รายงานประจำเดือน :       ปี :      
ค้นหาตามรายชื่อ :    
จำนวนวันที่ประชุม  25  วัน
Monday, 1st May 2017


MA App&DB - Pornphitak, Chanisa, Seehanart
10:30
เรื่อง ขอเชิญประชุมครั้งที่ 4 เรียน ประธานคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบงานและฐานข้อมูล ด้วยทาง บริษัท เคดับบลิว โซลูชั่น จำกัด มีความประสงค์ขอเรียนเชิญคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง ผู้ควบคุมการจ้าง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมครั้งที่ 4 ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม ศทส ชั้น 8 อาคาร 9 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศTuesday, 2nd May 2017


Patthama, Chanisa - Annual Report
11:00
เชิญประชุมจัดทำเล่มรายงานประจำปี 59 ศทส. ร่วมกับ บ.ศูนยฺ์การพิมพ์แก่นจันทร์ จก. เพื่อพิจารณา Draf - รูปเล่มที่ทำ Art พร้อมใบเสนอราคา ในวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560 เวลา 11.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม ศทส. SE-310 อาคาร 1 ชั้น 3 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
arkom,patthama
13:30
ประชุม คณะทำงานตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ของหน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 3/2560 วันอังคารที่2 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 –16.30 น. ณ ห้องประชุม 314 ชั้น 3 อาคาร 14 กองแผนงานและวิชาการWednesday, 3rd May 2017


Arkom, Chanisa, Seehanart
10:00
ศวก.ที่ 3 นครสวรรค์ ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาผ่านระบบ VDO Conference ตามที่ คกก.ประสานงาน ศวก. ได้มีมติเห็นชอบให้ กพว. ของทั้ง 15 ศวก. ดำเนินโครงการ "การพัฒนาสารสนเทศด้านห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อกำหนดมาตรการภาครัฐ งบ 5 แสนบาท ประกอบด้วย 4 กิจกรรม (1) การพัฒนาระบบสารสนเทศการเดินทางไปราชการ(HRD-IS) (2) ระบบสารสนเทศด้านรังสีและเครื่องมือแพทย์ (R-MIS) (3) ระบบสารสนเทศด้านการบริหารวัสดุ (4) การพัฒนาระบบการจัดการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ศวก. ในวันที่ 3 พ.ค. 60 เวลา 10.00-12.00น. <<น้องครีมแจ้งห้อง SE-310 ศทส.>>
Arkom+Patthama+Anusorn
13:30
ประชุมตรวจรับพัสดุโครงการบำรุงระบบสารสนเทศรับตัวอย่าง ประจำเดือนเมษายน ณ ห้องประชุม ศทส.เวลา 13.30-16.00 น //เลื่อนมาจากวันที่ 5/5/60Thursday, 4th May 2017


Panist,Arkom,Pornphitak,Khumpa
13:00
ประชุมปรึกษาหารือเรื่องการพัฒนาระบบแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลเครื่องกำเนิดรังสีทางการแพทย์กับ ปสร่วมกับ บ.Oracle (ทีมสุรพศ) ประเด็นการหารือ Work Flowที่ปรับปรุง ขอบเขตงาน ร่าง TOR และรูปแบบการชำระเงิน ผู้เข้าร่วมประชุมทีมงานจากสำนักรังสีฯ ศทส. กองคลังและพัสดุ และ บ.Oracle ณ ห้องประชุมสำนักรังสีฯ
Panist,Arkom,Pornphitak,Khumpa
9.:00
ประชุมร่วมกับ บ.CDSS (คุณเด่นชัย) ปรึกษาหารือเรื่องโครงแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลเครื่องกำเนิดรังสีทางการแพทย์กับ ปส ประเด็นจัดทำโครงการฯ แผนการดำเนินงานและ ร่าง TOR ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยทีม สำนักรังสีฯ ศทส.และบริษัท CDSS ณ ห้องประชุมสำนักฯFriday, 5th May 2017


arkom,patthama,anusorn
13:30
ประชุมตรวจรับพัสดุโครงการบำรุงระบบสารสนเทศรับตัวอย่าง ประจำเดือนเมษายน ณ ห้องประชุม ศทส.เวลา 13.30-16.00 น //ยกเลิก เปลี่ยนเป็นวันที่ 3/5/60Monday, 8th May 2017


Panist
09:30
ขอเชิญประชุมประเมินผลงานตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วันที่ 8 พ.ค. 2560 เวลา 09.30-12.00 น.ห้องประชุม 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล อาคาร 5 ชั้น 3 ตึกสป.สธ. //จาก สป.สธ.//Tuesday, 9th May 2017


Panist
10:00
คณะกรรมการพิจารณากรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ เชิญประชุมเพื่อพิจารณากรอบอัตรากำลัง ในวันที่ 9 พ.ค. 2560 เวลา 10.00 น.ห้อง314 อาคาร 14 ชั้น 3
Panist+Juthadit+Patthama+Pornphitak+Khumpa
13:30
อย. เชิญประชุมการบูรณาการเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์ ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ อาคาร 1 ชั้น 4 ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (หัวหน้าฝ่ายระบบ/สารสนเทศ/กพว.,พรพิทักษ์ และ คำภา
Juthadit
13:30
คณะทำงานจัดทำแผนการพัฒนากำลังคนกรม ฯ ขอเชิญประชุม เพื่อพิจารณาจัดทำแผนการพัฒนากำลังคนกรมวิทย์ ระดับปริญญาเอก ในวันที่ 9 พ.ค. 2560 เวลา 13.30 น. ห้อง 815 อาคาร 14 ชั้น 8Wednesday, 10th May 2017


Holiday - วันวิสาขบูชา (Visakha Bucha Day)
06:00
วันหยุดราชการ - วันวิสาขบูชา (Visakha Bucha Day)Thursday, 11th May 2017


ALL ITC
13:30
ปธ.KM ศทส. เชิญประชุมเพื่อจัดทำแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้สอดคล้อง ISO 27001:2013 ในวันที่ 11 พ.ค. 2560 เวลา 13.30 น. ห้อง SE-310 อาคาร 1 ชั้น 3Friday, 12th May 2017


Holiday - วันพืชมงคล (Royal Ploughing Ceremony Day)
06:00
วันหยุดราชการ - วันพืชมงคล (Royal Ploughing Ceremony Day)
All ITC - Tour 2560
17:00
12-14 พ.ค. 60 ไปชะอำ-หัวหินSaturday, 13th May 2017


All ITC - Tour
06:00
12-14 พ.ค. 60 ไปชะอำ-หัวหินSunday, 14th May 2017


All ITC - Tour 2560
06:00
12-14 พ.ค. 60 ไปชะอำ-หัวหินMonday, 15th May 2017


Juthadit
09:00
สำนักส่งเสริมดิจิทัล เชิญ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร โครงการส่งเสริมการพัฒนา Applications สำหรับบริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐให้มั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ ในวันที่ 15-19 พ.ค. 2560 ณ บริษัทเอ็นเตอร์ไพร์สรีซอร์สเทรนนิ่ง จำกัด เลขที่ 1 อาคารซิลลิคเฮาส์ ถนนสีลม บางรัก กทม.
Khumpa
10:00
สชพ.เชิญประชุมคณะกรรมการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะโครงการขยายขีดความสามารถโปรแกรมฐานข้อมูลทางคลินิก ศูนย์วิจัยทางคลินิก สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ (ปี 2560) ห้องประชุม อ.2 ชั้น 1 เวลา 10.00 น. (หนังสือเชิญจะส่งมาทีหลัง)Tuesday, 16th May 2017


Ananya+Chutima
08:30
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ระหว่างวันที่ 16 -17 พ.ค. 2560 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ //หนังสือเชิญจากก.พ.ร.//
Pornphitak + Khumpa + Seehanart + Kanokpich
08:30
เดินทางไป ศวก.เชียงใหม่
Juthadit
09:00
สำนักส่งเสริมดิจิทัล เชิญ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร โครงการส่งเสริมการพัฒนา Applications สำหรับบริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐให้มั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ ในวันที่ 15-19 พ.ค. 2560 ณ บริษัทเอ็นเตอร์ไพร์สรีซอร์สเทรนนิ่ง จำกัด เลขที่ 1 อาคารซิลลิคเฮาส์ ถนนสีลม บางรัก กทม.
Panist+Arkom
09:30
ผน.เชิญประชุมคณะกก.บริหารจัดการองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมกรมวิทย์ ครั้งที่ 2/2560 ในวันที่ 16 พ.ค.2560 เวลา 09.30-14.30 น. ห้อง 314 ชั้น 3 อาคาร 14
Arkom+Puthama+Anusorn
13:30
ประชุมตรวจรับระบบรับส่งตัวอย่าง ห้องรประชุม se310
Panist+Arkom
13:30
สรส.เชิญประชุมเพื่อหารือการขอใบอนุญาตการครอบครองเครื่องกำเนิดรังสีการแพทย์ วันที่ 16 พ.ค. 2560 เวลา 13.30-16.30 น.ณ ห้องประชุมสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติWednesday, 17th May 2017


Arkom+Patthama
08:00
ผน.เชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนนักปฏิบัติบริหารแผนงานยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี 2560 ระหว่างวันที่ 17-19 พ.ค. 2560 ณ โรงแรมพาวิลเลี่ยม ริมแคว รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี
Somsak
08:00
เข้าร่วมงาน TrueBusiness Forum 2017 "smart Thailand 4.0" วันที่ 17 พ.ค. 2560 เวลา 08.00-17.00 น. ณ ศุนย์การค้าสยามพารากอน ห้อง รอยัลพารากอนฮอลล์ ชั้น 5 // หนังสือเชิญจากบริษัท truebusiness//
Ananya+Chutima
08:30
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ระหว่างวันที่ 16 -17 พ.ค. 2560 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ //หนังสือเชิญจากก.พ.ร.//
Pornphitak + Khumpa + Seehanart + Kanokpich
08:30
เดินทางไป ศวก.เชียงใหม่
Juthadit
09:00
สำนักส่งเสริมดิจิทัล เชิญ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร โครงการส่งเสริมการพัฒนา Applications สำหรับบริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐให้มั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ ในวันที่ 15-19 พ.ค. 2560 ณ บริษัทเอ็นเตอร์ไพร์สรีซอร์สเทรนนิ่ง จำกัด เลขที่ 1 อาคารซิลลิคเฮาส์ ถนนสีลม บางรัก กทม.Thursday, 18th May 2017


Arkom+Patthama
08:00
ผน.เชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนนักปฏิบัติบริหารแผนงานยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี 2560 ระหว่างวันที่ 17-19 พ.ค. 2560 ณ โรงแรมพาวิลเลี่ยม ริมแคว รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี
Pornphitak + Khumpa + Seehanart + Kanokpich
08:30
เดินทางไป ศวก.เชียงใหม่
Juthadit
09:00
สำนักส่งเสริมดิจิทัล เชิญ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร โครงการส่งเสริมการพัฒนา Applications สำหรับบริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐให้มั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ ในวันที่ 15-19 พ.ค. 2560 ณ บริษัทเอ็นเตอร์ไพร์สรีซอร์สเทรนนิ่ง จำกัด เลขที่ 1 อาคารซิลลิคเฮาส์ ถนนสีลม บางรัก กทม.
Juthadit,Chutima,Kanokpitch
10:30
บริษัท Zenith Comp นำเสนอระบบ Clear PassFriday, 19th May 2017


Arkom+Patthama
08:00
ผน.เชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนนักปฏิบัติบริหารแผนงานยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี 2560 ระหว่างวันที่ 17-19 พ.ค. 2560 ณ โรงแรมพาวิลเลี่ยม ริมแคว รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี
Pornphitak + Khumpa + Seehanart + Kanokpich
08:30
เดินทางไป ศวก.เชียงใหม่
Panist
09:00
กองแผนงานและวิชาการ ขอเชิญประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ ในวันศุกร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐–๑๒.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๑๐ ชั้น ๑ อาคาร ๑๔
Juthadit
09:00
สำนักส่งเสริมดิจิทัล เชิญ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร โครงการส่งเสริมการพัฒนา Applications สำหรับบริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐให้มั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ ในวันที่ 15-19 พ.ค. 2560 ณ บริษัทเอ็นเตอร์ไพร์สรีซอร์สเทรนนิ่ง จำกัด เลขที่ 1 อาคารซิลลิคเฮาส์ ถนนสีลม บางรัก กทม.Monday, 22nd May 2017


Juthadit+Pornphitak+Kanokpich
09:30
บจก.เนอฟ&ไนน แจ้งเช้าประชุมและดำเนินการ บำรุงรักษาเครื่องควบคุมอุปกรณ์ระบบประชุมทางไกล ประจำเดือน พ.ค. 60 ระหว่างเวลา 09.30-16.30น.(ตรวจสอบระบบ),(ประชุม 10.30-12.00)เลื่อนไปเป็นวันที่ 22 พ.ค.60 เวลา 10.30-12.00 น.
Panist
09:30
คณะทำงานจัดทำแผนการพัฒนากำลังคนกรม ฯในระดับปริญญาเอก เชิญประชุม ในวันที่ 22 พ.ค. 2560 เวลา 09.30 น. ห้อง 815 อาคาร 14 ชั้น 8
Panist+Juthadit+kanokphich+chutima+All ITC
10:00
บ.monster นำเสนออุปกรณ์ Dbute Conference และ Veam
Juthadit+Pornpitak+Kanokpich
10:30
BT connect แจ้งกำหนดการตรวจเช็คบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟ ในวันที่ 22 เดือน พ.ค. 60 เวลา 10.30-16.00 น
Juthadit+Patthama+Chutima
14:00
3BB ขอนัดประชุมโครงการสื่อสารข้อมูลประจำเดือน พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00-15.00 น.(เลื่อนจาก 15 พ.ค.60Tuesday, 23rd May 2017


Juthadit
08:30
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การตรวจการจ้าง การควบคุมงานก่อสร้างและการประมาณราคางานก่อสร้าง
Panis+Arkom+Juthadit+Ananya
08:30
ผน.เชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การตรวจการจ้าง การควบคุมงานก่อสร้างและการประมาณราคางานก่อสร้าง ในวันที่ 23 พ.ค. 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ห้องประชุม110 อาคาร 14 ชั้น 1Wednesday, 24th May 2017


Juthadit
08:30
การฝึกที่บังคับการ (CPX) ผ่าน Web EOC Conference ของศูนย์เตือนภัย ฯ ณ ที่ตั้งหน่วยงาน ศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Public Health Emergency Operation Center : PHEOC)
Khumpa + Narongchai + Somsak + Kanokphich
08:30
เดินทางไปราชการ โครงการติดตามการใช้ระบบงานศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์Thursday, 25th May 2017


ALL ITC
07:00
ตรวจสุขภาพขรก.+ลจป.ในวันที่ 25-26 พ.ค. 2560 เวลา 07.00-11.00 น. บริเวณห้อง 101 อาคาร 14 ชั้น 1
Juthadit
08:30
การฝึกที่บังคับการ (CPX) ผ่าน Web EOC Conference ของศูนย์เตือนภัย ฯ ณ ที่ตั้งหน่วยงาน ศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Public Health Emergency Operation Center : PHEOC)
Khumpa + Narongchai + Somsak + Kanokphich
08:30
เดินทางไปราชการ โครงการติดตามการใช้ระบบงานศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์Friday, 26th May 2017


ALL ITC
07:00
ตรวจสุขภาพขรก.+ลจป.ในวันที่ 25-26 พ.ค. 2560 เวลา 07.00-11.00 น. บริเวณห้อง 101 อาคาร 14 ชั้น 1
Juthadit
08:30
การฝึกที่บังคับการ (CPX) ผ่าน Web EOC Conference ของศูนย์เตือนภัย ฯ ณ ที่ตั้งหน่วยงาน ศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Public Health Emergency Operation Center : PHEOC)
Khumpa + Narongchai + Somsak + Kanokphich
08:30
เดินทางไปราชการ โครงการติดตามการใช้ระบบงานศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์
Juthadit+Chutima+Seehanart
13:30
เทคโนวเลจขอเชิญประชุมโครงการ ประจำเดือน เมษายน 2560 เวลา13.30-14.30 นMonday, 29th May 2017


Ananya+Patthama
08:00
สล.ฝ่าย จ.เชิญอบรมการเสริมสร้างวินัย และการป้องกันมิให้เกิดการกระทำผิดวินัยสำหรับบุคลากรภาครัฐ วันที่ 29-30 พ.ค. 2560 เวลา 08.00-16.00 น.ห้อง 110 ชั้น 1 อาคาร 14
Juthadit
10:00
บริษัท Zenith Comp ฯ นำระบบบริหารจัดการ IPAM และ DNS Security ทดสอบการใช้งาน (เลื่อนจาก 16 พ.ค.60)Tuesday, 30th May 2017


Ananya+Patthama
08:00
สล.ฝ่าย จ.เชิญอบรมการเสริมสร้างวินัย และการป้องกันมิให้เกิดการกระทำผิดวินัยสำหรับบุคลากรภาครัฐ วันที่ 29-30 พ.ค. 2560 เวลา 08.00-16.00 น.ห้อง 110 ชั้น 1 อาคาร 14Wednesday, 31st May 2017


Patthama,Ananya,Chutima,Chanisa
08:00
เดินทางไปติดตามการใช้งานระบบสารสนเทศของ ศวก.ที่ 9 นครราชสีมาMain Page    Log out