รายงานประจำเดือน :       ปี :      
ค้นหาตามรายชื่อ :    
จำนวนวันที่ประชุม  21  วัน
Monday, 2nd March 2015


Ananya
08:30
สล.บริหารฯ เชิญอบรมผู้ตรวจติดตามภายใน (QA) ในวันที่ 2-3 มี.ค. 2558 เวลา 08.30-16.00 น. ห้อง 501 อาคาร 3 ชั้น 5Tuesday, 3rd March 2015


Ananya
08:30
สล.บริหารฯ เชิญอบรมผู้ตรวจติดตามภายใน (QA) ในวันที่ 2-3 มี.ค. 2558 เวลา 08.30-16.00 น. ห้อง 501 อาคาร 3 ชั้น 5
Pornphitak
09:00
เป็นวิทยากรการใช้งานระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) ให้กับกองแผนและวิชาการ ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 805 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.
Rungnapa
10:00
สล.บริหาร ฯเชิญประชุมคณะกรรมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมวิทย์ วันที่ 3มี.ค.2558 เวลา 10.00 น.ห้อง 301 อาคาร 3 ชั้น 3
Panist
13:00
ขอเชิญประชุม คณะกรรมการตรวจการจ้าง วันที่ 3 มีนาคม 2558 เวลา 13.00 น.ห้อง 312 อาคาร 3 ชั้น 3Thursday, 5th March 2015


Veerawan
08:00
ปชส.สล.เชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ"เทคนิคการเขียนบทความ" ในวันที่ 5-6 มี.ค. 2558 ณ โรงแรมไมด้า นนทบุรี
Anusorn, khumpa, Seehanart
08:30
ปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ของกรม ระหว่างวันที่ 5-7 มี.ค. 58 ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 อาคาร 3 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ รร.สปริงฟิลด์ฯ จ.เพชรบุรีFriday, 6th March 2015


Veerawan
08:00
ปชส.สล.เชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ"เทคนิคการเขียนบทความ" ในวันที่ 5-6 มี.ค. 2558 ณ โรงแรมไมด้า นนทบุรี
Arkom+Juthadit
08:00
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมเชิญเข้าร่วมโครงการให้ความรู้ ปลูกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต ภายใต้โครงการ ข้าราชการไทย ไร้ทุจริต ในวันที่ 6 มี.ค. 2558 เวลา 08.00-16.30 น. ห้อง 501 ชั้น 5 อาคาร 3
Anusorn, khumpa, Seehanart
08:30
ปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ของกรม ระหว่างวันที่ 5-7 มี.ค. 58 ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 อาคาร 3 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ รร.สปริงฟิลด์ฯ จ.เพชรบุรีSaturday, 7th March 2015


Anusorn, khumpa, Seehanart
08:30
ปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ของกรม ระหว่างวันที่ 5-7 มี.ค. 58 ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 อาคาร 3 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ รร.สปริงฟิลด์ฯ จ.เพชรบุรีMonday, 9th March 2015


Panist
08:00
กพร.เชิญเข้าโครงการประชุมทบทวนการจัดทำรายงานลักษณะสำคัญขององค์การ กรมวิทย์ ปี 2558 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 9 มี.ค. 2558 ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรีTuesday, 10th March 2015


ALL ITC
07:30
วันคล้ายวันสถาปนากรมวิทย์Wednesday, 11th March 2015


juthadit+chutima+chanisa
08:30
ตรวจรับสายสื่อสารMonday, 16th March 2015


Anusorn, khumpa, Seehanart
07:30
อบรมโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" ประจำปีงบประมาณ 2558 กลุ่มที่ 2 ระหว่างวันที่ 16-27 มี.ค. 58 ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก และ รร.เอเซีย แอร์พอร์ จ.ปทุมธานี
Ananya+Rungnapa
08:00
สล.ฝ่ายคลัง เชิญอบรมเรืองการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน การคลังของส่วนราชการ ในวันที่ 16-17 มี.ค.2558เวลา 08.00-16.30 น. ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ กรุงเทพฯTuesday, 17th March 2015


Anusorn, khumpa, Seehanart
07:30
อบรมโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" ประจำปีงบประมาณ 2558 กลุ่มที่ 2 ระหว่างวันที่ 16-27 มี.ค. 58 ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก และ รร.เอเซีย แอร์พอร์ จ.ปทุมธานี
Ananya+Rungnapa
08:00
สล.ฝ่ายคลัง เชิญอบรมเรืองการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน การคลังของส่วนราชการ ในวันที่ 16-17 มี.ค.2558เวลา 08.00-16.30 น. ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ กรุงเทพฯWednesday, 18th March 2015


Anusorn, khumpa, Seehanart
07:30
อบรมโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" ประจำปีงบประมาณ 2558 กลุ่มที่ 2 ระหว่างวันที่ 16-27 มี.ค. 58 ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก และ รร.เอเซีย แอร์พอร์ จ.ปทุมธานีThursday, 19th March 2015


Anusorn, khumpa, Seehanart
07:30
อบรมโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" ประจำปีงบประมาณ 2558 กลุ่มที่ 2 ระหว่างวันที่ 16-27 มี.ค. 58 ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก และ รร.เอเซีย แอร์พอร์ จ.ปทุมธานี
panist
09:00
ประชุมกรม ณ ภูเก็ต
Panist
13:00
ประชุมศวก.Friday, 20th March 2015


Anusorn, khumpa, Seehanart
07:30
อบรมโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" ประจำปีงบประมาณ 2558 กลุ่มที่ 2 ระหว่างวันที่ 16-27 มี.ค. 58 ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก และ รร.เอเซีย แอร์พอร์ จ.ปทุมธานี
Panist
09:00
เวลา 09.00-12.00 น. ประชุมกรมฯและทบทวนโดยฝ่ายบริหารระดับกรมฯ(อธิบดี รองอธิบดี และ QMR)ณ ศวก.ภูเก็ตSaturday, 21st March 2015


Anusorn, khumpa, Seehanart
07:30
อบรมโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" ประจำปีงบประมาณ 2558 กลุ่มที่ 2 ระหว่างวันที่ 16-27 มี.ค. 58 ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก และ รร.เอเซีย แอร์พอร์ จ.ปทุมธานีSunday, 22nd March 2015


Anusorn, khumpa, Seehanart
07:30
อบรมโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" ประจำปีงบประมาณ 2558 กลุ่มที่ 2 ระหว่างวันที่ 16-27 มี.ค. 58 ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก และ รร.เอเซีย แอร์พอร์ จ.ปทุมธานีMonday, 23rd March 2015


Anusorn, khumpa, Seehanart
07:30
อบรมโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" ประจำปีงบประมาณ 2558 กลุ่มที่ 2 ระหว่างวันที่ 16-27 มี.ค. 58 ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก และ รร.เอเซีย แอร์พอร์ จ.ปทุมธานีTuesday, 24th March 2015


Anusorn, khumpa, Seehanart
07:30
อบรมโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" ประจำปีงบประมาณ 2558 กลุ่มที่ 2 ระหว่างวันที่ 16-27 มี.ค. 58 ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก และ รร.เอเซีย แอร์พอร์ จ.ปทุมธานีWednesday, 25th March 2015


Anusorn, khumpa, Seehanart
07:30
อบรมโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" ประจำปีงบประมาณ 2558 กลุ่มที่ 2 ระหว่างวันที่ 16-27 มี.ค. 58 ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก และ รร.เอเซีย แอร์พอร์ จ.ปทุมธานี
Panist
07:30
ประชุมกรมตั้งแต่วันที่ 25-27 ก.พ. 2558 ณ โรงแรมรีสอร์ทธรรมชาติอ่างข่าง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ALL ITC
08:30
ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 23Thursday, 26th March 2015


Anusorn, khumpa, Seehanart
07:30
อบรมโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" ประจำปีงบประมาณ 2558 กลุ่มที่ 2 ระหว่างวันที่ 16-27 มี.ค. 58 ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก และ รร.เอเซีย แอร์พอร์ จ.ปทุมธานี
ALL ITC
08:30
ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 23Friday, 27th March 2015


Ananya+Napaporn+Rungnapa
07:00
สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งปท.เชิญเข้าสัมมนาทางวิชาการเรื่องการป้องปรามการทุจริต ลดความเสี่ยง และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานพัสดุภาครัฐ วันที่ 27-28 มี.ค. 2558 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน อำเภอสัตหีบ จ.ชลบุรี
Anusorn, khumpa, Seehanart
07:30
อบรมโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" ประจำปีงบประมาณ 2558 กลุ่มที่ 2 ระหว่างวันที่ 16-27 มี.ค. 58 ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก และ รร.เอเซีย แอร์พอร์ จ.ปทุมธานี
ALL ITC
08:30
ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 23Saturday, 28th March 2015


Ananya+Napaporn+Rungnapa
07:00
สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งปท.เชิญเข้าสัมมนาทางวิชาการเรื่องการป้องปรามการทุจริต ลดความเสี่ยง และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานพัสดุภาครัฐ วันที่ 27-28 มี.ค. 2558 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน อำเภอสัตหีบ จ.ชลบุรีMain Page    Log out