รายงานประจำเดือน :       ปี :      
ค้นหาตามรายชื่อ :    
จำนวนวันที่ประชุม  17  วัน
Tuesday, 1st April 2014


Pornphitak+Kanokpich
08:30
สล.พัสดุเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ" การบริหารงานพัสดุ สำหรับบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ "ในวันที่ 1-2 เม.ย. 2557 ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรีWednesday, 2nd April 2014


All ITC
07:00
กำหนดการตรวจสุขประจำปี 2557 วันที่ 2-3 เม.ย. 2557 เวลา 07.00-10.30 น.ณ อาคาร 2 และ 3****เฉพาะข้าราชการ+ลจป.***
Pornphitak+Kanokpich
08:30
สล.พัสดุเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ" การบริหารงานพัสดุ สำหรับบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ "ในวันที่ 1-2 เม.ย. 2557 ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี
Arkom,Juthadit
08:30
ตรวจสอบระบบสารสนเทศ ศวก.ที่ 11/1 ภูเก็ต (เลื่อน)
Panist
09:30
ประชุมคณะกรรมการอนุกรรมการฝ่ายวิชาการและประเมินผลงานวิชาการในการจัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่2/2557 เวลา 09.30-12.30 ห้อง 501 อาคาร 3 ชั้น 5
Juthadit,Patthama,Chanisa
13:30
ประชุมคณะกรรมการตรวจรับสายสื่อสารเดือน มี.ค.57Thursday, 3rd April 2014


All ITC
07:00
กำหนดการตรวจสุขประจำปี 2557 วันที่ 2-3 เม.ย. 2557 เวลา 07.00-10.30 น.ณ อาคาร 2 และ 3****เฉพาะข้าราชการ+ลจป.***
Arkom,Juthadit
08:30
ตรวจสอบระบบสารสนเทศ ศวก.ที่ 11/1 ภูเก็ต (เลื่อน)
All ITC
08:30
Morning Talk & KM (เลื่อน)
Arkom
13:30
ประชุมพัสดุ วันที่ 3 เม.ย. 2557 เวลา 13.30 น. ห้อง 614/1 อาคาร 3 ชั้น 6Friday, 4th April 2014


Arkom,Juthadit
08:30
ตรวจสอบระบบสารสนเทศ ศวก.ที่ 11/1 ภูเก็ต (เลื่อน)
Pornphitak
09:00
ทดสอบการเชื่อมต่อ Network ระบบ NSW ระหว่าง Server กรมวิทฯ-กรมศุลฯ (Ping,Telnet) -> 9:30 - 12:00น.
ทดสอบการรับ-ส่งข้อมูล ส่วน ebXML Gateway (ping-pong ,Loopback ) -> 13:00 - 16:00น. ครั้งที่ 2
ALL ITC
09:30
เชิญประชุมเพื่อสรุปผลการตรวจประเมินในวันที่ 3 เมษายน 2557 และทบทวนการปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดของเอกสาร สำหรับเตรียมการตรวจประเมินครั้งต่อไป ห้องประชุม SE-310 เวลา 09.30-12.00 น.
Arkom
13:30
กองสุขภาพฯกรมสนับสนุนฯ เชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาข้อมูลสุขภาพตามนโยบายการพัฒนาประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ ในวันที่ 4 เม.ย. 2557 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักบริหาร อาคาร 7 ชั้น 5 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสธ.Tuesday, 8th April 2014


Arkom
07:00
สกช.เชิญประชุมกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ วันที่ 8 เม.ย. 2557 ห้องประชุมสกช. อาคาร 3 ชั้น 6(ไม่ได้บอกเวลามา)
Juthadit
10:30
เปิดซองเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 2 เครื่อง ของศวก.ที่ 4 นนทบุรี เวลา 10.30 น.ห้อง 614/1 อาคาร 3 ชั้น 6
All ITC - ISO9001
16:30
การจัดทำเอกสารคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO9001:2008 - กำหนดการจัดส่ง WI + JOB DescriptionWednesday, 9th April 2014


Arkom
08:00
ก.พ.ร.เชิญคุณอาคม (โดยตรง-ต้นเรื่องอยู่ที่อาคม) เรื่องตรวจประเมินฯ วันที่ 9 เม. ย.2557 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค (อาคมร่วมเดินทางกับคณะเวลาล้อหมุน 07.30 น.หน้าอาคาร 3)
Juthadit
08:30
ลาพักผ่อน
Pornphitak, Chutima, Chanisa
09:30
เชิญประชุมคณะกรรมการโครงการบำรุงรักษาระบบบริหารงานทั่วไป ในวันพุธที่ 9 เมษายน 2557 เวลา 09:30 น. ณ ห้องประชุม SE-310 ศทส. อาคาร 1 ชั้น 3 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ค่ะ
Pornphitak
13:30
ติดตั้งระบบ NSW และนำเสนอการทำงานของระบบ NSW ตั้งแต่การป้อนข้อมูล,จำลองการส่ง,จำลองคำตอบกลับมายังระบบจากบ.CDS ร่วมกับ สกช ห้อง 9810Thursday, 10th April 2014


ISO9001
06:00
อนุมัติใช้เอกสารฉบับจริง (ตามแผนดำเนินงานจัดทำเอกสารคุณภาพของกรม) กำหนดวันที่ 10 เม.ย.57
arkom+patthama+juthadit+borrirak
10:00
ตรวจรับ service online
All ITC+Panist
12:00
สล.เชิญร่วมพิธีรดน้ำขอพรผู้อาวุโสเนื่องในวันสงกรานต์ ในวันที่ 10 เม.ย. 2557 ณ บริเวณโถงหน้าอาคาร 2-3 กรมวิทย์ ***เปลี่ยนสถานที่เป็นห้อง 801 อาคาร 8 ชั้น 8 ***Friday, 11th April 2014


Panist
08:30
สป.สธ.เชิญประชุมปรึกษาหารือเรื่องการดำเนินการกลไก และกระบวนการธรรมาภิบาลกระทรวงสธ. ในวันที่ 11 เม.ย. 2557 เวลา 09.30-12.00 น.ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้น 2 อาคาร 1 สป.สธ.
Panist
11:30
ขอเชิญร่วมสุขสันต์วันเกิดท่านรองวันชัย ณ ห้องท่านรองวันชัย (คุณกุ้งหน้าห้องเป็นผู้โทรแจ้ง โอ๋เป็นผู้ลงนัด)
All ITC - ISO9001
16:30
การจัดทำเอกสารคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO9001:2008 - กำหนดการจัดส่งผลการตรวจสอบ SOP และ WI และแจ้งผู้รับผิดชอบอย่างเป็นทางการ (มีหลักฐานอ้างอิง) โดยสรุปเป็นลายลักษณ์อักษร (พิมพ์ส่งทาง E-mail) ภายในวันที่ 11 เม.ย. 57 เวลา 16.30 น.Thursday, 17th April 2014


All ITC
13:30
เชิญผู้สนใจเข้าฟัง บริษท openserve นำเสนอระบบ OKMS ณ ห้องประชุม SE-310 ชั้น 3 อาคาร 1 ศทส. / โปรดแจ้งชื่อที่ ชุติมา ค่ะMonday, 21st April 2014


Patthama+Chutima
08:30
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง"การจัดทำ TOR และการบริหารสัญญาให้มีประสิทธิภาพและการจัดทำบัญชี รับ-จ่าย ของโครงการตามประกาศ ป.ป.ช." วันที่ 21-22 เมษายน 2557 ณ โรงแรมเสนาเพลส กทม. (เลื่อน)
All ITC - ISO9001
09:30
ประชุม ISO9001:2008 เพื่อรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (Internal Audit:IA) ของ ศทส. ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุม SE-310 อ.1 ช.3 เวลา 09.30น.(เดิมเป็นตอนบ่าย ผอ.ขอเลื่อนเป็นเช้าค่ะ)
Ananya
09:30
คณะทำงานตรวจประเมินคุณภาพภายใน ISO เชิญประชุมวันที่ 21 เม.ย. 2557 เวลา 09.30 น. ห้อง 301 อาคาร 3 ชั้น 3Tuesday, 22nd April 2014


Patthama+Chutima
08:30
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง"การจัดทำ TOR และการบริหารสัญญาให้มีประสิทธิภาพและการจัดทำบัญชี รับ-จ่าย ของโครงการตามประกาศ ป.ป.ช." วันที่ 21-22 เมษายน 2557 ณ โรงแรมเสนาเพลส กทม. (เลื่อน)
Ananya+Patthama+Somsak
08:30
สล.บริหารฯจัดอบรมบุคลากรเพื่อพัฒนาความรู้และปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานภายใต้พรบ.อนุรักษ์พลังงาน ในวันที่22 เม.ย. 2557 เวลา 09.00-16.30 น. ห้อง 801 อาคาร 8 ชั้น 8
Panist, Chanisa - SENAC Working Group 1-2557
09:00
ประชุมคณะทำงานด้านการให้ชื่อและรหัสครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (SENAC Working Group) ครั้งที่ 1/2557
Ananya
13:30
สล.บริหารฯ เชิญประชุมคณะกก.ควบคุมภายใน วันที่ 22 เม.ย. 2557 เวลา 13.30 น.ห้อง 301 อาคาร 3 ชั้น 3Wednesday, 23rd April 2014


Arkom,Juthadit
08:30
ตรวจสอบระบบสารสนเทศ ศวก.ที่ 12 สงขลา
Ananya+Rungnapa+Veerawan
08:30
สล.บริหารฯเชิญอบรมด้านการบริหารงานบุคคล การเงิน การคลังและพัสดุ วันที่ 23-25 เม.ย. 2557 เวลา 08.30-16.30 น.ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี
Panist
08:30
ประชุมกรม วันที่23-25 เม.ย. 2557 ณ โรงแรมอันดามัน เอมเบรซ รีสอร์ทแอนด์สปา จ.ภูเก็ตThursday, 24th April 2014


Arkom,Juthadit
08:30
ตรวจสอบระบบสารสนเทศ ศวก.ที่ 12 สงขลา
Patthama,kanokpit,Pornphitak,Chutima,Phollawat
08:30
ตรวจสอบระบบสารสนเทศ ศวก.ที่ 6 ชลบุรี
Rungnapa
08:30
อบรมการบริหารการเงิน การคลัง โรงแรมเสนาเพส กรุงเทพ
Ananya+Veerawan
08:30
สล.บริหารฯเชิญอบรมด้านการบริหารงานบุคคล การเงิน การคลังและพัสดุ วันที่ 23-25 เม.ย. 2557 เวลา 08.30-16.30 น.ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี
Panist
08:30
ประชุมกรม วันที่23-25 เม.ย. 2557 ณ โรงแรมอันดามัน เอมเบรซ รีสอร์ทแอนด์สปา จ.ภูเก็ตFriday, 25th April 2014


Patthama,kanokpit,Pornphitak,Chutima,Phollawat
08:30
ตรวจสอบระบบสารสนเทศ ศวก.ที่ 6 ชลบุรี
Rungnapa
08:30
อบรมการบริหารการเงิน การคลัง โรงแรมเสนาเพส
Ananya+Veerawan
08:30
สล.บริหารฯเชิญอบรมด้านการบริหารงานบุคคล การเงิน การคลังและพัสดุ วันที่ 23-25 เม.ย. 2557 เวลา 08.30-16.30 น.ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี
Ananya+Veerawan
08:30
สล.บริหารฯเชิญอบรมด้านการบริหารงานบุคคล การเงิน การคลังและพัสดุ วันที่ 23-25 เม.ย. 2557 เวลา 08.30-16.30 น.ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี
Panist
08:30
ประชุมกรม วันที่23-25 เม.ย. 2557 ณ โรงแรมอันดามัน เอมเบรซ รีสอร์ทแอนด์สปา จ.ภูเก็ตMonday, 28th April 2014


Arkom,Juthadit
08:30
ตรวจสอบระบบสารสนเทศ ศวก.ที่ 11/1 ภูเก็ต
Panist
13:30
หนังสือแจ้งมาจากสป.เรื่องการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานกลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพของรองปลัดก.สธ.ครั้งที่ 3/2557 ปี2557 ในส่วนของกรมวิทย์กำหนดวันที่ 28 เม.ย. 2557 เวลา 13.30 น. ห้องประชุม 301 อาคาร 3 ชั้น 3 ***หนังสือแจ้งเวียนทุกๆกอง มาจากสล.บริหารฯ กรมวิทย์***Tuesday, 29th April 2014


Arkom,Juthadit
08:30
ตรวจสอบระบบสารสนเทศ ศวก.ที่ 11/1 ภูเก็ตWednesday, 30th April 2014


Arkom,Juthadit
08:30
ตรวจสอบระบบสารสนเทศ ศวก.ที่ 11/1 ภูเก็ต
All ITC
08:30
จัดอบรมกฎหมายคอมพิวเตอร์Main Page    Log out