รายงานประจำเดือน :       ปี :      
ค้นหาตามรายชื่อ :    
จำนวนวันที่ประชุม  20  วัน
Monday, 2nd October 2017


Panist
13:30
ก.พ.ร. เชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมวิทย์ ปี 2561 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 2 ต.ค. 2560 เวลา 13.30 - 16.30 น.ห้อง 722 ชั้น 7 อาคาร 14Tuesday, 3rd October 2017


Panist
09:30
ผน.ประชุมการบริหารงบประมาณและการติดตามการใช้จ่ายงบลงทุนประจำปี พ.ศ. 2561 ในวันที่ 3 ต.ค. 2560 เวลา 09.30-13.30 น. ห้อง 722 อาคาร 14Thursday, 5th October 2017


Chanisa - คกก.ตรวจรับระบบ IT สมป.
09:00
สมป. ขอเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจรับโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ สาขาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก (ที่ได้รับอนุมัติจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา) ด้วยเงินบำรุงกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำหรับปีงบประมาณ 2560 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อตรวจรับงาน งวดที่ 3 (ครั้งที่ 3 เพื่อส่งมอบงานคงค้างจาก 25, 28 ก.ย. 60) ในวันที่ 5 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง 712 อาคาร 9 ชั้น 7Friday, 6th October 2017


Panist
09:30
ขอเชิญการประชุมเพื่อพิจารณาตัวชี้วัดตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance Agreement :PA)และตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ(ม.44)ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันที่ 6 ต.ค.2560 เวลา 09.30-13.30 น.// จาก กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร //Monday, 9th October 2017


Khumpa
07:30
เข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ รุ่นที่ 4 ณ โรงแรมใบหยกสกาย 9 ต.ค. 60 8.30-20.00
Chanisa - คกก.ตรวจรับระบบ IT สมป.
08:30
สมป. ขอเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจรับโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ สาขาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก (ที่ได้รับอนุมัติจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา) ด้วยเงินบำรุงกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำหรับปีงบประมาณ 2560 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อตรวจรับงาน งวดที่ 3 (ครั้งที่ 4 เพื่อส่งมอบงานคงค้างจาก 25, 28 ก.ย., 5 ต.ค. 60) ในวันที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 10.30-12.00 น. ณ ห้อง 712 อาคาร 9 ชั้น 7
Panist
09:30
ขอเชิญประชุมหารือดำเนินการระบบบริหารคุรภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 2015 ครั้งที่ 1 วันที่ 9 ต.ค.2560 เวลา 9.30-13.00 น ห้อง 314 // หนังสือจาก กองแผนงานและวิชาการ //
Juthadit
10:30
ศวก.4 นัดหารือตรวจสอบการออกแบบระบบเครือข่าย อาคารแห่งใหม่ สระบุรี
arkom
13:30
ตรวจรับระบบบริหารจัดการความมรู้ และนวตกรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 13.00-16.00 น. ณ ห้อง 9810 อ.9
Juthadit
14:00
ศูนย์พันธุศาสตร์ นัดตรวจสอบการเชื่อมโยงระบบถอดรหัสพันธุกรรม อาคาร 10 ชั้น 8Tuesday, 10th October 2017


Khumpa
07:30
เข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ รุ่นที่ 4 ณ โรงแรมใบหยกสกาย 10 ต.ค. 60 8.30-16.00
Arkom+Juthadit+Pornpitak+Ananya+Pakhaporn
13:30
ประชุมกรรมการ ตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ ห้อง ประชุม SE-310 เวลา 13.30นWednesday, 11th October 2017


Panist+Chanisa+Chutima+Khumpa++Seehanart+Naruporn
08:30
ก.พ.ร.เชิญเข้าโครงการอบรมฟื้นฟูความรู้ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA วันที่ 11-12ต.ค. 2560 เวลา 08.30-16.30 น.ห้อง 110 ชั้น1 อาคาร 14
Panist
13:30
สชว.เชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีลง นามบันทึกความเข้าใจ ในวันที่ 11 ต.ค. 2560 เวลา 13.30-15.30 น.ห้อง 722 ชั้น 7 อาคาร 14
Panist
13:30
ประชุมศวก.Thursday, 12th October 2017


Panist+Chanisa+Chutima+Khumpa++Seehanart+Naruporn
08:30
ก.พ.ร.เชิญเข้าโครงการอบรมฟื้นฟูความรู้ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA วันที่ 11-12ต.ค. 2560 เวลา 08.30-16.30 น.ห้อง 110 ชั้น1 อาคาร 14
Panist
09:00
ประชุมกรม วันที่ 12 ต.ค. 2560 เวลา 09.00-12.30 น. ห้อง110 ชั้น 1 อาคาร 14Friday, 13th October 2017


Holiday T_T
06:00
วันหยุดราชการ - วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้เป็นวันหยุดประจำปีไปแล้ว)
:Monday, 16th October 2017


Patthama+Somsak
09:30
ผน.เชิญเข้าร่วมการสนทนาอภิปรายกลุ่มย่อยในการทดสอบระบบฐานข้อมูลบริหารจัดการองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม กรมวิทย์ ในวันที่ 16 ต.ค. 2560 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 805 อาคาร 8 ชั้น 8Tuesday, 17th October 2017


Pornphitak, Chanisa, Seehanart
09:30
ประชุมกรรมการตรวจรับโครงการบำรุงรักษาระบบงานและฐานข้อมูล กับ บ.KW ห้อง 9810
Somsak
11:30
EGA เชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐ และตอบแบบสำรวจการพัฒนาศูนย์ข้อมูล ในวันที่ 17 ต.ค. 2560 เวลา 13.00-16.00 น.ณ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 30 อาคารแคททาวเวอร์(CAT Tower)ถนนเจริญกรุง บางรัก กทม.
:Wednesday, 18th October 2017


Juthadit
08:30
สำรวจอาคารสำนักงานศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี ร่วม กับ หัวหน้าพัสดุกรมฯ เจ้าหน้าที่พัสดุกรมฯ หัวหน้าฝ่ายซ่อมบำรุง และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ 4
Patthama+Ananya
09:30
ประชุมคณะทำงานตรวจติดตามภายใน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 2-1/2561 เวลา 09.30-13.00 น. ณ ห้องประชุม 409 อาคาร 9 สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย
Pornphitak
09:30
ประชุมชี้แจงแนวงทางการดำเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ณ ห้องประชุมภาศกรวงศ์ ชั้น ๒ อาคาร ๑ กรมศุลกากร เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น. ร่วมกับ จนท.สมป 2 ท่าน
Panist
13:30
สมป.เชิญร่วมลงนามเป็นพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ในวันที่ 18 ต.ค. 2560 เวลา 13.30 -16.00 น.ห้อง 722 อาคาร 14 ชั้น 7Thursday, 19th October 2017


Juthadit
10:00
สำรวจการทำห้องควบคุมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ตามมาตรฐาน วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) บริษัท Sitem จำกัด
Panist
10:30
สล.เชิญร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าว ตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย ฉบับปีพ.ศ.2560 วันที่ 19 ต.ค. 2560 เวลา 10.30 น.ห้อง 110 อาคาร 14 ชั้น 1
All ITC
13:00
บริษัท เทรนไมโคร เข้ามาทดสอบผลิตภัณฑ์แอนตี้ไวรัส ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
Arkom+Juthadit+Pornpitak+Ananya+Pakhaporn
13:30
ประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560(ครั้งที่ 2) ณ ห้อง ประชุม SE-310 เวลา 09.30น.(เลื่อนจากวันที่ 17 ตค. 60)
Juthadit
14:30
บริษัท Interlink จำกัด นำเสนอผลิตภัณฑ์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์Friday, 20th October 2017


Juthadit
08:30
ลาพักผ่อน (วัดจันทราราม (ท่าซุง) อุทัยธานี)Monday, 23rd October 2017


Holiday - วันปิยมหาราช (Chulalongkorn Memorial Day)
06:00
วันหยุดราชการ - วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช (Chulalongkorn Memorial Day)Tuesday, 24th October 2017


ALL HEAD+Panist
09:30
เชิญประชุมหน.ฝ่ายทุกท่าน+ผอ.เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 24 ต.ค. 2560 เวลา 09.30 น.ห้อง se-310 อาคาร 1 ชั้น 3 (หนังสือเรื่องนี้เวียนแล้ว เลขทะเบียนรับ 1979 คะ)
Juthadit+Pattama+Chutima
14:00
3BB ขอนัดประชุมโครงการสื่อสารข้อมูลประจำเดือน ตุลาคม 2560 เวลา 14.00-15.00นWednesday, 25th October 2017


Panist
15:00
ก.พ.ร.เชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมวิทย์ ปี 2561 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 25 ต.ค. 2560 เวลา 15.00-16.30 น.ห้องประชุม 722 อาคาร 14 ชั้น 7Thursday, 26th October 2017


Holiday - พระราชพิธีถวายพระเพลิง ร.9
06:00
วันหยุดราชการ - วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ครม. มีมติให้วัน 26 ตุลาคม 2560 เป็นวันหยุดราชการพิเศษ เพียงวันเดียว)Monday, 30th October 2017


Panist+Arkom+Juthadit+Patthama+Ananya+Rungnapa+Pakaporn
08:30
สล.พัสดุ เชิญอบรมหลักสูตรระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.๒๕๖๐ ในวันที่ 30-31 ต.ค.2560 ห้อง 110 อาคาร 14 ชั้น 1
Juthadit
10:30
บริษัท Zinit Com จำกัด POC Firewall Palo AltoTuesday, 31st October 2017


Panist+Arkom+Juthadit+Ananya+Patthama+Rungnapa+Pakaporn
08:30
สล.พัสดุ เชิญอบรมหลักสูตรระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.๒๕๖๐ ในวันที่ 30-31 ต.ค.2560 ห้อง 110 อาคาร 14 ชั้น 1Main Page    Log out