร 3 ชั้น 5 (มี VDO Conf.)
Panist, Arkom
10:00
ผน.เชิญประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมฯ เพื่อสรุปการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 ในวันที่ 21 พ.ค. 2558 เวลา 10.00-14.00 น. ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 อาคาร 8
Panist
13:30
ประชุมศวก.เวลา 13.00-16.30 น.
Panist
13:30
ไปประชุมที่สป.สธ. (ไม่มีหนังสือมาที่สารบรรณคะ)Friday, 22nd May 2015


Juthadit + Patthama + Chutima
08:30
แจ้งเข้าปฏิบัติงานในการทดสอบแผนฉุกเฉินนี้ ในวันที่ 21-22 พ.ค. 2558 และ วันที่ 28-29 พ.ค.2558
All ITC
08:30
Data Com 59 เชิญบริษัทมาประชุมระบบสื่อสารข้อมูล
Ananya
08:30
Fuji xerox เชิญเข้าชมงาน DocuWorld 2015 Innovative Allance for Your Business ในวันที่ 21-22 พ.ค. 2558 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอทเซ็นทรัลเวิล์ด
Panist
13:00
ผน.เชิญประชุมกรม +ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ วันที่ 22พ.ค. 2558 เวลา 13.00 น.ห้อง 801 อาคาร 8 ชั้น 8Monday, 25th May 2015


All ITC - Send IPA 2/2558
00:00
ส่ง IPA รอบ 6 เดือนหลัง (เม.ย.-ก.ย. 58)
Pornphitak, Khumpa, Anusorn, Seehanart
09:30
MA ระบบ NSW ในส่วนของ HW+SW ครั้งที่ 4 ห้อง 9810 09.00-16.30 น.
Arkom
13:30
ชีววัตุนัดประชุมคุณอาคมกับผอ.ชีววัตุ ห้องจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
Juthadit
14:30
ประชุมร่วมกับ บริษัท Comserv ฯ และสำนักงานเลขานุการกรม ฯ พร้อมกับคณะกรรมการตรวจรับระบบโทรศัพท์ของกรมฯ อาคาร 3 ชั้น 1Tuesday, 26th May 2015


Panist
07:45
ประชุมสัมมนา เรื่อง Open Government Data Conference 2015 ในวันอังคารี่ 26 พ.ค. 2558 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว บางกอก ฟอร์จูน ***สำเนาหนังสือของสรอ.ต้นเรื่องอยู่ที่กพร.>>กพร.ของจองรถที่ไปโรงแรม ฯกับสล. จอดอยู่หน้าอาคาร 3 ล้อหมุน 07.45น.<<
Juthadit,Kanokpitch
08:30
MA UPS
Seehanart
09:30
ประธานคณะกรรมการการจำหน่ายพัสดุ เชิญประชุมคณะกก.ฯ ครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 26 พ.ค. 2558 เวลา 09.30 น.ห้อง 614/1 อาคาร 3 ชั้น 6
Juthadit + Chutima + Chanisa
13:30
ประชุม MA สายสื่อสาร ประจำเดือน เม.ย. ร่วมกับ CATWednesday, 27th May 2015


Panist,Juthadit
10:00
ประชุมร่วมกรรมการตรวจรับระบบโทรศัพท์กรมฯ ห้องประชุม ศทส
Panist, ISD
13:30
ประชุมปรึกษาหารือเรื่องระบบปฏิทินกิจกรรมของหน่วยงาน และระบบปฏิทินกิจกรรมของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เชิญ ประชาสัมพันธ์ ฝ่ายช่วยฯ สล.กพร แผนThursday, 28th May 2015


Khumpa
08:30
อบรม DPIS อาคาร 8 สำนักงาน กพ.นนทบุรี(เอกสารสำเนาจากฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สล.)
Juthadit + Patthama + Chutima
08:30
แจ้งเข้าปฏิบัติงานในการทดสอบแผนฉุกเฉินนี้ ในวันที่ 21-22 พ.ค. 2558 และ วันที่ 28-29 พ.ค.2558Friday, 29th May 2015


Juthadit + Patthama + Chutima
08:30
แจ้งเข้าปฏิบัติงานในการทดสอบแผนฉุกเฉินนี้ ในวันที่ 21-22 พ.ค. 2558 และ วันที่ 28-29 พ.ค.2558
Juthadit
09:00
MA Air
Panist,Arkom,Ananya,Patthama,borirak,chutima,chanisa,Anusorn
09:30
เชิญประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดที่ 5การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ ห้อง SE-310 เวลา 9.30 น. เป็นต้นไปMain Page    Log out