รายงานประจำเดือน :       ปี :      
ค้นหาตามรายชื่อ :    
จำนวนวันที่ประชุม  21  วัน
Tuesday, 1st July 2014


Panist+Arkom+Pornphitak+Chanisa+Ananya+Patthama+Weerachat+Narongchai+Chutima+Kanokpitch
07:30
ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 22 วันที่ 30 มิ.ย.-2 ก.ค. 2557 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น กทม.Wednesday, 2nd July 2014


Panist+Arkom+Pornphitak+Chanisa+Ananya+Patthama+Weerachat+Narongchai+Chutima+Kanokpitch
07:30
ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 22 วันที่ 30 มิ.ย.-2 ก.ค. 2557 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น กทม.Thursday, 3rd July 2014


Patthama+Ananya
08:30
ประชุมเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)ในวันที่ 3 ก.ค.2557 เวลา 08.30 - 12.30 น. ณ ห้อง 801 กรมวิทย์ฯ
Panist, Arkom, Chanisa, Somsak - SENAC 2/2557
09:00
ประชุมคณะทำงานด้านการให้ชื่อและรหัสเครื่องมือวิทยาศาสตร์ (SENAC) ครั้งที่ 2/2557 ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 อาคาร 3 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เวลา 09.00-16.30 น. <<เลื่อนหลบ AEC กองแผน (ท่านอธิบดีเป็นประธาน) เป็นวันพฤหัสบดีที่ 10 ก.ค. 57 เวลา 08.30-16.30น.>>
Chutima+Pornphitak
14:00
พิจารณารายละเอียดการปรับปรุงเว็บไซต์ของสล. วันที่ 3 ก.ค. 2557 เวลา 14.00 น.ห้อง 501 อาคาร 3 ชั้น 5 (หนังสือเชิญจากฝ่ายการเจ้าหน้าที่ )Monday, 7th July 2014


Panist
08:30
คณะกรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน 9 ชั้น ในวันที่ 7 ก.ค. 2557 เวลา09.30 น.ห้อง 312 อาคาร 3 ชั้น 3
Patthama+Ananya
08:30
เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาการปลูกฝังค่านิยมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในวันที 7 ก.ค. 2557 โรงแรมที.เค.พาเลซ ถ.แจ้งวัฒนะ กทม. (ต้นเรื่องกพร.)
Arkom, Pornphitak, Chutima, Chanisa, Somsak - MA ระบบบริหารงานทั่วไป
09:30
ประชุมคณะกรรมการตรวจรับตามโครงการบำรุงรักษาระบบบริหารงานทั่วไป และ นำเสนอปรับปรุงโปรแกรม SENAC ร่วมกับบริษัท เคดับบลิว จำกัด ณ ห้องประชุม SE-310 ศทส. เวลา 09.30-12.00น. << เลื่อนเป็นวันพุธที่ 16 ก.ค. 57 เวลา 13.30น. >>
Panist
10:00
ประชุมคณะอนุกรรมการการเชื่อมโยงข้อมูลแบบบูรณาการสำหรับการนำเข้า การส่งออก และโลจิสติกส์ ครั้งที่ 8/2557 ในวันที่ 7 ก.ค. 2557 เวลา 10.00-12.00 น. ณ กรมศุลกากร กทม.Tuesday, 8th July 2014


Panist+Arkom+Chanisa
08:30
งานประกันคุณภาพฯ เชิญประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการกรมวิทย์ ในวันที่ 8 ก.ค. 2557 เวลา 09.00-14.00 น.ห้อง 806 อาคาร 8 ชั้น 8
Pornphitak
10:00
ทดสอบ Production ระบบ NSW ระหว่างกรมวิทฯ กับกรมศุลฯ เวลา 10.00-12.00 น.
Panist
13:30
เชิญประชุมติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ และแผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีพ.ศ. 2557 ในวันที่ 8 ก.ค.2557 เวลา 13.30 น.ห้อง 301 อาคาร 3 ชั้น 3(หนังสือเชิญจากผน.)Thursday, 10th July 2014


Chutima+Patthama
08:30
สำนักจัดการความรู้ฯเชิญเข้าร่วมอบรมกระบวนการจัดการความรู้ ในวันที่ 10 ก.ค. 2557 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้อง 801 ชั้น 8 อาคาร 8
Panist
08:30
เชิญเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมกระบวนการจัดการความรู้ ในวันที่ 10 ก.ค. 2557 เวลา 08.30-16.30 น. ห้อง 801 อาคาร 8 ชั้น 8 (หนังสือเชิญจากสำนักKM) - <<ผอ.แจ้งไม่สะดวกเข้าร่วม เนื่องจากติดเป็นประธานการประชุม คทง.SENAC ค่ะ>>
Panist, Arkom, Chanisa, Somsak, Napaporn + Kanokpitch - SENAC Working Group 2-2557
09:00
ประชุมคณะทำงานด้านการให้ชื่อและรหัสเครื่องมือวิทยาศาสตร์ (SENAC) ครั้งที่ 2/2557 ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 อาคาร 3 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เวลา 09.00-16.30 น. (เลื่อนหลบKM กองแผน มาจากวันที่ 3 ก.ค. เป็นวันที่ 10 ก.ค. 57)Friday, 11th July 2014


Holiday - Asarnha Bucha Day
06:00
วันหยุดราชการ - วันอาสาฬหบูชา (Asarnha Bucha Day) (วันขึ้น 15 ค่ำเดือน 8)Monday, 14th July 2014


Holiday - Buddhist Lent Day
06:00
วันหยุดราชการ - วันหยุดชดเชย วันเข้าพรรษา (Buddhist Lent Day) (ธนาคารไม่หยุดวันนี้) (วันแรม 1 ค่ำเดือน 8)Tuesday, 15th July 2014


Arkom
08:30
ประชุมปรึกษาหารือระบบศูนย์รวมบริการ
Ananya
10:00
สล.บริหารฯ เชิญประชุมคณะกรรมการทำลายหนังสือ ปี 2557 ในวันที่ 15 ก.ค. 2557 ห้อง 301 เวลา 10.00 น.อาคาร 3 ชั้น 3Wednesday, 16th July 2014


Kanokpitch
08:30
เข้าร่วมโครงการการเสริมสร้างทัศนคติด้านคุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน วันที่ 16-18 ก.ค. 2557 ห้อง801 อาคาร 8 ชั้น 8 และโรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี(ต้นเรื่องจากฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สล.)
Arkom
08:30
เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการประชาพิจารณ์ชุดข้อมูลมาตรฐานด้านสุขภาพและรายงาน กระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 16 ก.ค. 2557 ณ โรงแรมริชมอนด์ ถ.รัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี (หนังสือเชิญจากสนย.กลุ่มภารกิจด้านข้อมูลข่าวสารสุขภาพ )
Panist, Arkom, Chanisa, Somsak, Napaporn + Chutima - SENAC Working Group 3-2557
09:00
ประชุมคณะทำงานด้านการให้ชื่อและรหัสเครื่องมือวิทยาศาสตร์ (SENAC) ครั้งที่ 3/2557 ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 อาคาร 3 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เวลา 09.30-16.30 น. (ต่อเนื่องจากครั้งที่แล้ว)
Panist, Arkom, Pornphitak, Chutima, Chanisa, Somsak - MA ระบบบริหารฯ
13:30
ประชุมคณะกรรมการตรวจรับตามโครงการบำรุงรักษาระบบบริหารงานทั่วไป และ นำเสนอปรับปรุงโปรแกรม SENAC ร่วมกับบริษัท เคดับบลิว จำกัด ณ ห้องประชุม SE-310 ศทส. เวลา 13.30-16.30น. << เลื่อนมาจากวันจันทร์ที่ 7 ก.ค. 57 เวลา 09.30น. >>
Ananya
13:30
เชิญประชุมคณะกรรมการกีฬากรมวิทย์.ในวันที่ 16 ก.ค. 2557 เวลา 13.30 น. ณ สถาบันชีววิทย์ (CRC)Thursday, 17th July 2014


Kanokpitch
08:30
เข้าร่วมโครงการการเสริมสร้างทัศนคติด้านคุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน วันที่ 16-18 ก.ค. 2557 ห้อง801 อาคาร 8 ชั้น 8 และโรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี(ต้นเรื่องจากฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สล.)
Ananya
08:30
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระเบียบการบริหารจัดการและเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดจ้างจัดหายาและไม่ใช่เวชภัณฑ์ ณ โรงแรมรามา การ์เด้นท์ กรุงเทพฯ ในวันที่ 17 ก.ค. 2557 เวลา 08.30-17.30 น.
Panist+Arkom
10:00
ศวก.สงขลา เชิญประชุม ในวันที่ 17 ก.ค. 2557 เวลา 10.00-15.30 น. ห้อง 301Friday, 18th July 2014


Kanokpitch
08:30
เข้าร่วมโครงการการเสริมสร้างทัศนคติด้านคุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน วันที่ 16-18 ก.ค. 2557 ห้อง801 อาคาร 8 ชั้น 8 และโรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี(ต้นเรื่องจากฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สล.)
Panist
08:30
เชิญประชุมกรม+ประชุมคณะกรรมการISO วันที 18ก.ค. 2557 เวลา 09.00-12.30 น. ห้อง 801
Juthadit,Pornphitak,Chanisa
09:30
ประชุมคณะกรรมการตรวจรับบำรุงรักษาระบบประชุมทางไกล (Video Conference)
Juthadit,Chutima,Chanisa
13:30
ตรวจรับสายสื่อสารข้อมูล CAT
Panist
14:00
เข้ารวมการบรรยายประสบการณ์ในการเข้าฝึกอบรมหลักผู้บริหารระดับสูง Columbia Business School ในวันที 18 ก.ค. 2557 เวลา 14.00 16.00น. ห้อง 801 อาคาร 8 ชั้้น 8(หนังสือ จากสล.ฝ่ายจ.)Monday, 21st July 2014


Panist, Pornphitak
08:30
ประชุมเตรียมความพร้อมการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างเป็นทางการระหว่างกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กับกรมศุลกากรผ่านระบบ NSW ห้องประชุม 1 อาคาร 1 ชั้น 2 กรมศุลกากร(หนังสือเชิญจากกรมศุลฯ)
Ananya
13:30
ชมรมจริยธรรมเชิญประชุมคณะกก.ฯ ครั้งที่ 1/2557 ในวันที่ 21 ก.ค. 2557 เวลา 13.30-16.30 น. ห้อง 301
All Head+Panist
14:00
ประชุมหัวหน้าฝ่ายทุกคน (เรื่องสืบเนื่องจากที่ประชุมกรม)วันที่ 21 ก.ค. 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม SE-310 ศทส.Tuesday, 22nd July 2014


Panist
12:00
ประชุมทีมงานบริหารการเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2557 วันที่ 22ก.ค. 2557 เวลา 12.00-16.30 น. ห้อง 301 (รองวารุณี ประธาน) หนังสือเชิญจากกพร.Wednesday, 23rd July 2014


Staff Computer ITC DMSc
08:30
เยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการโครงข่าย (NOC) Symphony (เลื่อนยังไม่กำหนดวัน)
All ITC+Panist
13:30
จัดประชุม DIO วันที่ 23 ก.ค. 2557 เวลา 13.30-16.30 น.ห้อง 501 (รองวันชัย เป็นประธาน)Thursday, 24th July 2014


Arkom+Patthama
09:00
สป.สธ. เชิญประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมร่วมกันพัฒนาระบบสารสนเทศภาครัฐ ในวันที่ 24 ก.ค. 2557 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม2อาคาร 1 ชั้น 2 ตึกสป.Friday, 25th July 2014


Panist+Chutima+Chanisa+Juthadit+Ananya+Patthama+Borirak+Rossana
07:00
ตรวจติดตามสุขภาพรอบ 3 เดือน" เจาะเลือดและวัดความดันโลหิต" ในวันที่ 25 ก.ค. 2557 เวลา 07.00-10.30 น. ณ สถาบันชีววิทย์ อาคาร 2 ชั้น 1
Pornphitak
08:30
ประชุมเตรียมความพร้อมในการพัฒนาระบบจัดทำใบแจ้งการนำเข้า/ส่งออก สินค้าควบคุมในรูปแบบ Single entry formผ่านระบบ NSW ในวันที่ 25 ก.ค. 2557 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมภาศกรวงศ์ ชั้น 2 อาคาร 1 กรมศุลกากร (หนังสือเชิญจากกรมศุลกากร)
Panist, Arkom, Chanisa
09:00
งานประกันคุณภาพ สำนักจัดการความรู้และเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์การแพทย์ เชิญประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2557 วันศุกร์ที่ 25 ก.ค. 57 เวลา 09.00-14.00น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 อ.3 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Juthadit,Chutima
10:30
ทดสอบการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 3G CAT เพื่อรองรับระบบสำรองเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในการเชื่อมโยงระหว่างศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
Patthama
13:30
ประชุมร่วมกับคุณจุมพต กองแผน และคุณอภินันท์ โปรแกรมเมอร์ระบบ DOC เรื่องการปรับปรุงระบบ DOC ปี 2558 ณ ห้องประชุม ศทส. เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
Panist
14:00
ผน.โดยคณะกก.พัฒนาระบบบริหารคุณภาพ เชิญประชุม วันที่ 25 ก.ค. 2557 เวลา 14.00-16.30 น. ห้อง 301 (รองวันชัยเป็นประธาน)Monday, 28th July 2014


Pornphitak
09:00
ทดสอบการเชื่อมโยงระบบ NSW บน Environment ของเครื่อง Production ระหว่างกรมวิทฯกับกรมศุลฯ ห้อง 9810
All Head+Panist
09:30
เชิญประชุมการสำรวจการพัฒนาองค์การฝ่านระบบออนไลน์ ปี 2558 วันที่ 28 ก.ค. 2557 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศทส.(หนังสือจากกพร. เลขรับ 1297)
Arkom
10:00
เชิญประชุมปรึกษาหารือเพื่อสรุปผลการดำเนินการด้านการจัดการตัวอย่างปี57+จัดทำแผนปี 58 ในวันที่ 28 ก.ค. 2557 เวลา 10.00-16.30 น.ห้อง 803 อาคาร 8 ชั้น 8 (หนังสือเชิญจากศวก.ที่ 4)
Patthama+Pornpitak+Chutima+Chanisa+Kanokphit
13:30
TOR Link 58Tuesday, 29th July 2014


Panist, Arkom, Chanisa - ระบบประกันคุณภาพทางห้องปฏ
07:00
เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "การทบทวนระบบประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ : ผลการดำเนินงานปี 2557 และแผนการดำเนินงานปี 2558" กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระหว่างวันที่ 29-31 ก.ค. 57 ณ โรงแรม ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จ.นครนายก (สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: คุณธนพร, คุณชนันพร 99130 หรือ คุณอภิญญา 99360 งานประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ อ.3 ช.2 ห.212 โทรสาร 029511297)
Patthama
12:00
ก.พ.ร.เชิญเข้าร่วมอบรมการใช้ระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการอิเล็กทรอนิกส์(e-SAR)ในวันที่ 29 ก.ค. 2557เวลา 12.30-16.30น.ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 11204 อาคาร 11 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ถนนราชสีมา เขตดุสิต กทม.
Panist+Chutima+Chanisa+Juthadit+Ananya+Patthama+Borirak+Rossana
13:00
ตรวจติดตามสุขภาพรอบ 3 เดือน พบแพทย์และรับยา ในวันที่ 29 ก.ค. 2557 เวลา 13.00-15.30 น. ณ สถาบันชีววิทย์ อาคาร 2 ชั้น 1Wednesday, 30th July 2014


Panist+Arkom+Chanisa
08:30
โรงแรม ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จ.นครนายก
Juthadit,Chutima
10:30
ประชุมออกแบบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ พิษณุโลก นำเสนอข้อมูลเพื่อหารือการร่าง TOR และประเมิน ราคาของโครงการ ในวันพุธ ที่ 30 ก.ค. 57 เวลา 10.00 นThursday, 31st July 2014


patthama+Ananya+Juthadit+Pornphitak+Chutima
08:00
เชิญร่วมประชุมสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินจริงฯ ในวันที่ 31 ก.ค. 2557 เวลา 08.00-16.00น. ห้อง 801
Panist+Arkom+Chanisa
08:30
โรงแรม ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จ.นครนายกMain Page    Log out