รายงานประจำเดือน :       ปี :      
ค้นหาตามรายชื่อ :    
จำนวนวันที่ประชุม  12  วัน
Monday, 1st February 2016


khumpa+Panist
07:30
สรอ.เชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาประชาพิจารณ์การบริการ Big Data ของภาครัฐ (Public Hearing)ในวันที่ 1 ก.พ. 2559 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องสโรชา ชั้น 3 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ ***จองรถ สล.ล้อหมุน 07.30 น.***
Ananya
09:30
สล.บริหาร เชิญประชุมคณะทำงานบริหารจัดการขยะ ในวันที่ 1 ก.พ. 2559 เวลา 09.30 น. ห้อง 501 อาคาร 3 ชั้น 5Tuesday, 2nd February 2016


Panist+Patthama+Juthadit+Kanokpitch+Khumpa
10:30
ประชุมประจำเดือน : เชิญประชุมคณะกรรมการ โครงการแจ้งเตือนภัย 18 ล้าน ในวันที่ 2 ก.พ. 2559 เวลา 10.30 น . ณ ศทส.ห้อง SE-310 อาคาร 1 ชั้น 3Wednesday, 3rd February 2016


Juthadit
08:30
กายภาพบำบัด รพ.ราชวิถี
Pornphitak+Seehanart+Khumpa
13:30
สกช.เชิญประชุมระบบ backoffice ใหม่ กับระบบ NSW 13.30น. ห้องห้อง 501 อาคาร3 ชั้น 5Thursday, 4th February 2016


Juthadit,Pornphitak,Kanokpitphich
10:00
ทดสอบผลิตภัณฑ์ Polycom รุ่นใหม่
ALL ITC
13:00
การตรวจสุขภาพติดตามผลการรักษากับรพ.บ้านแพ้ว ***พบแพทย์และรับยา***ในวันที่ 4 ก.พ. 2559Monday, 8th February 2016


Panist
13:30
บริษัท SVOA ขอเข้ามาแนะนำบริษัทTuesday, 9th February 2016


Arkom, Patthama, Anusorn
10:00
ประชุม คกก. MA ระบบรับส่งตัวอย่างฯ ครั้งที่ 2/2559 ร่วมกับบริษัท ณ ห้องประชุม SE-310 ชั้น 3 อาคาร 1 เวลา 10.00-12.00 น.Wednesday, 10th February 2016


Juthadit+Panist
08:00
สล.บริหารฯ เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ในวันที่ 10-12 ก.พ. 2559 เวลา 08.00-16.30 น. ห้อง801 อาคาร 8 ชั้น 8
Chutima+Seehanart
09:00
กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนฯ เชิญประชุมปฏิบัติการพัฒนาคลังความรู้สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 10 ก.พ. 2559 ห้องประชุม5 ชั้น 9 เวลา 09.00-16.30 น.อาคารสนับสนุนบริการสุขภาพ ***หนังสือจากกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เชิญชุติมา โดยตรง***Thursday, 11th February 2016


Juthadit+Panist
08:00
สล.บริหารฯ เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ในวันที่ 10-12 ก.พ. 2559 เวลา 08.00-16.30 น. ห้อง801 อาคาร 8 ชั้น 8
Ananya
09:30
สล.บริหารฯ เชิญประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ในวันที่ 11 ก.พ.2559 เวลา 09.30-13.00 น.ห้อง 501 อาคาร 3 ชั้น 5
Juthadit+Panist
13:30
สป.สธ.เชิญประชุมเพื่อพิจารณารายละเอียดอุปกรณ์เครือข่ายและคอมพิวเตอร์ ในวันที่ 11 ก.พง 2559 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมศทส.สป.อาคาร 2 ชั้น1 ตึกสป.
Juthadit Pornphitak Kanokpitch
9:30
แจ้งประชุมและดำเนินการบำรุงรักษาเครื่องควบคุมอุปกรณ์ระบบประชุมทางไกลโครงการสัญญาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ควบคุมระบบประชุมทางไกล (Video Conference)Friday, 12th February 2016


Juthadit+Panist
08:00
สล.บริหารฯ เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ในวันที่ 10-12 ก.พ. 2559 เวลา 08.00-16.30 น. ห้อง801 อาคาร 8 ชั้น 8Monday, 15th February 2016


Arkom+Ananya
08:30
ชมรมกรีฑา กระทรวงฯ เชิญประชุมวันที่ 15 ก.พ.2559 ณ ห้องประชุมกองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ อาคาร 7 ชั้น 7 กรมอนามัย <<เลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด>>
Ananya+Rungnapa
08:30
ฝ่ายคลัง สล.เชิญเข้ารับการอบรม เรื่องการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน การคลังของส่วนราชการ วันที่ 15-16 ก.พ. 2559 ณ โรงแรมที เค พาเลซ กรุงเทพฯ
Pornpitak Chutima Chanisa Seehanart Khumpa
10:30
ขอเชิญประชุมประจำเดือน โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารงานทั่วไป ห้องประชุม ศทส ชั้น 8อาคาร 9Tuesday, 16th February 2016


Ananya+Rungnapa
08:30
ฝ่ายคลัง สล.เชิญเข้ารับการอบรม เรื่องการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน การคลังของส่วนราชการ วันที่ 15-16 ก.พ. 2559 ณ โรงแรมที เค พาเลซ กรุงเทพฯThursday, 18th February 2016


All ITC
08:30
Audit ISO 9000:2015 (สาวิตรี, อุบลวรรณ)
Panist
08:30
สมป.เชิญเป็นเกียรติในพิธีเปิดการสัมมนา เรื่องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประเมินผลตรวจวิเคราะห์จากองค์กรภายนอก ในวันที่ 18 ก.พ. 2559 เวลา 08.30 น.ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯMain Page    Log out