รายงานประจำเดือน :       ปี :      
ค้นหาตามรายชื่อ :    
จำนวนวันที่ประชุม  17  วัน
Monday, 2nd April 2018


Juthadit
12:00
ควบคุมกำกับบริษัทเทคโนวเลจฯ ทำความสะอาดตู้กระจายสัญญาณอุปกรณ์เครือข่ายอาคาร 14
All ITC - Lecturer5: Pornphitak+Juthadit, Chutima
13:30
กิจกรรมพบกันยามเช้าทุกวันอังคาร กับ KM Day (ประชุมทีมงานจัดการความรู้ ศทส.) เล่าเรื่องครั้งที่ 5 วันที่ 2 เม.ย. 61 เวลา 13.30-16.30 น. วิทยากร SmartDI: พรพิทักษ์+จุฑาฑิตย์ / เรื่องเล่าเร้าพลัง: ชุติมา ณ ห้องประชุม SE-310 ศทส. ชั้น 3 อาคาร 1 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ / ผู้บันทึก: ชนิสา
Panist
14:00
ขอเชิญประชุมคณะดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หมวด 6 วันที่ 2 เม.ย. 2561 เวลา 14.00-16.30 น. ห้อง 314 ชั้น 3 อาคาร 14//หนังสือเชิญจากก.พ.ร.//Tuesday, 3rd April 2018


Patthama
08:30
เข้าร่วมโครงาการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสารสนเทศ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ กรมวิทย์ ภายใต้หลักสูตร Microsoft Powerpoint Advance (รุ่นที่ 1) วันที่ 3-4 เมษายน 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 805 อาคาร 8 ชั้น 8//หนังสือเชิญจากผน.
Panis+Juthadit+Ananya+Patthama+Chutima+Chanisa+Pornphitak+Seehanart
08:30
เข้าร่วมโครงการอบรมการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในวันที่ 3 เม.ย.2561 ห้อง 110 ชั้น 1 อาคาร 14
ALL ITC
13:30
ประชุมศูนย์ (เลื่อนอย่างไม่มีกำหนด)
Panist, Pornphitak, Seehanart
13:30
ประชุมกรรมการตรวจรับ NSW เฟส 2 ครั้งที่ 5 กับการเงินของกรมฯ ห้องประชุม สมป ชั้น 5 อาคาร 14Wednesday, 4th April 2018


Patthama
08:30
เข้าร่วมโครงาการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสารสนเทศ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ กรมวิทย์ ภายใต้หลักสูตร Microsoft Powerpoint Advance (รุ่นที่ 1) วันที่ 3-4 เมษายน 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 805 อาคาร 8 ชั้น 8//หนังสือเชิญจากผน.
Chanisa
08:30
นัดบริษัท TECHEX สำรวจระบบงานและฐานข้อมูลตามโครงการบำรุงรักษาระบบบริหารงานทั่วไป
Panist
14:00
ขอเชิญประชุมคณะทำงานติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1/2561 ในวันที 4 เม.ย. 2561ห้อง 314 ชั้น 3 อาคาร 14 เวลา 14.00-16.30 น.//จาก หน.กพร. //Friday, 6th April 2018


Holiday - วันจักรี (Chakri Memorial Day)
06:00
วันหยุดราชการ - วันจักรี (Chakri Memorial Day)Tuesday, 10th April 2018


Panist
08:30
เชิญประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 10 เม.ย.2561 ห้อง 110 อาคาร 14ชั้น 1 //หนังสือเชิญจากผน.//
Seehanart
08:30
ประชุมพิจารณาแนวทางการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลในรูปแบบ B2G ผ่านระบบ NSW ณ กรมศุลกากรThursday, 12th April 2018


Holiday - วันหยุดพิเศษ วันสงกรานต์ (Songkran Festival Day)
06:00
วันหยุดพิเศษ จากมติ ครม. - วันสงกรานต์ (Songkran Festival Day) - ครม. ลงมติ เพิ่มวันหยุดสงกรานต์ 2561 เป็น 5 วัน วันที่ 12-16 เมษายน 2561Friday, 13th April 2018


Holiday - วันสงกรานต์ (Songkran Festival Day)
06:00
วันสงกรานต์ (Songkran Festival Day) - ครม. ลงมติ เพิ่มวันหยุดสงกรานต์ 2561 เป็น 5 วัน วันที่ 12-16 เมษายน 2561Monday, 16th April 2018


Holiday - ชดเชย วันสงกรานต์ (Songkran Festival Day)
06:00
วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ (Songkran Festival Day) - ครม. ลงมติ เพิ่มวันหยุดสงกรานต์ 2561 เป็น 5 วัน วันที่ 12-16 เมษายน 2561
Panist
07:30
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปและสังเคราะห์จัดทำข้อเสนอในการพัฒนาประเด็นปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข ในวันที 16-19 เม.ย.2561 ณ วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข (หลวงพ่อปิ่นอุปถัมภ์ ) อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม และกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี//หนังสือจาก สถาบันพระบรมราชชนก สป.//Tuesday, 17th April 2018


Panist
07:30
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปและสังเคราะห์จัดทำข้อเสนอในการพัฒนาประเด็นปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข ในวันที 16-19 เม.ย.2561 ณ วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข (หลวงพ่อปิ่นอุปถัมภ์ ) อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม และกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี//หนังสือจาก สถาบันพระบรมราชชนก สป.//
Seehanart
10:00
คุยรายละเอียด server กับบริษัท TechexWednesday, 18th April 2018


Panist
07:30
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปและสังเคราะห์จัดทำข้อเสนอในการพัฒนาประเด็นปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข ในวันที 16-19 เม.ย.2561 ณ วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข (หลวงพ่อปิ่นอุปถัมภ์ ) อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม และกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี//หนังสือจาก สถาบันพระบรมราชชนก สป.//
Patthama
08:00
โครงการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการสำหรับผู้บริหารภายใต้หลักสูตร "นักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (นบส.ส) (Mini Master of Management in Health: Mini M.M.)" ครั้งที่ 2 วันที่ 18-19 เมษายน เวลา 8.00-17.00 ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 อาคาร 8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
All ITC - Lecturer6: Butsarakham+Chanisa, Juthadit
09:30
กิจกรรมพบกันยามเช้าทุกวันอังคาร กับ KM Day (ประชุมทีมงานจัดการความรู้ ศทส.) เล่าเรื่องครั้งที่ 6 วันที่ 18 เม.ย. 61 เวลา 09.30-12.00 น. วิทยากร SmartDI: บุษราคัม+ชนิสา / เรื่องเล่าเร้าพลัง: จุฑาฑิตย์ ณ ห้องประชุม SE-310 ศทส. ชั้น 3 อาคาร 1 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ / ผู้บันทึก: ชนิสาThursday, 19th April 2018


Panist
07:30
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปและสังเคราะห์จัดทำข้อเสนอในการพัฒนาประเด็นปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข ในวันที 16-19 เม.ย.2561 ณ วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข (หลวงพ่อปิ่นอุปถัมภ์ ) อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม และกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี//หนังสือจาก สถาบันพระบรมราชชนก สป.//
Patthama
08:00
โครงการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการสำหรับผู้บริหารภายใต้หลักสูตร "นักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (นบส.ส) (Mini Master of Management in Health: Mini M.M.)" ครั้งที่ 2 วันที่ 18-19 เมษายน เวลา 8.00-17.00 ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 อาคาร 8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์Friday, 20th April 2018


Arkom, Patthama, Chanisa - คกก. MA iLab
13:30
ประชุม คกก.ตรวจรับฯ ครั้งที่ 5/2561 ประจำเดือน มี.ค. 61 ในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม SE-310 ศทส. ชั้น 3 อาคาร 1 เวลา 13.30-16.30 น. (พร้อมรายงานความก้าวหน้าในระบบ DOC ต่อไป)
Juthadit+Chutima+Seehanart
13:30
บริษัทเทคโนวเลจ คอนซัลติง จำกัด นัดประชุมโครงการ MA Network ประจำเดือน มีนาคม 2561 งปม.61Monday, 23rd April 2018


Juthadit
10:30
บำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS)บริษัท บีที คอนเน็ค จำกัด
Panist
13:30
คณะกก.พิจารณากรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ เชิญประชุม เพื่อพิจารณาจัดสรรตำแหน่งพนักงานราชการ ในวันที่ 23 เม.ย. 2561 ห้อง 722 อาคาร 14 ชั้น 7
Pornphitak, Seehanart
13:30
ประชุมเรื่อง พัฒนาระบบ NSW เฟส 2 เชื่อมกับ e-Form กรมศุลกากร
Juthadit,Chutima,Sihanart
14:00
ประชุมคณะกรรมการตรวจรับบำรุงรักษาระบบประชุมทางไกลTuesday, 24th April 2018


All ITC - Lecturer7: Patthama+Kanokphich, Butsarakham
08:30
กิจกรรมพบกันยามเช้าทุกวันอังคาร กับ KM Day (ประชุมทีมงานจัดการความรู้ ศทส.) เล่าเรื่องครั้งที่ 7 วันที่ 24 เม.ย. 61 เวลา 08.30-09.30 น. วิทยากร SmartDI: ปัทมา+กนกพิชญ์ / เรื่องเล่าเร้าพลัง: บุษราคัม ณ ห้องประชุม SE-310 ศทส. ชั้น 3 อาคาร 1 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ / ผู้บันทึก: ชนิสา
Ananya+Patthama
08:30
อบรมผู้ตรวจติดตามภายใน ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 วันที่ 24-25 เม.ย. 2561 เวลา 08.30 -16.30 น. ห้อง 110 ชั้น 1 อาคาร 14//หนังสือเชิญมาจากสสว.//
Seehanart
08:30
อบรม Auditor ห้อง 110Wednesday, 25th April 2018


All Head
08:30
DIO วันที่ 25-27 เมย. 61
Ananya+Patthama
08:30
อบรมผู้ตรวจติดตามภายใน ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 วันที่ 24-25 เม.ย. 2561 เวลา 08.30 -16.30 น. ห้อง 110 ชั้น 1 อาคาร 14//หนังสือเชิญมาจากสสว.//
Seehanart
08:30
อบรม Auditor ห้อง 110Thursday, 26th April 2018


All Head
08:30
DIO วันที่ 25-27 เมย. 61
arkom
10:30
ประชุม คกก.เปิดซองพิจารณาผลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้บริการเครื่องแม่ข่ายและระบบบริหารจัดการข้อมูล 26-27 เม.ย.61 เวลา 10.00-16.00 น. ณ ห้อง 314 อ.14 ชั้น 3 กองแผนงานและวิชาการ
Juthadit,Patthama,Chutima
14:00
ประชุมคณะกรรมการตรวจรับเช่าระบบสื่อสารข้อมูล บริษัท 3BBFriday, 27th April 2018


All Head
08:30
DIO วันที่ 25-27 เมย. 61
arkom
10:30
ประชุม คกก.เปิดซองพิจารณาผลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้บริการเครื่องแม่ข่ายและระบบบริหารจัดการข้อมูล 26-27 เม.ย.61 เวลา 10.00-16.00 น. ณ ห้อง 314 อ.14 ชั้น 3 กองแผนงานและวิชาการMain Page    Log out